Učni načrt predmeta

Predmet:
Karakterizacija kovinskih materialov
Course:
Characterization of Metallic Materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-804
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Monika Jenko
Sodelavci / Lecturers:
dr. Drago Torkar , izr. prof. dr. Jelena Vojvodič - Tuma , doc. dr. Borivoj Šuštaršič
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina/English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje na eni od naravoslovno tehniških fakultet (fizika, kemija, metalurgija in materiali, strojništvo), medicina, biologija ali na drugih področjih z dokazanim znanjem osnov s področja predmeta.

Completed second level studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Kristalna zgradba kovin in zlitin
- Mehanizem elastične in plastične deformacije, mehanizmi utrjevanja kovin in zlitin
- Mehanske lastnosti in mehanski preizkusi kovin in zlitin
- Lezenje: mehanizmi lezenja, deformacija pri lezenju in doba trajanja strojnih elementov in kovinskih konstrukcij
- Karakterizacija mikrostrukture kovin in zlitin na makro, mikro in atomski skali: metalografija, svetlobna, vrstična in presevna elektronska mikroskopija (SM, SEM, TEM)
- Analitske spektroskopske metode EDS,WDS
- Karakterizacija teksture kovin in zlitin:
- rentgenski uklon in uklon odbitih elektronov (XRD, GIXRD ,EBSD)
- Karakterizacija, analiza površin kovinskih materialov, tankih in ultra tankih plasti in mejnih površin: Augerjeva elektronska in rentgenska fotoelektronska spektroskopija
Karakterizacija novih materialov izdelanih z AM dodajnimi postopki LSM in EBM

- Crystal structure of metals and alloys
- Elastic and plastic deformation strengthening mechanisms of metals and alloys,
- Mechanical properties and structural mechanical testing of metals and alloys
- Creep: creep mechanisms, determination of residual life of mechanical elements f metallic constructions
- Microstructural characterization of metals and alloys: at macro, micro and atomic scale: metallography, light, electron and transmission microscopy, ,LM, SEM, TEM)
- Analytical techniques, EDS, WDS
- Texture characterization of metals and alloys
- X-ray diffraction and electron back scattered diffraction (XRD),
- Microstructural characterization of thin and ultra thin layers, grain bounadries, interfaces and surfaces of metals and alloys: surface analysis AES and XPS, SIMS, TOF-SIMS
Characterization of new materials, AM materials, manufactured by LSM and EBM procedures

Temeljna literatura in viri / Readings:

1G. E. Dieter: Mechanical Metallurgy, Mc Graw-Hill Book Co, London, 3rd edition 2015.
2 H. Clemens, Microstructure and Properties of Engineering Materials - Wiley ‎2017 online
3 Mitsuo Niinomi, Editor, Metals for Biomedical Devices, ISBN: 9780081026663 Woodhead Publishing, 2nd edition 2019,
4 Grahame Lawes, Editor: Arthur M. James, Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, 3rd ed. 2003
5 Microstructural Characterization of Materials, 2nd Edition David Brandon, Wayne D. Kaplan, ISBN: 978-0-470-02785-1, Willey Jun 2008
6 D. Briggs M.P.Seah (Eds), Practical Surface Analysis, Auger and X-ray Photoelectron Spectroscopy, John Wiley , Chichester 1994
7 D. Briggs, J.T.Grant (Edts), Surface Analysis by Auger and X-ray Photoelectron Spectroscopy, IMP and Surface Spectra, West Sussex 2003
8 Robert DeHoff: Thermodynamics in Materials Science, Taylor & Francis, Boca Raton, 2006

Ciljani izbor in razprava o aktualnih znanstvenih objavah, predvsem v revijah Science, Nature Scientific reports, Nature Materials, Acta Metallurgica, Acta Biomaterialia, Surface Science, Applied Surface Science,
Corrosion science itd.
Targeted selection and discussion of scientific publications, particularly from Science, Nature, Scientific reports, Nature Materials, Acta Metallurgica, Acta Biomaterialia Surface Science, Applied Surface Science, Corrosion science., Journal of Materials Science &Technology, Advanced Materials

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je usposobiti študenta za razumevanje teoretičnega in praktičnega znanja o karakterizaciji sodobnih kovinskih materialov, biomaterialih in inženirskih materiallov, nanomaterialov. Sposobnost za poznavanje in razumevanje lastnosti kovinskih materialov, povezanih s strukturo (mehanske lastnosti, mikrostruktura, mikrotekstura, analizna kemija).

