Učni načrt predmeta

Predmet:
Nanovarnost
Course:
Nanosafety
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-817
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Maja Remškar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. REMŠKAR, Maja, TAVČAR, Gašper, ŠKAPIN, Srečo D. Sparklers as a nanohazard : size distribution measurements of the nanoparticles released from sparklers. Air quality, atmosphere & health, ISSN 1873- 9318, 2015, vol. 8, no. 2, str. 205-211.
2. LANG, Andreja, OVSENIK, Maja, VERDENIK, Ivan, REMŠKAR, Maja, OBLAK, Čedomir. Nanoparticle concentrations and composition in a dental office and dental laboratory : a pilot study on the influence of working procedures. Journal of occupational and environmental hygiene, ISSN 1545-9624, 2018, (in press), doi: 10.1080/15459624.2018.1432864.
3. KRANJC, Eva, MAZEJ, Darja, REGVAR, Marjana, DROBNE, Damjana, REMŠKAR, Maja. Foliar surface free energy affects platinum nanoparticle adhesion, uptake, and translocation from leaves to roots in arugula and escarole. Environmental science, Nano, ISSN 2051-8153, [in press] 2017, 27 str., doi: 10.1039/C7EN00887B.
4. POGAČNIK KRAJNC, Anja, PIRKER, Luka, GRADIŠAR CENTA, Urška, GRADIŠEK, Anton, MEKJAVIĆ, Igor B., GODNIČ, Matej, ČEBAŠEK, Metod, BREGANT, Tina, REMŠKAR, Maja. Size- and time-dependent particle removal efficiency of face masks and improvised respiratory protection equipment used during the COVID-19 pandemic. Sensors. 2021, no. 5, vol. 21, str. 1567-1-1567-16. DOI: 10.3390/s21051567.
5. PIRKER, Luka, VELKAVRH, Žiga, OSITE, Agnese, DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, REMŠKAR, Maja. Fireworks - a source of nanoparticles, P M 2.5 , P M 10 , and carbonaceous aerosols. Air quality, atmosphere & health. 2022, vol. 15, str. 1275-1286, DOI: 10.1007/s11869-021-01142-3.