Učni načrt predmeta

Predmet:
Analiza in predikcija 3D struktur proteinov
Course:
Analysis and Prediction of 3D Protein Structure
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-788
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Andrej Šali
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. TALER-VERČIČ, Ajda, HASANBAŠIĆ, Samra, BERBIĆ, Selma, STOKA, Veronika, TURK, Dušan, ŽEROVNIK, Eva. Proline residues as switches in conformational changes leading to amyloid fibril formation. International journal of molecular sciences, ISSN 1661-6596, 2017, vol. 18, no. 3, str. 549-1-549-17, doi: 10.3390/ijms18030549
2. BIDOVEC, Katja, BOŽIČ, Janja, DOLENC, Iztok, TURK, Boris, TURK, Vito, STOKA, Veronika. Tumor necrosis factor-αα induced apoptosis in U937 cells promotes cathepsin D-independent stefin B degradation. Journal of cellular biochemistry, ISSN 0730-2312, [in press] 2017, 23 str., doi: 10.1002/jcb.26152
3. VIZOVIŠEK, Matej, VIDMAR, Robert, VAN QUICKELBERGHE, Emmy, IMPENS, Francis, ANDJELKOVIĆ, Uroš, SOBOTIČ, Barbara, STOKA, Veronika, GEVAERT, Kris, TURK, Boris, FONOVIĆ, Marko. Fast profiling of protease specificity reveals similar substrate specificities for cathepsins K, L and S. Proteomics, ISSN 1615-9853. [Print ed.], 2015, vol. 15, issue 14, str. 2479-2490, doi: 10.1002/pmic.201400460
4. MAHER, Katarina, JERIČ KOKELJ, Barbara, BUTINAR, Miha, MIKHAYLOV, Georgy, MANČEK KEBER, Mateja, STOKA, Veronika, VASILJEVA, Olga, TURK, Boris, GRIGORYEV, Sergei A., KOPITAR-JERALA, Nataša. A role for stefin B (cystatin B) in inflammation and endotoxemia. The Journal of biological chemistry, ISSN 0021-9258, 2014, vol. 289, no. 46, str. 31736-31750, doi: 10.1074/jbc.M114.609396
5. JERIČ KOKELJ, Barbara, DOLENC, Iztok, MIHELIČ, Marko, KLARIĆ, Martina, ZAVAŠNIK-BERGANT, Tina, GUNČAR, Gregor, TURK, Boris, TURK, Vito, STOKA, Veronika. N-terminally truncated forms of human cathepsin F accumulate in aggresome-like inclusions. Biochimica et biophysica acta. BBA, Molecular cell research, ISSN 0167-4889. [Print ed.], 2013, vol. 1833, no. 10, str. 2254-2266, doi: 10.1016/j.bbamcr.2013.05.007