Učni načrt predmeta

Predmet:
Rentgenska strukturna analiza
Course:
X-ray Structure Analysis
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja, Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle, Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-771
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Evgeny Goreshnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Reševanje kristalnih struktur, pri katerih nastopajo določene težave, z uporabo pripravljenih podatkov
100 %
Solving the crystal structure with definite troubles using the supplied data
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Igor M. Shlyapnikov, Evgeny A. Goreshnik and Zoran Mazej. The cubic [Ti8F36]4– anion found in the crystal structures of K4Ti8F36·8HF and Rb4Ti8F36·6HF. Chem. Commun., 2013, 49, 2703-2705.
2. Kristian Radan, Evgeny Goreshnik, Boris Žemva. Xenon(II) Polyfluoridotitanates(IV): Synthesis and Structural Characterization of [Xe2F3]+ and [XeF]+ Salts. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 50, 13715– 13719.
3. Zoran Mazej, Tomasz Michałowski, Evgeny A. Goreshnik, Zvonko Jagličić, Iztok Arčon, Jadwiga Szydłowska, and Wojciech Grochala. The first example of a mixed valence ternary compound of silver with random distribution of Ag(I) and Ag(II) cations. Dalton Trans., 2015, 44, 10957–10968.
4. E.A. Goreshnik, G.Veryasov, D. Morozov, Yu. Slyvka, B. Ardan and M.G. Mys'kiv. Solvated copper(I) hexafluorosilicate -complexes based on [Cu2(amtd)2]2+ (amtd = 2-allylamino-5-methyl-1,3,4- thiadiazole) dimer. J. Organometallic Chem., 2016, 810, 1-11.
5. Zoran Mazej, Evgeny Goreshnik. "Influence of the Increasing Size of the M2+ Cation on the Crystal Structures of XeF5M(SbF6)3 (M = Ni, Mg, Cu, Zn, Co, Mn, Pd), and the Crystal Structure of (XeF5)3[Hg(HF)]2(SbF6)7". Eur. J. Inorg. Chem., 2016, 20, 3356-3364.