Učni načrt predmeta

Predmet:
Radioaktivni odpadki
Course:
Radioactive Wastes
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-768
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Borut Smodiš
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second level studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Upravljanje in rokovanje z radioaktivnimi odpadki:
- Viri in značilnosti radioaktivnih odpadkov;
- Vrste in kategorizacija radioaktivnih odpadkov;
- Karakterizacija radioaktivnih odpadkov in radiološko kontaminiranih območij;
- Priprava, obdelava in skladiščenje radioaktivnih odpadkov;
- Prenos radionuklidov v okolju.

Radioactive waste management and handling:
- Sources and characteristics of radioactive waste;
- Radioactive waste types and classes;
- Characterization of radioactive waste and radioactively contaminated sites;
- Conditioning, processing and storage of radioactive waste;
- Radionuclide environmental transport.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Classification of Radioactive Waste, General Safety Guide No. GSG-1, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2009.
Status and trends in spent fuel and radioactive waste management, Nuclear Energy Series No. NW-T-1.14, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2018.
Selection of Technical Solutions for the Management of Radioactive Waste, TECDOC-1817, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2017.
Disposal of Radioactive Waste, Specific Safety Requirements No. SSR-5, Atomic Energy Agency, Vienna, 2011.

Ciljani izbor znanstvenih objav. / Targeted selection of scientific publications.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je osvojitev poznavanja problematike radioaktivnih odpadkov, seznanitev z izbranimi tehnikami karakterizacije in obdelave radioaktivnih odpadkov ter načinov varnega hranjenja in odlaganja.

Cilj se navezuje na kompetence:
- Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter razvoj kritične in samokritične
presoje;
- Sposobnost uporabe znanja na akademski ravni in v praksi;
- Upravljanje z radioaktivnimi viri in odpadki do ravni, ki jo terja raziskovalno delo in reševanje strokovnih problemov v praksi;
- Uporaba teoretskih in eksperimentalnih metod pri razreševanju problemov, povezanih z upravljanjem z radioaktivnimi odpadki.

The objective of the course is to gain an in-depth knowledge and understanding of issues related to radioactive waste, as well as acquaintance with the selected techniques of characterization and
conditioning of radioactive waste, and methods for their safe storage and disposal into the environment.

This objective is related to the competences:
- Command of research methods, procedures and processes, and well-formed skills for critical judgment;
- Critical thinking at both academic level and in practice;
- Ability to manage radioactive sources and waste to the level required by research work as well as solving professional problems in practice;
- Ability to apply theoretical and experimental methods in solving problems related to radioactive waste management.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Razumeti principe rokovanja z radioaktivnimi
snovmi;
- Poznati vire, vrste in kategorije radioaktivnih
odpadkov;
- Izbrati ustrezne metodologije in tehnike za
karakterizacijo radioaktivnih snovi;
- Pojasniti postopke za obdelavo, procesiranje in
skladiščenje radioaktivnih odpadkov;
- Presoditi izbiro ustreznih postopkov za
upravljanje s posameznimi vrstami radioaktivnih
odpadkov;
- Napovedati procese transporta radionuklidov v
okolju;
- Vzpostaviti sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju ravnanja z
radioaktivnimi odpadki.

- Understand principles of handling radioactive
substances;
- Know origin, types and classes of radioactive
waste;
- Select appropriate methodologies and techniques for the characterization of radioactive substances;
- Explain procedures for conditioning, processing
and storage of radioactive waste;
- Judge appropriate procedures for management of particular types of radioactive waste;
- Predict transport processes for radionuclides in
the environment;
- Establish the ability to communicate in English in the field of radioactive waste management.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja.
Seminarsko delo.
Vključevanje v projekte za reševanje izbranih
problemov.
Priprava seminarske predstavitve.

Lectures.
Seminar work.
Participation in projects for solving selected
problems.
Preparation of the seminar presentation.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defence of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SMODIŠ, Borut. 8th International k0 Users Workshop. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. ISSN 0236-5731. DOI: 10.1007/s10967-023-09028-7
2. SMODIŠ, Borut, PESSOA BARRADAS, Nuno, RIDIKAS, Danas, BODE, Peter, LANDSBERGER, Sheldon. An E-learning tool as living book for knowledge preservation in neutron activation analysis. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. [in press] 2020. ISSN 0236-5731. DOI: 10.1007/s10967-020-07129-1
3. RUPNIK, Sebastjan, SMODIŠ, Borut, JAZBEC, Anže. Recent modifications of a TRIGA reactor for NAA and other applications. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. ISSN 0236-5731. DOI: 10.1007/s10967-020-07131-7
4. MALEC, Jan, RADULOVIĆ, Vladimir, JAZBEC, Anže, URŠIČ, Mitja, TISELJ, Iztok, SMODIŠ, Borut, AMBROŽIČ, Klemen, PUNGERČIČ, Anže, SNOJ, Luka. New research reactor developments in Slovenia. V: JENČIČ, Igor (ur.). NENE 2022 : 31st International Conference Nuclear Energy for New Europe : proceedings : September 12-15, Portorož. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2022. Str. 305.1-305.9. ISBN 978-961-6207-53-9
5. JAZBEC, Anže, RUPNIK, Sebastjan, RADULOVIĆ, Vladimir, SMODIŠ, Borut, SNOJ, Luka. Jožef Stefan Institute TRIGA research reactor activities in the period from September 2021 – August 2022. V: JENČIČ, Igor (ur.). NENE 2022 : 31st International Conference Nuclear Energy for New Europe : proceedings : September 12-15, Portorož. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2022. Str. 310.1-310.9, ISBN 978-961-6207-53-9