Učni načrt predmeta

Predmet:
Kvantitativne analize nukleinskih kislin
Course:
Quantitation of Nucleic Acids
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnoloies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-808
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Kristina Gruden
Sodelavci / Lecturers:
doc. dr. Špela Baebler
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Angleščina/english
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje.

Completed second-cycle studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Teoretične osnove metod za kvantifikacijo nukleinskih kislin.
- PCR v realnem času: načini analize, referenčni materiali, natančnosti, merilna negotovost.
- Visoko zmogljivi pristopi, multipleksiranje.
- Linearne in izotermne metode amplifikacije.
- Digitalni PCR.
- Aplikacije metode: diagnostika, transkriptomika.
- Delo na primerih.

- Theoretical basis of different quantitative methods.
- Real-time PCR: absolute/relative quantification, reference materials, precision, measurement uncertainty.
- High throughput approaches, multiplexing.
- Linear and isothermal amplifications.
- Digital PCR.
- Different applications: diagnostics, on-site detection, gene expression.
- Case studies.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Pregledni članki, izbor v tekočem letu. / Review articles, chosen each year specifically.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Predmet je namenjen pripravi študenta na raziskovalno delo na področju kvantitativnih analiz nukleinskih kislin.

Študent po uspešno opravljenem predmetu pridobi kompetence:
- poznavanje s teoretičnim ozadjem kvantifikacije nukleinskih kislin,
- poznavanje orodij za kvantifikacijo,
- samostojno reševanje bioloških problemov povezanih s kvantifikacijo nukleinskih kislin.

The course is intended to prepare students for research work in the field of quantitative analysis of nucleic acids.

After successful completion of the course, the student acquires competences:
- student comprehends theory behind quantification of nucleic acids,
- gets acquainted with various relevant tools,
- is autonomous in solving quantification of nucleic acids related case studies.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- molekularnih osnov kvantitativnega PCR,
- priprava dobrega eksperimentalnega dizajna,
- analiza podatkov kvantitativnega PCR,
- poznavanje kritičnih parametrov kvantifikacije.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
- usposobljenost za reševanje problemov povezanih s kvantifikacijo nukleinskih kislin,
- uporaba domače in tuje literature,
- vključevanja pridobljenega znanja v svoj
doktorski študij.

Knowledge and understanding of:
- molecular biology basis of quantitative PCR,
- overview of the current stage of technology,
- essentials of experimental design,
- qPCR data analysis,
- critical parameters in quantification.

Transferable / key skills and other attributes:
- ability to solve problems related to quantification of nucleic acids,
- use of national and international literature,
- incorporation of obtained knowledge in the
doctoral thesis.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja in vaje bodo potekale izmenično – najprej se bodo podale teoretične osnove, sledil bo primer konkretne uporabe znanja in vaja, ki jo bodo študenti izvedli sami.

Vsak študent si za izpit izbere svojo temo, teoretično predvidi zasnovo poskusa in potek analiz ter vse skupaj predstavi še ostalim študentom.

Lectures and practical courses will be given in an interchangeable manner – first a theory on certain topic will be given, followed by practical examples that will be carried out by the students. For the individual work each student will design an experiment and anticipate the analysis workflow for his chosen use case. Students will present their use cases to each other in a form of a short seminar.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Projekt: delo na primeru
100 %
Project: case study
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. LUKAN, Tjaša, VEILLET, Florian, KRIŽNIK, Maja, COLL RIUS, Anna, MAHKOVEC POVALEJ, Tjaša, POGAČAR, Karmen, STARE, Katja, CHAUVIN, Laura, CHAUVIN, Jean-Eric, GRUDEN, Kristina. CRISPR/Cas9-mediated fine-tuning of miRNA expression in tetraploid potato. Horticulture research. 2022, vol. 9, str. 1-15
2. BUESA, Ignacio, PÉREZ-PÉREZ, Juan G., VISCONTI, Fernando, STRAH, Rebeka, INTRIGLIOLO, Diego S., BONET, Luis, GRUDEN, Kristina, POMPE NOVAK, Maruša, DE PAZ, Jose M. Physiological and transcriptional responses to saline irrigation of young ‘Tempranillo’ vines grafted onto different rootstocks. Frontiers in plant science. Jun. 2022, vol. 13, str. 1-17
3. PETEK, Marko, ZAGORŠČAK, Maja, BLEJEC, Andrej, RAMŠAK, Živa, COLL RIUS, Anna, BAEBLER, Špela, GRUDEN, Kristina. pISA-tree : a data management framework for life science research projects using a standardised directory tree. Scientific data. 2022, vol. 9, str. 1-9
4. FOIX, Laura, NADAL, Anna, ZAGORŠČAK, Maja, RAMŠAK, Živa, ESTEVE-GODINA, Anna, GRUDEN, Kristina, PLA, Maria. Prunus persica plant endogenous peptides PpPep1 and PpPep2 cause PTI-like transcriptome reprogramming in peach and enhance resistance to Xanthomonas arboricola pv. pruni. BMC genomics. 2021, vol. 22, str. 1-18
5. PETEK, Marko, ZAGORŠČAK, Maja, RAMŠAK, Živa, SANDERS, Sheri, TOMAŽ, Špela, TSENG, Elizabeth, ZOUINE, Mohamed, COLL RIUS, Anna, GRUDEN, Kristina. Cultivar-specific transcriptome and pan-transcriptome reconstruction of tetraploid potato. Scientific data. 2020, vol. 7, article no. 249, str. 1-15