Učni načrt predmeta

Predmet:
Organska kemija za trajnostni razvoj
Course:
Organic chemistry for the sustainable development
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-766
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Stojan Stavber
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Jernej Iskra , dr. Ajda Podgoršek Berke
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second level studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Predmet je namenjen poglabljanju in utrjevanju razumevanja organske kemije na specifičnem področju, ki je praviloma povezano s študentovim raziskovalnim področjem, povezanim s transformacijami organskih spojin pod zelenimi reakcijskimi pogoji in ustreznimi procesnimi tehnologijami. Poudarek je na naslednjih področjih:
1. Osnove zelene kemije (glavni mejniki, sodobni koncepti, razvojne smeri).
2. Oksidativne transformacije organskih spojin pod zelenimi reakcijskimi pogoji.
3. Aerobne oksidacije organskih spojin.
4. Oksidativno halogeniranje organskih spojin z uporabo zračnega kisika ali vodikovega peroksida kot oksidanta.
5. Sinteze organskih peroksidov z uporabo vodikovega peroksida. Bioaktivnost organskih peroksidov.
6. Selektivna uvedba fluorovega atoma v organske molekule pod zelenimi reakcijskimi pogoji. Potencialna bioaktivnost fluoriranih organskih spojin.
7. Alternativni reakcijski sistemi.
8. Zeleni reakcijski mediji: voda, ionske tekočine, fluorna topila, reakcije pod pogoji brez uporabe topil, imobilizirani reaktanti.
9. Alternativni načini aktivacije organskih reakcij: mikrovalovi, ultrazvok, svetloba, mehanokemijska aktivacija.
10. Oblikovanje organskih reakcij pod zelenimi reakcijskimi pogoji.
11. Metodologija ocenjevanja okoljske sprejemljivosti kemijskih procesov.
12. Uporaba principov zelene kemije v praksi.
13. Izbrane teme iz ožjega raziskovalnega področja študenta.

Obvezno: podrobna analiza enega primera (po možnosti povezanega s projektom podiplomca) z vidika osnovnih principov zelene kemije (identifikacija ključnih ocenjevalnih kriterijev, ocena možnosti, izbor optimalnih rešitev).

The course is directed towards deepening and consolidation of the understanding of organic chemistry in the specific area that is normally associated with the student's research topics related to transformations of organic molecules under green reaction conditions and corresponding process technologies. Emphasis is on the following topics:
1. Fundamentals of green chemistry (principal milestones, contemporary concepts, development directions).
2. Oxidative transformations of organic compounds under green reaction conditions.
3. Aerobic oxidations of organic compounds.
4. Oxidative halogenations of organic molecules using air oxygen or hydrogen peroxide as oxidants.
5. Synthesis of organic peroxides using hydrogen peroxide. Bioactivity of organic peroxides.
6. Selective introduction of the fluorine atom into organic molecules under green reaction conditions. Potential bioactivity of fluoroorganic compounds.
7. Alternative reaction systems.
8. Green reaction media: water, ionic liquids, fluorous solvents, solvent-free reactions, immobilization of reactants.
9. Alternative activation of organic reactions: microwaves, ultrasound, light, mechanochemical activation.
10. Design of organic reactions under green reaction conditions.
11. Methodology for evaluation of environmentally impact of chemical processes.
12. Application of the principles of green chemistry in practice.
13. Selected topic from the student’s specific research area.

Obligatory: detailed analysis of one example (possibly related with the postgraduate’s project) from the viewpoints of the main principles of green chemistry (identification of the key evaluation criteria, evaluation of possibilities, choice of optimal solutions).

Temeljna literatura in viri / Readings:

March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure. 6th Edition, MB Smith and
J March, John Wiley & Sons, Inc., 2007.
Modern Oxidation Methods, Backvall, J.E. (Ed), Wiley, 200.
Halogenated Heterocycles, Synthesis, Application and Environment. Series: Topics in Heterocyclic
Chemistry, Volume Editor J Iskra, Volume 27, Springer, 2012.
Modern Fluoroorganic Chemistry. Synthesis, Reactivity, Applications; Kirsh, P.; Wiley; 2004.
Modern Organofluorine Chemistry-Synthetic Aspects; Advanced in Organic Synthesis, Vol. 2.; Rahman,
A.-U.; Laali K.K. (Eds), Bentham, 2008.
P. T. Anastas, J. C. Warner. Green Chemistry: Theory and Practice. Oxford University Press (2000), 152
p., ISBN 978-0198506980.
M. Lancaster. Green Chemistry: An Introductory Text. Royal Society of Chemistry (2nd Ed., 2010), 346 p.,
ISBN 978-1847558732.
A Lapkin, D. Constable. Green Chemistry Metrics: Measuring and Monitoring Sustainable Processes,
Wiley-Blackwell, 2008.
DJ Adams, PJ Dyson, SJ Tavener. Chemistry in Alternative Reaction Media. John Wiley & Sons, Inc.,
Weinheim, 2004.
UM Lindstrom. Organic Reactions in Water: Principles, Strategies and Applications. Wiley- Blackwell
Publishing, 2007.
R Ballini. Eco-Friendly Synthesis of Fine Chemicals; Series: RSC Green Chemistry Series, Royal Society of
Chemistry, 2009.
Izbrana literatura iz mednarodne znanstvene periodike. / Selected literature from international
scientific periodics.""

