Učni načrt predmeta

Predmet:
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije
Course:
Introduction to Environmentally Friendly Plasma Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-363
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Miran Mozetič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Znanje, ki je ekvivalentno izobrazbi druge stopnje ali univerzitetni izobrazbi s področja naravoslovja ali tehnologije.

Knowledge, which is equivalent to a second level or university degree from natural sciences or technology.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Neravnovesno stanje plina in plinske razelektritve (enosmerna, nizkofrekvenčna, radiofrekvenčna, mikrovalovna razelektritev, kombinirane razelektritve).
- Plazma (nastanek plazme, osnovne značilnosti in parametri plazme, ionske in reaktivne plazme, metode za plazemsko diagnostiko, plazemski reaktorji).
- Plazemske tehnologije (interakcija plazemskih radikalov s površinami trdnin, pregled vakuumskih plazemskih tehnologij, plazemska aktivacija in pasivizacija površin, plazemsko čiščenje, hladno upepeljevanje, plazemska funkcionalizacija in biokompatibilni materiali, selektivno plazemsko jedkanje, plazemska sterilizacija).
- Plazma v industriji (posnetek stanja in trendi, mikroelektronika, elektroindustrija, kemična industrija, avtomobilska industrija, biologija in medicina).
- Komercialni vidiki plazemskih tehnologij (ocena materialne, kadrovske in časovne zahtevnosti plazemskih tehnologij, plazemske tehnologije in ekologija, varno delo s plazemskimi napravami).

- Non-equilibrium state of gas and gaseous discharge (DC discharge, low-frequency discharge, radiofrequency discharge, microwave discharge, combined discharges).
- Plasma (plasma formation, basic characteristics and parameters of plasma, ionic and reactive plasmas, methods of plasma diagnostics, plasma reactors).
- Plasma technologies (interaction of plasma radicals with surface of solids, overview of vacuum plasma technologies, plasma surface activation and passivation, plasma cleaning, cold incineration, plasma functionalization and biocompatible materials, selective plasma etching, plasma sterilization).
- Plasma in industry (current state and trends, microelectronics, electrical industry, chemical industry, automobile industry, biology and medicine).
- Commercial aspects of plasma technologies (assessment of complexity of plasma technologies in terms of costs, staff and time, plasma technologies and ecology, safety at work with plasma equipment).

Temeljna literatura in viri / Readings:

Knjige/Books:
- Marija Gorjanc, Miran Mozetič, Modification of fibrous polymers by gaseous plasma: principles,
techniques and applications. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-
61460-6.
- Rajdeep Singh Rawat, Plasma Science and Technology for Emerging Economies, Springer, Berlin, 2017,
ISBN 978-981-10-4217-1.
- Chang-Ming Du, Jian-Hua Yan, Plasma Remediation Technology for Environmental Protection, Springer,
Berlin, 2017, ISBN 978-981-10-3656-9.

Revije/Journals:
- Plasma Sources Science and Technology
- Plasma Processing and Polymers
- Plasma Chemistry and Plasma Processing
- Plasma
- Surface and Coatings Technology
- Applied Surface Science"

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študentje pridobijo osnovna znanja s področja plazemskih tehnologij ter dobijo pregled nad razpoložljivo opremo:
- naučijo se kritično oceniti pomanjkljivosti klasičnih tehnoloških postopkov za obdelavo materialov, predvsem z vidika kakovosti in ekološke (ne)ustreznosti tehnologij,
- pridobijo znanja, ki so potrebna za samostojno pripravo elaborata, v katerem ocenijo možnosti zamenjave obstoječih klasičnih tehnologij z novimi plazemskimi tehnologijami,
- naučijo se kritično oceniti prednosti in pomanjkljivosti plazemskih tehnologij, predvsem časovno, kadrovsko in finančno zahtevnost vpeljave novih tehnologij, ekološke prednosti novih tehnologij in kakovosti novih tehnologij.

