Učni načrt predmeta

Predmet:
Biomolekularne simulacije
Course:
Biomolecular Simulations
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-789
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Janez Mavri
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PREGELJC, Domen, JUG, Urška, MAVRI, Janez, STARE, Jernej. Why does the Y326I mutant of monoamine oxidase B decompose an endogenous amphetamine at a slower rate than the wild type enzyme? Reaction step elucidated by multiscale molecular simulations. PCCP. Physical chemistry chemical physics: a journal of European chemical societies, ISSN 1463-9076, Feb. 2018, vol. 20, iss. 6, str. 4181-4188
2. JUG, Urška, PREGELJC, Domen, MAVRI, Janez, VIANELLO, Robert, STARE, Jernej. Elementary SN2SN2 reaction revisited. Effects of solvent and alkyl chain length on kinetics of halogen exchange in haloalkanes elucidated by Empirical Valence Bond simulation. Computational and theoretical chemistry, ISSN 2210-271X, 15 Sep. 2017, vol. 1116, str. 96-101
3. OANCA, Gabriel, STARE, Jernej, VIANELLO, Robert, MAVRI, Janez. Multiscale simulation of monoamine oxidase catalyzed decomposition of phenylethylamine analogs. European Journal of Pharmacology, ISSN 0014-2999. [Print ed.], Dec. 2017, vol. 817, str. 46-50
4. OANCA, Gabriel, STARE, Jernej, MAVRI, Janez. How fast monoamine oxidases decompose adrenaline? Kinetics of isoenzymes A and B evaluated by empirical valence bond simulation. Proteins, ISSN 0887-3585. [Print ed.], Dec. 2017, vol. 85, iss. 12, str. 2170-2178
5. KISOVEC, Matic, REZELJ, Saša, KNAP, Primož, CAJNKO, Miša Mojca, CASERMAN, Simon, FLAŠKER, Ajda, ŽNIDARŠIČ, Nada, REPIČ, Matej, MAVRI, Janez, RUAN, Yi, SCHEURING, Simon, PODOBNIK, Marjetka, ANDERLUH, Gregor. Engineering a pH responsive pore forming protein. Scientific reports, ISSN 2045-2322, Feb. 2017, vol. 7, str. 42231-1-42231-13