Učni načrt predmeta

Predmet:
Programirana celična smrt
Course:
Programmed Cell Death
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-823
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. ddr. Boris Turk
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Hafner Cesen M, Repnik U, Turk V, Turk B. (2013) Siramesine triggers cell death through destabilisation of mitochondria, but not lysosomes. Cell Death Dis. 4:e818. doi: 10.1038/cddis.2013.361.
2. Mikhaylov G, Klimpel D, Schaschke N, Mikac U, Vizovisek M, Fonovic M, Turk V, Turk B*, Vasiljeva O* (2014) Selective targeting of tumor and stromal cells by lipidated cathepsin B inhibitor-based drug delivery system. Angew. Chem. Intl. Ed. 53, 10077-10081.
3. Repnik U, Hafner Cesen M, Turk B. (2014) Lysosomal membrane permeabilization in cell death: Concepts and challenges. Mitochondrion, 19 Pt A:49-57. doi: 10.1016/j.mito.2014.06.006.
4. Taggart C, TURK B, et al. Protean proteases : at the cutting edge of lung diseases. European respiratory journal, ISSN 0903-1936, 2107, vol. 49, no. 2, 1501200-1-1501200-12, doi: 10.1183/13993003.01200-2015.
5. KRAMER, Lovro, RENKO, Miha, ZAVRŠNIK, Janja, TURK, Dušan, SEEGER, Markus A., VASILJEVA, Olga, GRÜTTER, Markus G., TURK, Vito, TURK, Boris. Non-invasive in vivo imaging of tumour-associated cathepsin B by a highly selective inhibitory DARPin. Theranostics, ISSN 1838-7640, 2017, vol. 7, no. 11, str. 2806-2821, doi: 10.7150/thno.19081.