Učni načrt predmeta

Predmet:
Proteinski toksini - karakterizacija in uporaba v celični biologiji
Course:
Protein Toxins -Characterisations and Applications in Cellular Biology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti
1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-824
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 21 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Igor Križaj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Požek, K., Leonardi, A., Pungerčar, J., Rao, W., Gao, Z., Liu, S., Laustsen, A.H., Trampuš Bakija, A., Reberšek, K., Podgornik, H. and Križaj, I. (2022): Genomic confirmation of the P-IIIe subclass of snake venom metalloproteinases and characterization of its first member, a disintegrin-like/cysteine-rich protein. Toxins 14(4), 232.
2. Lomonte B. and Križaj, I. (2021): Snake venom phospholipase A2 toxins. Handbook of venoms and toxins of reptiles, 2nd Ed. (Stephen P. Mackessy, Ed.), CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida, USA. pp. 389–411..
3. Leonardi, A., Sajevic, T., Pungerčar, J. and Križaj, I. (2019): A comprehensive study of the proteome and transcriptome of the venom of the most venomous European viper: Discovery of a new subclass of ancestral snake venom metalloproteinase precursor-derived proteins. J. Proteome Res. 18(5), 2287–2309.
4. Šribar, J., Kovačič, L., Oberčkal, J., Ivanušec, A., Petan, T., Fox, J.W. and Križaj, I. (2019): The neurotoxic secreted phospholipase A2 from the Vipera a. ammodytes venom targets cytochrome c oxidase in neuronal mitochondria Sci. Rep. 9(1), 293.
5. Latinović, Z., Leonardi, A., Kovačič, L., Koh, C.Y., Šribar, J., Trampuš Bakija, A., Venkateswarlu D., Kini, R.M. and Križaj, I. (2018): The first intrinsic tenase complex inhibitor with serine protease structure offers a new perspective in anticoagulant therapy. Thromb. Haemost. 118(10), 1713–1728.