Učni načrt predmeta

Predmet:
Proteomika
Course:
Proteomics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-828
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Marko Fonović
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina/ Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. VIZOVIŠEK, Matej, VIDMAR, Robert, VAN QUICKELBERGHE, Emmy, IMPENS, Francis, ANDJELKOVIĆ, Uroš, SOBOTIČ, Barbara, STOKA, Veronika, GEVAERT, Kris, TURK, Boris, FONOVIĆ, Marko. Fast profiling of protease specificity reveals similar substrate specificities for cathepsins K, L and S. Proteomics, ISSN 1615- 9853. [Print ed.], 24 str., doi: 10.1002/pmic.201400460.
2. MIKHAYLOV, Georgy, KLIMPEL, D., SCHASCHKE, Norbert, MIKAC, Urška, VIZOVIŠEK, Matej, FONOVIĆ, Marko, TURK, Vito, TURK, Boris, VASILJEVA, Olga. Selective targeting of tumor and stromal cells by a nanocarrier system displaying lipidated cathepsin B inhibitor. Angewandte Chemie, ISSN 1433-7851. [Print ed.], 2014, vol. 53, no. 38, str. 10077-10081, doi: 10.1002/anie.201402305.
3. PEČAR FONOVIĆ, Urša, JEVNIKAR, Zala, ROJNIK, Matija, DOLJAK, Bojan, FONOVIĆ, Marko, JAMNIK, Polona, KOS, Janko. Profilin 1 as a target for cathepsin X activity in tumor cells. PloS one, ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, iss. 1, str. 1-9, e53918. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0053918, doi: 10.1371/journal.pone.0053918.
4. ZHANG, Jun, FONOVIĆ, Marko, SUYAMA, Kaye, BOGYO, Matthew, SCOTT, Matthew P. Rab35 controls actin bundling by recruiting fascin as an effector protein. Science, ISSN 0036-8075, 2009, vol. 325, no. 5945, str. 1250-1254.
5. ARASTU-KAPUR, Shirin, PONDER, Elizabeth L., YEOH, Sharon, PEČAR FONOVIĆ, Urša, YUAN, Fang, FONOVIĆ, Marko, GRAINGER, Munira, PHILLIPS, Carolyn Ines, POWERS, James P., BOGYO, Matthew. Identification of proteases that regulate erythrocyte rupture by the malaria parasite Plasmodium falciparum. Nature chemical biology, ISSN 1552-4450, 2008, vol. 4, no. 4, str. 203-213.