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
Cilj predmeta je poglabljanje znanja iz organske kemije na področju, na katerem poteka raziskovalno delo študenta in je povezano s transformacijami organskih molekul pod zelenimi reakcijskimi pogoji in odgovarjajočimi procesnimi tehnikami. Tako bo lahko poglobil svoje znanje na raziskovalnem področju zelene organske kemije in s tem vnesel dodatno dimenzijo v reševanje problematike raziskovanega področja.

Splošne kompetence:
- Obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov
- Razvoj kritične in samokritične presoje
- Sposobnost uporabe znanja v praksi
- Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju
- Kooperativnost in delo v skupini (in v mednarodnem okolju)
- Reševanje varnostnih problemov in problemov
okolja

Predmetnospecifične kompetence:
- Seznanitev s splošnimi znanji na področju zelene kemije
- Specifično znanje, povezano z raziskovalno tematiko

Objectives:
The main objective of this course is to deepen the knowledge of organic chemistry in the area of student’s research programme connected with transformations of organic compounds under green reaction conditions and related process techniques. Thus, a student can deepen the knowledge in his research and at the same time enter a new dimension in solving problems in areas of his study of green organic chemistry.

General Competences:
- The student will master research methods, procedures and processes
- The student will develop critical thinking
- The student will develop communications skills to present research achievement in the international environment
- Cooperation and teamwork (also in international environment)
- Safety and environmental problem solving abilities

Course Specific Competences:
- Acquaintance with the basic knowledge in the area of green chemistry
- Specific knowledge related to the research project

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
Specifično globlje znanje na izbranem raziskovalnem področju zelene organske kemije.
Razumevanje povezave med teoretičnim znanjem in reševanjem praktičnih problemov.
Sposobnost abstrahiranja bistva iz množice informacij in urejanje le-teh v smiselno celoto.
Teoretično in praktično znanje na področju modernih kromatografskih separacijskih metod in spektroskopskih metod za identifikacijo organskih spojin.

Knowledge and understanding:
Deeper knowledge in the selected research filed of green organic chemistry.
Understanding the links between theoretical knowledge and solving practical problems.
The ability to abstract the essence from mass of information and to distil it down into a meaningful whole.
Theoretical and practical knowledge dealing with modern chromatographic method for separation and spectroscopic method for identification of organic compounds.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, individualno delo s študenti, eksperimentalno raziskovalno delo v laboratoriju v okviru doktorske disertacije oziroma krajše eksperimentalno delo na ožjem projektu.

Lectures and seminars individual work with students, experimental research work on PhD thesis or short experimental work on a special project.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
60 %
Seminar
Ustni izpit
40 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Čebular, K.; Božić; B.; Stavber, S. : 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin as a Precatalyst for Activation of Carbonyl Functionality ; Molecules 2019, 24, 2608-2622.
2. AJVAZI, Njomza, STAVBER, Stojan. Direct substitution of the hydroxy group of alcohols with N-nucleophiles mediated by the substoichiometric amount of SelectfluorTMF−TEDA−BF4 as a precatalyst under mild reaction conditions. Tetrahedron letters. [Print ed.]. 2023, vol. 115, str. str. 154318-154318-5. ISSN 0040-4039. DOI: 10.1016/j.tetlet.2022.154318. [COBISS.SI-ID 135220739], [JCR, SNIP, WoS, Scopus] kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, BIOABS, BIOPREW, CAB, GEOREF, PUBMED)
3. AJVAZI, Njomza, STAVBER, Stojan. N-iodosuccinimide as a precatalyst for C–N bond-forming reactions from alcohols under mild reaction conditions. Catalysts. 2022, vol. 12, no. 11, str. 1368-1-1368-9. ISSN 2073-4344. DOI: 10.3390/catal12111368. [COBISS.SI-ID 128180483], [JCR, SNIP, WoS, Scopus] kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (CAB, DOAJ, INSPEC, METADEX, PUBMED);
4. BOŽIĆ, Bojan Đ., LAĐAREVIĆ, Jelena, PETKOVIĆ R., Miloš, MIJIN, Dušan, STAVBER, Stojan. Microwave assisted esterification of aryl/alkyl acids catalyzed by N-fluorobenzenesulfonimide. Catalysts. 2022, vol. 12, no. 11, str. 1413-1-1413-13. ISSN 2073-4344. DOI: 10.3390/catal12111413. [COBISS.SI-ID 129054467], [JCR, SNIP, WoS, Scopus] kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (CAB, DOAJ, INSPEC, METADEX, PUBMED)
5. HORVAT ZAGOREC, Monika, ISKRA, Jernej. Oxidative cleavage of C–C double bond in cinnamic acids with hydrogen peroxide catalysed by vanadium(V) oxide. Green chemistry. 7 Mar. 2022, vol. 24, iss. 5, str. 2073-2081, ilustr. ISSN 1463-9262. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/gc/d1gc04416h, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141871, DOI: 10.1039/D1GC04416H. [COBISS.SI-ID 97890051], [JCR, SNIP] kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, CAB, COMPENDEX, PUBMED