Cilj se navezuje na kompetence:
- obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja
- sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo
- sposobnost uporabe znanja v praksi in
- delno tudi razvoj integralnega načina mišljenja ter sposobnost za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij

The objective of the course is to train a student to understand basics of the characterization of advanced metallic materials, biomaterials and engineering materials, properties of metallic materials and their structures (mechanical properties, microstructure, micro texture; chemical analytical chemistry)

This objective is related to competences:
- mastering of methods and techniques of scientific research ability to carry out independent as well as team R&D work,
- ability to use the knowledge in practice,
- and partially also to the development of an integral way of thinking and the ability to communicate with experts from other disciplines and fields.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Poznati in razumeti mehanske lastnosti in preizkušanje kovinskih materialov
- Poznati in razumeti teoretične in praktične osnove določevanja mehanskih lastnosti kovinskih materialov in specifičnosti nekaterih numeričnih metod in modeliranja.
- Poznati osnove rasti ultra tankih in tankih plasti z vsemi oblikami naprševanja na kovine in zlitine ter s pomočjo plazemskih tehnologij, inženiring materialov s pomočjo obvladovanja mikrokemije kovinskih materialov, razvoja oziroma krojenja mikro-strukture in posredno lastnosti kovinskih materialov.
- Poznati in znati uporabiti teoretično in praktično znanje o metodah za karakterizacijo tankih in ultra tankih plasti ter nano in mikrostrukture ter mikro teksture ter osnovno znanje o analitskih metodah za določanje kemijske sestave kovinskih materialov.

- Know and understand the basics of the mechanics and testing of metallic materials
- Know and understand practical determination of mechanical properties and gain some specificity of numerical methods and modeling
- Know and understand the thin film growth by all forms of sputter deposition, plasma techniques, and materials engineering in order to control and tailor microchemistry, microstructure, and, hence, physical properties of metals and alloys
- Know and apply the analytical techniques for characterization of thin and ultra-thin films, and nano and microstructure and analytical methods for chemical analysis of metallic materials

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Uvodna predstavitev.
Seminarsko skupinsko delo.
Vključevanje v projekte za razvoj sposobnosti uporabe opreme.
Uporaba raziskovalne opreme v reševanju izbranega problema, analiza rezultatov, priprava seminarske predstavitve.

Introductory presentation.
Seminar team work.
Participation in projects for the development of ability to use research equipment.
Solving selected problem with research equipment, analysis of results, preparation of the seminar presentation.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom.
50
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JENKO, Monika, GODEC, Matjaž, KOCIJAN, Aleksandra, RUDOLF, Rebeka, DOLINAR, Drago, OVSENIK, Maja, GORENŠEK, Matevž, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran. A new route to biocompatible Nitinol based on a rapid treatment with H 2 / O 2 gaseous plasma. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], April 2019, vol. 473, str. 976-984, doi: 10.1016/j.apsusc.2018.12.140. [COBISS.SI-ID 21981974],
2. DOLINAR, Drago, GORENŠEK, Miro, ŠETINA, Barbara, GODEC, Matjaž, KOCIJAN, Aleksandra, AVSEC, Klemen, KOCJANČIČ, Boštjan, DEBELJAK, Mojca, JENKO, Monika. Characterization of Ti6AlNb alloy stem-taper surface of cementless hip endoprostheses. Materials. 2023, vol. , iss. , str. 1-18, ilustr. ISSN 1996-1944
3. KOCJANČIČ, Boštjan, AVSEC, Klemen, ŠETINA, Barbara, FEIZPOUR, Darja, GODEC, Matjaž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, PODLIPEC, Rok, CÖR, Andrej, DEBELJAK, Mojca, GRANT, John T., JENKO, Monika, DOLINAR, Drago. The impact of Al2O3 particles from grit-blasted Ti6Al7Nb (alloy) implant surfaces on biocompatibility, aseptic loosening, and infection. Materials. 2023, vol. 16, iss. 21, str. 1-17, ilustr. ISSN 1996-1944
4. JAN, Zala, HOČEVAR, Matej, KONONENKO, Veno, MICHELINI, Sara, REPAR, Neža, CAF, Maja, KOCJANČIČ, Boštjan, DOLINAR, Drago, KRALJ, Slavko, MAKOVEC, Darko, IGLIČ, Aleš, DROBNE, Damjana, JENKO, Monika, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Inflammatory, oxidative stress and small cellular particle response in HUVEC induced by debris from endoprosthesis processing. Materials. 2023, vol. 16, iss. 9, str. 1-17, ilustr. ISSN 1996-1944
5. JUAN, J., ORAZI, V., SANDOVAL, M., BECHTHOLD, P., HERNÁNDEZ-LAGUNA, A., SAINZ-DÍAZ, C. I., GONZALES, E. A., JENKO, Monika, JASEN, P. V. DTF study of Ni segregation at B2-NiTi(110)/rutile-TiO2(110) interface. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Sept. 2019, vol. 489, str. 287-296, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433219316575. [COBISS.SI-ID 1487786]