Kompetence:
- presoditi prednosti neravnovesnih plazemskih tehnologij,
- ugotoviti možnosti zamenjave klasičnih postopkov s plazemskimi,
- oceniti ustreznost plinskih razelektritev za vzbujanje plazme,
- izbrati primerne plazemske parametre za procesiranje materialov,
- izmeriti osnovne plazemske parametre,
- oceniti finančne vidike izbrane plazemske tehnologije,
- oceniti okoljske vidike plazemske tehnologije.

The students master the basic skills in the domain of plasma technologies and gain an overview of available equipment:
- critically assess deficiencies of conventional technological procedures for processing materials, in particular from the viewpoint of quality and ecological (un)acceptability of technologies,
- obtain knowledge required to independently prepare a study in which the possibilities of replacement of the existing conventional technologies by new plasma ones are assessed,
- learn to critically evaluate the advantages and deficiencies of plasma technologies, in particular the complexity of introduction of new technologies in terms of time, staff and funding, their ecological advantages and their quality.

Competences:
- judging about advantages of plasma technologies,
- finding possibilities for replacing classical technologies with plasma techniques,
- evaluate suitability of gaseous discharges for plasma generation,
- selecting feasible plasma parameters for processing materials,
- measuring basic plasma parameters,
- estimating economic aspects of selected plasma technology,
- estimating environmental aspects of plasma technology.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili sposobnosti:
- presoditi možnosti uporabe plazemske
tehnologije za procesiranje materialov,
- izbrati primeren plazemski reaktor za obdelavo
izbranega materiala,
- izmeriti osnovne plazemske parametre,
- priporočati industriji plazemske tehnologije,
- razlikovati med plinsko plazmo in
neravnovesnimi stanji plinov,
- zgraditi eksperimentalni plazemski reaktor za
obdelavo vzorcev,
- sklepati o ekonomski upravičenosti plazemskih
tehnologij.

Students successfully completing this course will
acquire abilities to:
- estimate possibilities of plasma technologies for
materials processing,
- select the appropriate plasma reactor for specific material,
- measure basic plasma parameters,
- recommend plasma technology to industry,
- distinguish between plasma and non-equilibrium state of gas,
- construct an experimental reactor for treatment
of samples,
- evaluate the economic aspects of plasma
technology.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Kratka predavanja, seminar, laboratorijsko delo

Short courses, seminar, laboratory work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ocena laboratorijskega dela oziroma eksperimentalnih spretnosti
20 %
Experimental skills and ability for working in a laboratory
Seminarska naloga
40 %
Seminar
Usten zagovor seminarske naloge
40 %
Oral justification of the seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BOOTH, Jean-Paul, MOZETIČ, Miran, NIKIFOROV, Anton, OEHR, Christian. Foundations of plasma surface functionalization of polymers for industrial and biological applications. Plasma sources science & technology. 2022, vol. 31, no. 10, str. 103001-1-103001-28. ISSN 0963-0252. DOI: 10.1088/1361-6595/ac70f9.
2. POPOVIĆ, Dean, MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka, PRIMC, Gregor, ZAPLOTNIK, Rok. Review on vacuum ultraviolet generation in low-pressure plasmas. Plasma processes and polymers. 2021, vol. 18, iss. 9, 18 str., graf. prikazi, tabele. ISSN 1612-8869. DOI: 10.1002/ppap.202100061.
3. MOZETIČ, Miran. Plasma-stimulated super-hydrophilic surface finish of polymers. Polymers. 2020, vol. 12, no. 11, str. 2498-1-2498-15. ISSN 2073-4360. DOI: 10.3390/polym12112498.
4. KOVAČ, Janez, EKAR, Jernej, ČEKADA, Miha, ZAJÍČKOVÁ, Lenka, NEČAS, David, BLAHOVÁ, Lucie, WANG, Jiang Yong, MOZETIČ, Miran. Depth profiling of thin plasma-polymerized amine films using GDOES in an Ar-O[sub]2 plasma. Applied Surface Science. [Print ed.]. 2022, vol. 581, str. 152292-1-152292-10. ISSN 0169-4332. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.152292.
5. MOZETIČ, Miran. Surface modification to improve properties of materials. Materials, ISSN 1996-1944, 2019, vol. 12, no. 4, str. 441-1-44-8, doi: 10.3390/ma12030441.