Učni načrt predmeta

Predmet:
Nanodelci, koloidna in površinska kemija
Course:
Nanoparticles, colloidal and surface chemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-816
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Darja Lisjak
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Darko Makovec , prof. dr. Saša Novak Krmpotič
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški/Slovenian or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja naravoslovja ali tehnologije.

Completed second cycle studies from the field of natural sciences or technology

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Splošno o nanodelcih: strukturne, magnetne, elektro-optične in kemijske lastnosti nanodelcev. Kontrolirana sinteza nanodelcev in njihova površinska funkcionalizacija.
Fizikalno-kemijske lastnosti površin nanodelcev: površinski naboj, elektrokinetične lastnosti snovi, sile med nanodelci v suspenziji in priprava suspenzij.
Površinsko aktivne snovi, prilagajanje površine in funkcionalizacija nanodelcev.
Samourejanje in usmerjeno urejanje koloidnih delcev v funkcionalne materiale.
Metode vrednotenja površinskih in koloidnih lastnosti delcev in suspenzij.
Povezava med kemijo površine in reološkimi lastnostmi koloidnih suspenzij.
Uporaba nanodelcev.
Izbrani primeri iz narave, raziskovanja in proizvodnih tehnologij.

Basics on nanoparticles: structural, magnetic, electro-optical and chemical properties of nanoparticles.
Controlled synthesis of nanoparticles and their surface functionalization.
Physico-chemical properties of the nanoparticles' surfaces: surface charge, electrokinetic properties, interparticle forces in suspensions and preparation of suspensions.
Surfactants, functionalization and tailoring of nanoparticles' surfaces.
Self-assembly and directed assembly of colloidal nanoparticles into functional materials.
Methods for the characterization of the surface and colloidal properties of particles and suspensions.
Correlation between surface the chemistry of particles and rheological properties of their colloidal suspensions.
Selected examples from nature, research, production technology.

Temeljna literatura in viri / Readings:

T. Sugimoto, Monodispersed Particles, Elsevier, 2001.
M.-I. Baraton, Synthesis, Functionalization and Surface Treatment of Nanoparticles, American Science
Publications, 2003.
G. Schmid, Nanoparticles - From Theory to Application, Wiley-VCH, 2004.
Physical Chemistry of Surfaces, 6th Edition, ed. A. W. Adamson, A. P. Gast, John Willey & Sons Inc,
1997.
Emulsions, Foams, and Suspensions: Fundamentals and Applications, ed. L. L. Schramm, Wiley-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005.
Introduction to Colloid and Surface Chemistry, 4th Edition, ed. D. J. Shaw, Butterworth, 2000.
Electrical Phenomena at Interfaces: Fundamentals, Measurements, and Applications, ed. A. Kitahara,
A. Watanabe,Marcel Dekker Inc., 1984.
K. Holmberg, B. Jönsson, B. Kronberg, B. Lindman, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution, John
Wiley & Sons, LTD, 2003.
J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces, Academic Press Inc. LTD, 1985.
M. Hosokawa, K. Nogi, M. Naito and T. Yokoyama (Eds.), Nanoparticle Technology Handbook, Elsevier
BV., 2008.
R. F. Probstein, Physicochemical Hydrodynamics, John Wiley & Sons, 2003.
F. Caruso (Ed.), Colloids and Colloid Assemblies, Wiley-VCH, 2006.

Novejši pregledni članki/Up-to-date review articles.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji so seznaniti študente s:
- specifiko fizikalno-kemijskih lastnosti nanodelcev,
- kontrolirano sintezo nanodelcev,
- pomenom nanodelcev pri načrtovanju novih sodobnih materialov,
- procesi, ki omogočajo stabilnost koloidnih suspenzij in funkcionalizacijo površin,
- metodami vrednotenja površin delcev in interakcij med delci,
- primeri iz narave, raziskovanja in industrije.

Kompetence:
- sposobnost povezave med fizikalno-kemijskimi lastnostmi nanodelcev in njihove možne uporabe,
- sposobnost celovitega pristopa k načrtovanju in sintezi uporabnih materialov na osnovi nanodelcev,
- uporabiti pridobljeno znanje pri identifikaciji in reševanju problemov, povezanih z razvojem in optimizacijo nanomaterialov.

Objectives are to introduce students with the:
- specific physico-chemical properties of nanoparticles,
- controlled synthesis of nanoparticles,
- importance of nanoparticles in the development of new advanced materials,
- colloidal stabilization and surface functionalization of nanoparticles,
- characterization methods of nanoparticles surfaces and interparticle interactions,
- examples from nature, research and industry.

