Učni načrt predmeta

Predmet:
Kemija okoljskih sistemov
Course:
Chemistry of Environmental Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-753
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
50 20 20 10 200 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Ester Heath
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second level studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Kemija tal.
Osnove pedologije.
Lastnosti talnih sistemov in podtalnice.
Porazdelitev, usoda in vpliv polutantov v tleh.
Ocena kvalitete tal in vodnega okolja.
Osnove biogeokemije tal (speciacija polutantov, biorazpoložljivost, degradacija, transport in biološki/toksikološki vplivi v tleh).

Atmosferska kemija.
Fotokemija stratosfere in troposfere.
Degradacija organskih spojin, nastanek aerosolov, nastanek ozonom heterogena kemija lastnosti aerosolov.

Življenjska doba organskih spojin, radikali.
Atmosfersko kroženje in vpliv na atmosfersko onesnaženje.

Voda.
Kemijska ravnotežja.
Sestava vodnih okolij (jezera, reke, morja).
Kroženje snovi v vodnem okolju (ravnotežja, precipitacija, porazdelitev, redoks reakcije).

Soil chemistry:
Introduction to pedology
Properties of soil and groundwater
Properties and the distribution, fate and effects of pollutants in soil environments.
Assessment of soil and water quality.
Basis of biogeochemistry of soils including pollutant speciation, bioavailability, degradation, transport and biological/toxicological effects in soil.

Atmospheric chemistry:
Photochemistry of the stratosphere and troposphere.
Degradation of organic compounds, formation of aerosol precursors, ozone formation, heterogeneous chemistry, aerosol properties Lifetimes of chemical compounds, radicals and radical families Atmospheric circulation and its implications for the transport and mixing of atmospheric pollution

Aquatic chemistry
Advanced equilibrium chemistry
Composition of aquatic environments (lakes, rivers, seawater)
Processes controlling the formation of the aquatic environments. (equilibria cover acid-base, precipitation-, complex-, and redox-equilibria).

Temeljna literatura in viri / Readings:

- John H. Seinfeld, Spyros N. Pandis Atmospheric Chemistry And Physics: From Air Pollution to Climate Change , John Wiley & Sons Inc (August 2006)
- Colin Baird, Michael C. Cann, Michael Cann, Environmental Chemistry W H Freeman & Co (September 2012)
- Gary W. Vanloon, Stephen J. Duffy, Environmental Chemistry: A Global Perspective Oxford Univ Pr (May 2018)
- R. Cornelis (ed.): Handbook of Elemental Speciation, Techniques and Methodology. Chichester: John Willey & Sons (2003), 657 p., ISBN 0-471-49214-0
- G.I. Sunahara et al. (eds.). Environmental Analysis of Contaminated Sites. New York: John Wiley&Sons (2002), 465 p., ISBN 0-471-98669-0
-Aquatic Chemistry, Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters, Stumm, Werner / Morgan, James J, ISBN: 978-0-471-51185-4, John Wiley & Sons
- Open science literature

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Glavni cilj predmeta je razumevanje okoljske kemije organskih in anorganskih kontaminantov v procesih, kot so biorazgradnje, hidrolize, fotodegradacije, sorpcije, izhlapevanja in bioakumulacije. Procesi so povezani s fizikalno-kemijsko in biološko strukture in značilnostmi okolja (voda, vodni sedimenti, vodna biota, tla in zrak).

Študent bo ob zaključku sposoben:
- Razumeti temeljne kemijske procese v zraku, vodi, tleh in sedimentih.
- Razumeti fizikalne, kemijske in biološke značilnosti okolja, ki vplivajo na porazdelitev in usodo kemijskih onesnaževal v okolju.
- Uporabiti pridobljeno znanje pri opisu in razumevanju kemijskih procesov v izbranih primerih onesnaženih okolij.

The main goal of the course is understanding of environmental chemistry of organic and inorganic contaminants in processes such as biodegradation, hydrolysis, photodegradation, sorption, volatilization, and bioaccumulation. The processes are related to the physical, chemical, and biological properties and characteristics of the environmental compartments (water, aquatic sediments, aquatic biota, soil, and air).

The student will be able to:
- Understand the basic chemical processes in the air, water, soil and sediments.
- Understand the physical, chemical and biological characteristics of the environment that affect the distribution and fate of chemical pollutants in the environment.
- Use acquired knowledge in the description and understanding of chemical processes in selected cases of polluted environments.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- Kemijski procesi v okolju s poudarkom na razumevanju reakcij in porazdelitve glavnih onesnaževal v okolju.
- Razumevanje kemije v okolju v najširšem smislu s poudarkom na interakcijah med naravnimi procesi in človekovo dejavnostjo.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
- Uporaba domače in tuje literature.
- Vključevanja znanja v gradnjo hipotez za reševanje problemov, ciljano k temi doktorata.
- Sposobnost razumevanja osnov okoljskega modeliranja kemijskih procesov.

Knowledge and understanding:
- Environmental chemistry of pollutants, reactions, cycling and partitioning among different environmental compartments.
- Understanding of chemistry in the context of environmental processes, with special emphasis on interactions between natural processes and human activities.

Transferable / Key Skills and other attributes:
- Use of national and international literature
- Incorporation of knowledge into the construction of hypotheses for problem solving, thematically linked to postgraduate thesis
- Ability to understand basics of environmental modeling of chemical processes.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Sistematična predavanja
- razgovor
- reševanje problemov
- eksperimentalno delo

Terensko delo
- praktični primeri

Systematic lectures
- conversation
- problem solving
- experimental work

Fieldwork
- practical examples

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
25
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Ustni izpit
25
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŽIVKOVIĆ, Igor, KOTNIK, Jože, BEGU, Ermira, FAJON, Vesna, HORVAT, Milena, et al. Enhanced mercury reduction in the South Atlantic Ocean during carbon remineralization. Marine pollution bulletin. 2022, vol. 178, str. 1-113644-10-113664. ISSN 0025-326X. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2022.113644
2. BONSIGNORE, Maria, SALVAGIO MANTA, Daniela, BARSANTI, Mattia, CONTE, Fabio, DELBONO, Ivana, HORVAT, Milena, QUINCI, Enza Maria, SCHIRONE, Antonio, SHLYAPNIKOV, Yaroslav, SPROVIERI, Mario. Mercury isotope signatures in sediments and marine organisms as tracers of historical industrial pollution. Chemosphere. [Print ed.]. 2020, vol. 258, str. 127435-1-127435-13. ISSN 0045-6535. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.127435.
3. RUBINO, Angelo, OGRINC, Nives, FAJON, Vesna, HORVAT, Milena, et al. Biogeochemical, isotopic and bacterial distributions trace oceanic abyssal circulation. PloS one, 2016, 11, 1, 0145299-1-0145299-12.
4. KOVAČIČ, Ana, GYS, Celine, GULIN, Martin Rafael, GORNIK, Tjaša, KOSJEK, Tina, HEATH, David John, COVACI, Adrian, HEATH, Ester. Kinetics and biotransformation products of bisphenol F and S during aerobic degradation with activated sludge. Journal of hazardous materials. [Print ed.]. 2021, part a, str. 124079-1-124079-10. ISSN 0304-3894. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.124079.
5. VEROVŠEK, Taja, KRIZMAN MATASIĆ, Ivona, HEATH, David John, HEATH, Ester. Investigation of drugs of abuse in educational institutions using wastewater analysisis. Science of the total environment. 2021, vol. 799, str. 150013-1-150013-10, ilustr. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150013.