Učni načrt predmeta

Predmet:
Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov
Course:
Magnetic Relaxation and Resonance of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-809
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Tomaž Apih
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. APIH, Tomaž, ŽAGAR, Veselko, SELIGER, Janez. NMR and NQR study of polymorphism in carbamazepine. Solid State Nuclear Magnetic Resonance. [Print ed.]. 2020, vol. 107, str. 101653-1-101653-8.
2. IMANI, Roghayeh, DILLERT, Ralph, BAHNEMANN, Detlef W., PAZOKI, Meysam, APIH, Tomaž, KONONENKO, Veno, REPAR, Neža, KRALJ-IGLIČ, Veronika, BOSCHLOO, Gerrit, DROBNE, Damjana, EDVINSSON, Tomas, IGLIČ, Aleš. Multifunctional gadolinium-doped mesoporous TiO2 nanobeads ephotoluminescence, enhanced spin relaxation, and reactive oxygen species photogeneration, beneficial for cancer diagnosis and treatment. Small, 2017, vol. 13, iss. 20, str. 1-11.
3. WENCKA, Magdalena, BOBNAR, Matej, APIH, Tomaž, HU, Qiang, GUO, Sheng, DOLINŠEK, Janez. 27 Al NMR local study of the A l 0.5 T i Z r P d C u N i alloy in high-entropy alloy and metallic glass forms. Physical review. B. 2022, vol. 105, issue 17, str. 174208-1-174208-7. ISSN 2469-9950. DOI: 10.1103/PhysRevB.105.174208.
4. TRONTELJ, Zvonko, PIRNAT, Janez, JAZBINŠEK, Vojko, LUŽNIK, Janko, SRČIČ, Stanko, LAVRIČ, Zoran, BEGUŠ, Samo, APIH, Tomaž, ŽAGAR, Veselko, SELIGER, Janez. Nuclear Quadrupole Resonance (NQR) : a useful spectroscopic tool in pharmacy for the study of polymorphism. Crystals. 2020, vol. 10, no. 6, str. 450-1-450-22
5. GREGOROVIČ, Alan, APIH, Tomaž. WURST-QCPMG sequence and ˝spin-lock˝ in 14N nuclear quadrupole resonance. Journal of magnetic resonance, ISSN 1090-7807, 2013, vol. 233, p. 96- 102.