Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz anorganske kemije
Course:
Inorganic chemistry: Selected topics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-750
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Matic Lozinšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Predmet je zastavljen tako, da gradi na določenem predhodnem znanju. Kandidati morajo imeti opravljen izpit in vaje iz splošne anorganske kemije, po možnosti na fakulteti za kemijo.

The course requires basic knowledge of inorganic chemistry. The candidates have to pass a theoretical and practical examination in general chemistry, preferable at the faculty of chemistry.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Podiplomski študentje bodo vpeljani v tista izbrana poglavja iz anorganske kemije, ki jih bodo potrebovali pri poglobljenem raziskovalnem delu na njihovem konkretnem projektu. V okviru tega predmeta bodo obravnavali zlasti naslednje vsebine:
- Teoretski koncepti potrebni za razumevanje kemije na izbranem področju
- Kristalne in molekulske strukture
- Pregled metod za strukturno karakterizacijo
- Izbor vsebin iz kemije elementov glavnih skupin
- Izbor vsebin iz kemije prehodnih elementov
- Izbrane vsebine iz koordinacijske kemije
- Izbor vsebin iz organokovinske kemije
- Neobičajne sintezne metode in reakcijski mediji
- Načrtovanje eksperimentov: izbira primernih reakcijskih pogojev, sinteznih pristopov in metod karakterizacije in ovrednotenje alternativnih sinteznih poti

Postgraduate students will be acquainted with the selected chapters of inorganic chemistry which they are going to need for in-depth research work on an actual project. Within the scope of this course, we will principally address the following topics:
- Theoretical concepts required for an understanding of chemistry in the selected field
- Crystal and molecular structures
- Overview of structure determination methods
- Selection of topics from chemistry of main-group elements
- Selection of topics from chemistry of transitional elements
- Selection of topics from coordination chemistry
- Selection of topics from organometallic chemistry
- Non-classical reaction methods and media
- Experimental design: selection of suitable reaction conditions, selection of different synthetic routes and methods of characterization and evaluation of alternative synthetic routes

Temeljna literatura in viri / Readings:

- G. L. Miessler, P. J. Fischer, D. A. Tarr. Inorganic Chemistry. 5th ed, Pearson (2014)
- R. J. Gillespie, I. Hargittai: The VSEPR Model of Molecular Geometry. Dover Publications (2012)
- I. D. Brown: The Chemical Bond in Inorganic Chemistry, The Bond Valence Model. IUCr Monographs on Crystallography, Oxford University Press (2016)
- C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry. 5th ed., Pearson (2018)
- M. T. Weller, T. Overton, J. Rourke, F. Armstrong: Inorganic Chemistry. 7th ed., Oxford University Press (2018)
- Izbor literature za specifično področje iz mednarodne znanstvene periodike. / Selection of the literature for the specific field from the international periodical publications.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je razširitev znanja na ozkem področju anorganske kemije, ki ga študent potrebuje za uspešno delo na doktorski tezi.

Splošne kompetence:
- Sposobnost načrtovanja poskusov za konkretne projekte
- Širok pregled eksperimentalnih tehnik
- Pregled sodobnih metod za strukturno karakterizacijo anorganskih spojin
- Delo z agresivnimi plini, pod pritiski, delo s korozivnimi tekočinami, sposobnost rokovanja z reaktivnimi snovmi in utekočinjenimi plini, delo v vakuumu, delo v suhi atmosferi itd.

Predmetno specifične kompetence:
- Študent pridobi ekspertizo na ozkem področju anorganske kemije, ki je v tesni povezavi s projektom.

The purpose of the course is to broaden the knowledge in the narrow field of inorganic chemistry which is needed for the successful completion of the student's Doctoral Thesis.

General Competences:
- The student will master the planning of experiments for concrete projects
- The student will obtain a broad survey of experimental techniques
- The student will obtain an overview of modern methods for structural characterization of inorganic compounds
- The work with aggressive gases, under pressure, the work with corrosive liquids, the handling of reactive compounds and liquefied gases, the work in vacuum conditions, the work in dry atmosphere etc.

Course Specific Competences:
- The student will obtain an expertise in the narrow field of inorganic chemistry in close relation with the project.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Poglobljeno znanje na specifičnih področjih anorganske kemije.

Expert knowledge in the specific fields of inorganic chemistry.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, konzultacije, seminarska naloga, praktična demonstracija uporabe izbranih konceptov pri raziskovalnem delu.

Lectures, consultations, seminar work, practical demonstration of the implementation of selected concepts in research work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
60
Oral exam
Seminar
40
Seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M. Lozinšek, H. P. A. Mercier, G. J. Schrobilgen: Mixed Noble-Gas Compounds of Krypton(II) and Xenon(VI); [F5Xe(FKrF)AsF6] and [F5Xe(FKrF)2AsF6]. Angewandte Chemie International Edition 2021, 60, 8149. (Hot Paper)
2. J. D. Forero-Saboya, M. Lozinšek, A. Ponrouch: Towards dry and contaminant free Ca(BF4)2-based electrolytes for Ca plating. Journal of Power Sources Advances 2020, 6, 100032.
3. C. Bodin, J. D. Forero-Saboya, P. Jankowski, K. Radan, D. Foix, C. Courrèges, I. Yousef, R. Dedryvère, C. Davoisne, M. Lozinšek, A. Ponrouch: Boron-Based Functional Additives Enable Solid Electrolyte Interphase Engineering in Calcium Metal Battery. Batteries & Supercaps 2023, 6, e202200433.
4. M. Sterle, M. Huš, M. Lozinšek, A. Zega, A. E. Cotman: Hydrogen-Bonding Ability of Noyori−Ikariya Catalysts Enables Stereoselective Access to CF3‑Substituted syn-1,2-Diols via Dynamic Kinetic Resolution. ACS Catalysis 2023, 13, 6242.
5. M. Lozinšek: Nitrosonium tetrafluoridoborate, NOBF4. IUCrData 2021, 6, x211215.