Učni načrt predmeta

Predmet:
Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov
Course:
Electrical, Optical and Magnetic Properties of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-795
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Alenka Mertelj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial: angleščina / English
Vaje / Tutorial:
Slovenian, German or Italian if needed
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
40 %
Seminar
Aktivna udeležba pri predavanjih in seminarjih
40 %
Active participation during lectures and seminars
Ustni izpit
20 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. MERTELJ, Alenka, LISJAK, Darja, DROFENIK, Mihael, ČOPIČ, Martin. Ferromagnetism in suspensions of magnetic platelets in liquid crystal. Nature, ISSN 0028-0836. [Print ed.], 2013, vol. 504, no. 7479, str. 237-241, doi: 10.1038/nature12863
2. LISJAK, Darja, MERTELJ, Alenka. Anisotropic magnetic nanoparticles : a review of their properties, syntheses and potential applications. Progress in Materials Science, ISSN 0079-6425. [Print ed.], 2018, vol. 95, str. 286-328, doi: 10.1016/j.pmatsci.2018.03.003.
3. MERTELJ, Alenka, LAMPRET, Borut, LISJAK, Darja, KLEPP, Jürgen, KOHLBRECHER, J., ČOPIČ, Martin. Evolution of nematic and ferromagnetic ordering in suspensions of magnetic nanoplatelets. Soft matter, ISSN 1744-6848, 2019, vol. 15, no. 27, str. 5412-5420, doi: 10.1039/C9SM00949C.
4. SEBASTIÁN UGARTECHE, Nerea, CMOK, Luka, MANDLE, Richard J., FUENTE, Maria Rosario de la, DREVENŠEK OLENIK, Irena, ČOPIČ, Martin, MERTELJ, Alenka. Ferroelectric-ferroelastic phase transition in a nematic liquid crystal. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2020, vol. 124, no. 3, 037801, doi: 10.1103/PhysRevLett.124.037801.
5. POTISK, Tilen, SVENŠEK, Daniel, BRAND, Helmut R., PLEINER, Harald, LISJAK, Darja, OSTERMAN, Natan, MERTELJ, Alenka. Dynamic magneto-optic coupling in a ferromagnetic nematic liquid crystal. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2017, vol. 119, no. 9, str. 097802-1-097802-6, doi: 10.1103/PhysRevLett.119.097802