Učni načrt predmeta

Predmet:
Nanodelci, koloidna in površinska kemija
Course:
Nanoparticles, colloidal and surface chemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-816
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Darja Lisjak
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški/Slovenian or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustna predstavitev seminarja/izpit
50 %
Oral presentation of the seminar/exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. LISJAK, Darja, PLOHL, Olivija, VIDMAR, Janja, MAJARON, Boris, PONIKVAR-SVET, Maja. Dissolution mechanism of upconverting AYF4:Yb,TmAYF4:Yb,Tm (A = Na or K) nanoparticles in aqueous media. Langmuir, ISSN 0743-7463, 2016, vol. 32, no. 32, str. 8222-8229, doi: 10.1021/acs.langmuir.6b02675.
2. VOZLIČ, Maša, ČERNIČ, Tina, GYERGYEK, Sašo, MAJARON, Boris, PONIKVAR-SVET, Maja, KOSTIV, Uliana, HORÁK, Daniel, LISJAK, Darja. Formation of phosphonate coatings for the improved chemical stability of upconverting nanoparticles under physiological conditions. Dalton transactions, ISSN 1477-9234. [Spletna izd.], 2021, vol. 50, no. 19, str. 6588-6597, doi: 10.1039/D1DT00304F. [COBISS.SI-ID 59908867]
3. MERTELJ, Alenka, LISJAK, Darja, DROFENIK, Mihael, ČOPIČ, Martin. Ferromagnetism in suspensions of magnetic platelets in liquid crystal. Nature : the international weekly journal of science, ISSN 0028- 0836. [Print ed.], 2013, vol. 504, no. 7479, str. 237-241, doi: 10.1038/nature12863.
4. MAKOVEC, Darko, KOMELJ, Matej, DRAŽIĆ, Goran, BELEC, Blaž, GORŠAK, Tanja, GYERGYEK, Sašo, LISJAK, Darja. Incorporation of Sc into the structure of barium-hexaferrite nanoplatelets and its extraordinary finite-size effect on the magnetic properties. Acta materialia, 2019, vol. 172, 84-91, doi: 10.1016/j.actamat.2019.04.050.
5. HRIBAR, Patricija, TOMŠIČ, Matija, JAMNIK, Andrej, LISJAK, Darja, MERTELJ, Alenka. Electrostatic interactions between barium hexaferrite nanoplateletsin alcohol suspensions. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 2019, 123, 23272-23279, doi: 10.1021/acs.jpcc.9b07455. [COBISS.SI-ID 32638247],