Učni načrt predmeta

Predmet:
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov
Course:
Radioactive and Nuclear Methods for the Study of Processes
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-769
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Borut Smodiš
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Janja Vaupotič
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second level studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uporaba radioaktivnih snovi in jedrskih metod:
- Radioaktivnost (viri ionizirajočih sevanj, interakcije ionizirajočih sevanj s snovjo, instrumentacija za detekcijo in meritve radioaktivnosti);
- Izpostavljenost človeka sevanju v naravi, v bivalnem in delovnem okolju;
- Jedrske analizne metode za študij procesov v okolju in tehnologijah;
- Uporaba radioaktivnih sledilcev za spremljanje procesov.

Applications of radioactivity and nuclear methods:
- Radioactivity (sources of ionising radiation, interactions of radiation with substance, radiation detection instruments and measurements);
- Human exposure to environmental and ambient radiation;
- Nuclear analytical methods for the study of processes in the environment and technologies;
- The use of radioactive tracers for monitoring processes.

Temeljna literatura in viri / Readings:

M. F. L'Annunziata. Handbook of Radioactivity Analysis, 3rd Edition, Academic Press, 2012.
G. F. Knoll. Radiation Detection and Measurements, 4th Edition, John Wiley & Sons, 2011.
N. Tsoulfanidis, S. Landsberger. Measurement and Detection of Radiation, 3rd Edition, CRC Press, 2011.
J. E. Martin. An Introduction to Radiation Protection, CRC Press 2012.
D. A. Atwood. Radionuclides in the Environment, John Wiley & Sons, 2010.
Neutron Generators for Analytical Purpose, Radiation Technology Reports Series No. 1, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2012.
Nuclear Techniques for Cultural Heritage Research, Radiation Technology Series No. 2, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2011.
Radiotracer Generators for Industrial Applications, Radiation Technology Series No. 5, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2013.
Commercial Products and Services of Research Reactors, TECDOC-1715, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2013.

Ciljani izbor znanstvenih objav. / Targeted selection of scientific publications.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je poglobiti poznavanje ionizirajočih sevanj in seznanitev z uporabo jedrskih metod za študij procesov.

Cilj se navezuje na kompetence:
- Obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja ionizirajočih sevanj;
- Sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno delo na akademski ravni;
- Sposobnost uporabe znanja v praksi;
- Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, s poudarkom na med-disciplinarnem sodelovanju v mednarodnem okolju.

The objective of the course is to deepen knowledge on ionising radiation and acquaintance with applications of nuclear methods for studying processes.

This objective is related to the competences:
- Mastering of methods and techniques of scientific research of ionising radiations;
- Ability to carry out both individual and team research work at the academic level;
- Ability to use the knowledge in practice;
- Development of communicative abilities and skills, with emphasis on multi-disciplinary cooperation at international level.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Poznati in razumeti radioaktivnost in ionizirajoča
sevanja.
- Pojasniti radiološke učinke in posledice vpliva posameznih vrst ionizirajočega sevanja na živa bitja.
- Načrtovati zaščito pred ionizirajočimi sevanji in izračunati obsevne doze za izbrane praktične primere.
- Uporabiti jedrske metode za izbrane aplikacije.
- Izbrati ustrezne jedrske tehnike za ugotavljanje industrijskih onesnažil ter za spremljanje procesov pri uvajanju novih tehnologij.
- Vzpostaviti sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju radioaktivnosti in jedrskih metod.

- Know and understand radioactivity and ionising radiations.
- Explain radiological effects of particular types of ionising radiation on biota.
- Plan protection against ionising radiation and calculate exposure doses for selected practical cases.
- Apply of nuclear methods for selected applications.
- Select appropriate nuclear techniques for the determination of industrial pollutants and for monitoring processes during implementation of new technologies.
- Establish the ability to communicate in English in the field of radioactivity and nuclear methods.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja.
Seminar.
Vključevanje v projekte za reševanje izbranih
problemov.
Priprava seminarske predstavitve.

Lectures.
Seminar work.
Participation in projects for solving selected
problems.
Preparation of the seminar presentation.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defence of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SMODIŠ, Borut, PESSOA BARRADAS, Nuno, RIDIKAS, Danas, BODE, Peter, LANDSBERGER, Sheldon. An E-learning tool as living book for knowledge preservation in neutron activation analysis. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. [in press] 2020, ISSN 0236-5731. DOI: 10.1007/s10967-020-07129-1.
2. RUPNIK, Sebastjan, SMODIŠ, Borut, JAZBEC, Anže. Recent modifications of a TRIGA reactor for NAA and other applications. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, ISSN 0236-5731, 2020, vol. 325, DOI: 10.1007/s10967-020-07131-7.
3. SMODIŠ, Borut. 8th International k0 Users Workshop. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. ISSN 0236-5731. DOI: 10.1007/s10967-023-09028-7
4. JAZBEC, Anže, RUPNIK, Sebastjan, RADULOVIĆ, Vladimir, SMODIŠ, Borut, SNOJ, Luka. Jožef Stefan Institute TRIGA research reactor activities in the period from September 2021 – August 2022. V: JENČIČ, Igor (ur.). NENE 2022 : 31st International Conference Nuclear Energy for New Europe : proceedings : September 12-15, Portorož. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2022. Str. 310.1-310.9, ilustr. ISBN 978-961-6207-53-9
5. MALEC, Jan, RADULOVIĆ, Vladimir, JAZBEC, Anže, URŠIČ, Mitja, TISELJ, Iztok, SMODIŠ, Borut, AMBROŽIČ, Klemen, PUNGERČIČ, Anže, SNOJ, Luka. New research reactor developments in Slovenia. V: JENČIČ, Igor (ur.). NENE 2022 : 31st International Conference Nuclear Energy for New Europe : proceedings : September 12-15, Portorož. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2022. Str. 305.1-305.9. ISBN 978-961-6207-53-9.