Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar III
Course:
Seminar III
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja vsi 3 5
Information and Communication Technologies, 3rd cycle all 3 5
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-785
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Nada Lavrač
Sodelavci / Lecturers:
Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva in informatike.

Completed second cycle studies in information or communication technologies or completed second cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course. Basic knowledge of mathematics, computer science and informatics is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter prepoznavanja aktualnih znanstveno raziskovalnih problemov, sodobnih metod raziskovanja, najnovejših rezultatov in uporabe najnovejšega znanja na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Študenti se bodo soočili tudi z izzivi izdelave pisnega pregleda obravnavanih vsebin v obliki članka ter s posredovanjem ugotovitev v obliki neposrednega ustnega komuniciranja.

Students will develop the ability to follow and identify current scientific research problems, modern methods of research, the latest results and the use of the state-of-the-art knowledge in the field of information and communication technologies. Students will also face with the challenges of writing a written review of the selected topics as a paper and by sharing of their findings with oral seminar presentation.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Znanstvena literatura s področja seminarja. / Scientific literature from the field of the seminar.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Predmet nadgrajuje pridobljeno znanje pri predmetih Seminar I in Seminar II, cilj predmeta je pripraviti pisno celostno predstavitev svojih bistvenih raziskovalnih rezultatov doktorske disertacije v obliki članka ter posredovanje navedenega v obliki ustne predstavitve.

This course upgrades the knowledge received at Seminar I and Seminar II, its aim is to prepare a written comprehensive presentation of the essential research results of the doctoral dissertation as a scientific paper. An important goal is also the ability to present their findings in the form of oral presentation.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Priprava znanstvenega članka za celostno predstavitev svojih bistvenih raziskovalnih rezultatov doktorske diseretacije, njegova predstavitev ter suverena ustna komunikacija o obravnavanih vsebinah.

Dokazano celovito znanje z raziskovalnega področja študijskega programa.

Preparation of a scientific paper for a comprehensive presentation of the essential research results of the doctoral dissertation and oral presentations based on their own research work.

Demonstration of comprehensive knowledge from the research field of study programme.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Seminar, konzultacije, druge metode

Seminar, consultations, other methods

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga (članek s področja doktorske disertacije)
70
Seminar (scientific paper on the topic of the doctoral dissertation)
Ustna predstavitev in zagovor seminarske naloge
30
Oral presentation and defense of the seminar work
Seminar III študent opravi tako, da pred komisijo treh profesorjev predstavi svoje projektno delo na doktorskem študiju in dokaže celovito znanje z raziskovalnega področja študijskega programa. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Predsednik komisije je predstojnik študijskega programa ali njegov pooblaščeni predstavnik, člana komisije pa sta tudi mentor in praviloma vsaj en član komisije za oceno disertacije. Po opravljenem Seminarju III odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja III, izpitno prijavnico za Seminar III, seminarsko nalogo (članek s področja doktorske disertacije) ter natisnjene prosojnice seminarja.
Seminar III assessment is based on the presentation of the student's doctoral project in front of a committee of three IPS professors, where the student also demonstrates comprehensive knowledge from the research field of the study programme. The student and the supervisor jointly set the date and time of the seminar. At least one week before the presentation, the student shall communicate the date, time, room and title of the seminar to info@mps.si. The Head of the study program or his authorised representative is the president of the commission, supervisor and in principle one of the members of the commission for the evaluation of the dissertation are also members. After presenting Seminar III, the student must submit to the IPS Secretariat the filled out and signed minutes of Seminar III, Seminar III exam application, printed seminar work (scientific paper on the topic of the doctoral dissertation), as well as printout of slides presented at the seminar.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŠKRLJ, Blaž, BEVEC, Matej, LAVRAČ, Nada. Multimodal AutoML via representation evolution. Machine learning and knowledge extraction. Mar. 2023, iss. 1, vol. 5, str. 1-13, ilustr. ISSN 2504-4990
2. ŠKRLJ, Blaž, KRALJ, Jan, KONC, Janez, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, LAVRAČ, Nada. Deep node ranking for neuro-symbolic structural node embedding and classification. International journal of intelligent systems. [Print ed.]. 2022, vol. 37, iss. 1, str. 914-943, ilustr. ISSN 0884-8173
3. ŠKRLJ, Blaž, DŽEROSKI, Sašo, LAVRAČ, Nada, PETKOVIĆ, Matej. ReliefE : feature ranking in high dimensional spaces via manifold embeddings. Machine learning. [Print ed.]. 2022, vol. 111, no. 11, str. 273-317. ISSN 0885-6125
4. ŠKRLJ, Blaž, ERŽEN, Nika, LAVRAČ, Nada, KUNEJ, Tanja, KONC, Janez. CaNDis : a web server for investigation of causal relationships between diseases, drugs, and drug targets. Bioinformatics. [Print ed.]. 1 Sep. 2021, vol. 36, no. 6, str. 885-887, ilustr. ISSN 1367-4803
5. J. Fürnkranz, D. Gamberger, and N. Lavrač, Foundations of Rule Learning. Springer, 2012.