Competences:
- ability to correlate physico-chemical properties of nanoparticles with potential applications,
- ability to design nanoparticulate materials and their synthesis for potential applications,
- integration of acquired knowledge to identify and solve the problems related to the development and optimization of nanomaterials.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo sposobni:
- pojasniti specifiko fizikalno-kemijskih lastnosti nanodelcev v primerjavi z volumenskimi materiali,
- izbrati primerne metode za kontrolirano sintezo nanodelcev ter njihovo površinsko funkcionalizacijo in koloidno stabilizacijo,
- povezati znanje površinske in koloidne kemije ter fizikalno-kemijskih lastnosti nanodelcev z načrtovanjem sodobnih nanostrukturiranih materialov,
- izbrati primerne metode vrednotenja nanodelcev,
- povezati naučeno s primeri iz narave, laboratorija in industrije,
- integrirati pridobljeno znanje pri izvedbi svoje doktorske disertacije.

Students will be able to:
- explain the specificity of physico-chemical properties of nanoparticles in comparison to bulk materials,
- select suitable methods for the controlled synthesis of nanoparticles, their surface functionalization and colloidal stabilization,
- correlate the knowledge on the surface and colloidal chemistry, and physico-chemical properties of nanoparticles with the design of advanced nanostructured materials,
- select appropriate characterization methods of nanoparticles,
- correlate the acquired knowledge with examples from nature, lab and industry,
- integrate the acquired knowledge for accomplishing their PhD thesis.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, konzultacije, individualno delo s študenti, seminarska naloga.

Lectures, consultations, individual work with students, seminar work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustna predstavitev seminarja/izpit
50 %
Oral presentation of the seminar/exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. LISJAK, Darja, ARČON, Iztok, POBERŽNIK, Matic, HERRERO‑SABOYA, Gabriela, TUFANI, Ali, MAVRIČ, Andraž, VALANT, Matjaž, HRIBAR BOŠTJANČIČ, Patricija, MERTELJ, Alenka, MAKOVEC, Darko, MARTIN‑SAMOS, Layla. Saturation magnetisation as an indicator of the disintegration of barium hexaferrite nanoplatelets during the surface functionalisation. Scientific reports. 2023, vol. 13, str. 1092-1-1092-13. ISSN 2045-2322. https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=16174, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8293, DOI: 10.1038/s41598-023-28431-4.
2. VOZLIČ, Maša, ČERNIČ, Tina, GYERGYEK, Sašo, MAJARON, Boris, PONIKVAR-SVET, Maja, KOSTIV, Uliana, HORÁK, Daniel, LISJAK, Darja. Formation of phosphonate coatings for the improved chemical stability of upconverting nanoparticles under physiological conditions. Dalton transactions, ISSN 1477-9234. [Spletna izd.], 2021, vol. 50, no. 19, str. 6588-6597, doi: 10.1039/D1DT00304F. [COBISS.SI-ID 59908867]
3. GORŠAK, Tanja, DRAB, Mitja, KRIŽAJ, Dejan, JERAN, Marko, LYUBOMIROVA GENOVA, Julia, KRALJ, Slavko, LISJAK, Darja, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, MAKOVEC, Darko. Magneto-mechanical actuation of barium-hexaferrite nanoplatelets for the disruption of phospholipid membranes. Journal of colloid and interface science. 1 Nov. 2020, vol. 579, str. 508-519, ilustr. ISSN 0021-9797. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979720308249, DOI: 10.1016/j.jcis.2020.06.079.
4. MAKOVEC, Darko, KOMELJ, Matej, DRAŽIĆ, Goran, BELEC, Blaž, GORŠAK, Tanja, GYERGYEK, Sašo, LISJAK, Darja. Incorporation of Sc into the structure of barium-hexaferrite nanoplatelets and its extraordinary finite-size effect on the magnetic properties. Acta materialia, 2019, vol. 172, 84-91, doi: 10.1016/j.actamat.2019.04.050.
5. HRIBAR, Patricija, TOMŠIČ, Matija, JAMNIK, Andrej, LISJAK, Darja, MERTELJ, Alenka. Electrostatic interactions between barium hexaferrite nanoplateletsin alcohol suspensions. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 2019, 123, 23272-23279, doi: 10.1021/acs.jpcc.9b07455. [COBISS.SI-ID 32638247],