Učni načrt predmeta

Predmet:
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov
Course:
Environmentally friendly functionalization of organic materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-763
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Alenka Vesel
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Miran Mozetič
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Znanje, ki je ekvivalentno univerzitetni izobrazbi s področja naravoslovja ali tehnologije.

Knowledge, which is equivalent to a university degree from natural sciences or technology.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Površinska energija in omočljivost površin
- Tehnologije za modifikacijo površin
- Plazemska funkcionalizacija organskih materialov
- Praktični primeri modifikacije površinskih lastnosti organskih materialov za različne aplikacije
- Metode za preiskavo površin organskih materialov
- Določanje vrste in koncentracije funkcionalnih skupin na organskih materialih z metodo rentgenske fotoelektronske spektroskopije (XPS)
- Specifičnosti metode XPS pri preiskavi organskih materialov
- Interpretacija rezultatov
- Primeri XPS analiz funkcionaliziranih organskih materialov
- Praktične vaje

- Surface energy and wettability
- Technologies for surface modification
- Plasma functionalization of organic materials
- Practical examples of surface modification of organic materials in various applications
- Methods for surface characterization of organic materials
- Determination of the type and concentration of functional groups by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)
- Specific features of XPS method for characterization of organic materials
- Interpretation of results
- Examples of XPS analyses of functionalized materials
- Laboratory work

Temeljna literatura in viri / Readings:

A. Fridman, Plasma Chemistry, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
D. Briggs, Surface analysis of polymers by XPS and static SIMS, Cambridge University Press, New York,
2005.
T. Jacobs, R. Morent, N. De Geyter, P. Dubruel, C. Leys, Plasma Surface Modification of Biomedical
Polymers: Influence on Cell-Material Interaction, Plasma Chem. Plasma Process. 32 (2012) 1039–1073.
R. Morent, N. De Geyter, T. Desmet, P. Dubruel, C. Leys, Plasma Surface Modification of Biodegradable
Polymers: A Review, Plasma Process. Polym., 8 (2011) 171–190.
T. Desmet, R. Morent, N. De Geyter, C. Leys, E. Schacht, P. Dubruel, Nonthermal Plasma Technology as a
Versatile Strategy for Polymeric Biomaterials Surface Modification: A Review, Macromolecules, 10
(2009) 2351–2378.
R. Morent, N. De Geyter, J. Verschuren, K. De Clerck, P. Kiekens, C. Leys, Non-thermal plasma treatment
of textiles, Surf. Coat. Technol. 202 (2008) 3427–3449.
N. Recek, A. Vesel, Surface modification of polymer polyethylene terephthalate with plasmas created in
different gases, Mater. Tehnol., 48 (2014) 893-897.
A. Vesel. XPS study of surface modification of different polymer materials by oxygen plasma treatment,
Inform. Midem, 38 (2008) 257-265.
A. Vesel, N. Recek, M. Modic, Plazemska modifikacija polimernih materialov za biomedicinske aplikacije.
Vakuumist, 33/3 (2013) 4-8.
A. Vesel, M. Mozetič, New developments in surface functionalization of polymers using controlled
plasma treatments, J. Phys. D: Appl. Phys. 50 (2017) 293001.
A. Vesel, M. Mozetic, Low-pressure plasma-assisted polymer surface modification, in Printing on
Polymers, Ed. J. Izdebska, S. Thomas, Elsevier, Amsterdam (2016) pp. 101-122.
J. Kovac, Surface characterization of polymers by XPS and SIMS techniques, Materials and technology
45 (2011) 3, 191–197.
T. Vukusic in ostali, Modification of Physico-Chemical Properties of Acryl-Coated Polypropylene Foils for
Food Packaging by Reactive Particles from Oxygen Plasma, Materials, 11 (2018) 372.
A. Vesel, Modification of polystyrene with a highly reactive cold oxygen plasma, Surf. Coat. Technol. 205
(2010) 490–497.
M. Resnik in ostali, Comparison of SF6 and CF4 Plasma Treatment for Surface Hydrophobization of PET
Polymer, Materials, 11 (2018) 311.
A. Vesel, Effect of H2S Plasma Treatment on the Surface Modification of a Polyethylene Terephthalate
Surface, Materials, 9 (2016) 95.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študentje spoznajo osnove o površinskih lastnostih organskih materialov, ki so odvisne predvsem od vrste in koncentracije funkcionalnih skupin na površini teh materialov. Spoznajo metode za modificiranje površine organskih materialov in postopke plazemske funkcionalizacije teh materialov z različnimi funkcionalnimi skupinami, kot so dušikove (amino, amidna), kisikove (hidroksilna, karbonilna, karboksilna) in halogene.

Seznanijo se tudi z metodami za karakterizacijo funkcionalnih skupin na površini organskih materialov in metodami za merjenje hidrofilnosti/hidrofobnosti teh materialov.

