Učni načrt predmeta

Predmet:
Teorija nanomaterialov
Course:
Theory of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologijes, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-837
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Viktor Kabanov
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SHUMILIN, A. V., KABANOV, Viktor V., DEDIU, V. I. Magnetoresistance in organic semiconductors : including pair correlations in the kinetic equations for hopping transport. Physical review. B, ISSN 2469-9950, 2018, vol. 97, no. 9, str. 094201-1-094201-9, doi: 10.1103/PhysRevB.97.094201.
2. BUH, Jože, MRZEL, Aleš, KOVIČ, Andrej, KABANOV, Viktor V., JAGLIČIĆ, Zvonko, VRTNIK, Stanislav, KOŽELJ, Primož, MIHAILOVIĆ, Dragan. Phase slip and telegraph noise in δ−MoNδ−MoN nanowires. Physica. C, Superconductivity and its applications, ISSN 0921-4534. [Print ed.], 2017, vol. 535, str. 24-29, doi: 10.1016/j.physc.2017.03.003BUH, Jože, MRZEL, Aleš, KOVIČ, Andrej, KABANOV, Viktor V., JAGLIČIĆ, Zvonko, VRTNIK, Stanislav, KOŽELJ, Primož, MIHAILOVIĆ, Dragan. Phase slip and telegraph noise in δ−MoNδ−MoN nanowires. Physica. C, Superconductivity and its applications, ISSN 0921-4534. [Print ed.], 2017, vol. 535, str. 24-29, doi: 10.1016/j.physc.2017.03.003.
3. BECK, M., KABANOV, Viktor V., DEMŠAR, Jure, et al. Energy dependence of the electron-boson coupling strength in the electron-doped cuprate superconductor Pr[sub](1.85)Ce[sub](0.15)CuO[sub](4-[delta]). Physical review. B, ISSN 2469-9950, 2017, vol. 95, no. 8, str. 085106-1-085106-8, doi: 10.1103/PhysRevB.95.085106.
4. MADAN, Ivan, BARANOV, Vladimir V., TODA, Y., ODA, Migaku, KUROSAWA, T., KABANOV, Viktor V., MERTELJ, Tomaž, MIHAILOVIĆ, Dragan. Dynamics of superconducting order parameter through ultrafast normal-to-superconducting phase transition in Bi2Sr2CaCu2O8+δBi2Sr2CaCu2O8+δ from multipulse polarization-resolved transient optical reflectivity. Physical review. B, ISSN 2469-9950, 2017, vol. 96, no. 18, str. 184522-1- 184522-9, doi: 10.1103/PhysRevB.96.184522.
5. BUH, Jože, KABANOV, Viktor V., BARANOV, Vladimir V., MRZEL, Aleš, KOVIČ, Andrej, MIHAILOVIĆ, Dragan. Control of switching between metastable superconducting states in δδ-MoN nanowires. Nature communications, ISSN 2041-1723, 2015, vol. 6, str. 10250-1-10250-6, doi: 10.1038/ncomms10250.