Učni načrt predmeta

Predmet:
Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov
Course:
Heat Treatment and Surface Engineering of Metals
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-531
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Bojan Podgornik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Angleški / English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PODGORNIK, Bojan, PUŠ, Gašper, ŽUŽEK, Borut, LESKOVŠEK, Vojteh, GODEC, Matjaž. Heat treatment optimization and properties correlation for H11-type hot-work tool steel. Metallurgical and materials transactions. A, Physical metallurgy and materials science, ISSN 1073-5623, Feb. 2018, vol. 49, iss. 2, str. 455-462, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11661-017-4430-1, doi: 10.1007/s11661- 017-4430-1. [COBISS.SI-ID 1378730]
2. PODGORNIK, Bojan. Adhesive Wear Failures. V: BECKER, William T. (ur.), SHIPLEY, Roch Joseph (ur.). ASM handbook. Vol. 11, Failure analysis and prevention. 5th printing. Materials Park: ASM International. 2021, str., ilustr. ISBN 0-87170-704-7, ISBN 987-0-87170-704-8. DOI: 10.31399/asm.hb.v11.a0006791. [COBISS.SI-ID 43933187]
3. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh. Overview : special issue on heat treatment and surface engineering. Materials performance and characterization, ISSN 2379-1365, 2017, vol. 6, iss. 5, [2-3] str. https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/MPC/TOC/652017.htm. [COBISS.SI-ID 1369258]
4. LESKOVŠEK, Vojteh, PODGORNIK, Bojan. Tool Steels : Fracture Toughness. V: COLAS, Rafael (ur.), TOTTEN, George E. (ur.). Encyclopedia of iron, steel, and their alloys, (Metals and Alloys Encyclopedia Collection). Boca Raton: CRC Press: Taylor & Francis group, 2016, str. 3687-3719, ilustr., doi: 10.108/EEISA- 120049739. [COBISS.SI-ID 1212842]
5. JOVIČEVIĆ KLUG, Patricia, KLUG JOVIČEVIĆ, Matic, SEVER, Tina, FEIZPOUR, Darja, PODGORNIK, Bojan. Impact of steel type, composition and heat treatment parameters on effectiveness of deep cryogenic treatment. Journal of materials research and technology. [Spletna izd.]. Sept.-Oct. 2021, vol. 14, str. 1007-1020, ilustr. ISSN 2214-0697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785421006852, DOI: 10.1016/j.jmrt.2021.07.022. [COBISS.SI-ID 70052611]