Na koncu se študentje seznanijo še s praktičnimi primeri uporabe plazme za površinsko modifikacijo organskih materialov na primeru aplikacij iz različnih panog (industrija, biologija, medicina…).

Students gain knowledge on surface properties of organic materials, which depend predominantly on the type and concentration of functional groups on the surface of these materials. They get knowledge on modification of the surface of organic materials and methods for plasma functionalization with different functional groups such as nitrogen (amino, amide), oxygen (hydroxyl, carbonyl, carboxyl) and halogen.

Students also get knowledge on methods for characterization of functional groups on the surface of organic materials and measuring hydrophilicity/hydrophobicity of these materials.

Finally, the students gain knowledge on applications of plasma surface modification of organic materials in the case of various practical applications (industry, biology, medicine ...).

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- Poznavanje metod za funkcionalizacijo organskih materialov.
- Razumevanje interakcije plazme s površinami organskih materialov.
- Razumevanje površinskih lastnosti organskih materialov, predvsem površinske energije, hidrofilnosti in hidrofobnosti kot posledico vrste in koncentracije funkcionalnih skupin na njihovi površini.
- Presoja ustreznih plazemskih parametrov, ki vodijo do želenih efektov na površini.
- Ugotavljanje površinske energije materialov in ocena hidrofilnosti oziroma hidrofobnosti materiala.
- Poznavanje osnov metode XPS za preiskavo površin materialov in poznavanje specifik analize organskih materialov s to metodo.
- Načrtovanje znanstveno-raziskovalnega dela, ki praviloma vodi do znanstvenega članka.

Splošne kompetence:
- obvladanje izbranih raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
- razvoj kritične in samokritične presoje,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- kooperativnost, delo v skupini,
- industrijska relevantnost.

Predmetno-specifične kompetence:
Predmet pripravlja študente za delo na področju modifikacije površinskih lastnosti organskih materialov, kar lahko v praksi uporabijo za funkcionalizacijo različnih materialov v industriji, kemiji, biologiji in medicini.

Students successfully completing this course will acquire:
- Learning the methods for surface functionalization of organic materials.
- Understanding the plasma-surface interactions.
- Understanding the surface properties of organic materials, hydrophilicity and hydrophobicity as a consequence of the type and concentration of functional groups on the surface.
- Discussing about the appropriate plasma parameters leading to desired surface effects.
- Understanding the methods for surface functionalization of organic materials.
- Understanding specific features of the XPS method for surface characterization of organic materials.
- Conceiving and designing a scientific and research work that usually leads to preparation of a scientific paper.

General Competences:
- The student will master selected research methods, procedures and processes.
- The student will develop critical thinking and self-assessment.
- The student will develop communication skills to present research results in an international environment.
- The student will be able to cooperate in a team.

Course Specific Competences:
This course prepares students to work on the field of surface modification of organic materials, which is suitable for application in industry as well as chemistry, biology and medicine.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, laboratorijsko delo.

Lectures, seminar work, laboratory work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca
50 %
Oral exam, in which the candidate demonstrates his/her knowledge and understanding of the essential course content, and presents how this new knowledge can be included in his/her research project – in front of the course leader and postgraduate's project supervisor
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. OBERLINTNER, Ana, VESEL, Alenka, NAUMOSKA, Katerina, LIKOZAR, Blaž, NOVAK, Uroš. Permanent hydrophobic coating of chitosan/cellulose nanocrystals composite film by cold plasma processing. Applied Surface Science. 2022, vol. 597, str. 1-9. ISSN 0169-4332. DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.153562.
2. VESEL, Alenka, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran, PRIMC, Gregor. Surface modification of PS polymer by oxygen-atom treatment from remote plasma : initial kinetics of functional groups formation. Applied Surface Science. 2021, vol. 561, str.15058-1-15058-7. ISSN 0169-4332. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.150058.
3. LOJEN, Dane, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka. Optimization of surface wettability of polytetrafluoroethylene (PTFE) by precise dosing of oxygen atoms. Applied Surface Science. [Print ed.]. 2022, vol. 598, str. 153817-1-153817-7. ISSN 0169-4332. DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.153817.
4. VESEL, Alenka, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran, RECEK, Nina. Advanced method for efficient functionalization of polymers by intermediate free-radical formation with vacuum-ultraviolet radiation and producing superhydrophilic surfaces. Journal of photochemistry and photobiology. A, Chemistry. Sep. 2023, vol. 443, [article no.] 114876, str. 1-9, ISSN 1873-2666., DOI: 10.1016/j.jphotochem.2023.114876.
5. VESEL, Alenka, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran. Evolution of the surface wettability of PET polymer upon treatment with an atmospheric-pressure plasma jet. Polymers, ISSN 2073-4360, 2020, vol. 12, no. 1, str. 87-1-87-25, doi: 10.3390/polym12010087.