Učni načrt predmeta

Predmet:
Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov
Course:
Heat Treatment and Surface Engineering of Metals
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-531
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Bojan Podgornik
Sodelavci / Lecturers:
izr. prof. dr. Vojteh Leskovšek
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Angleški / English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second-cycle studies in natural sciences or engineering or completed second-cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Faze in strukture:
- perlit, ferit in cementit, avstenit, martenzit i bainit.

Pretvorbe pri segrevanju:
- premena,
- toplotna obdelava na ferit in perlit,
- trdota in kaljivost,
- avstenit v jeklih.

Popuščanje jekel

Posebne toplotne obdelave in podhlajevanje:
- nerjavna jekla,
- orodna in hitrorezna jekla,
- jeklene litine.

Toplotna obdelava neželeznih zlitin Al, Cu, Mg, Ni in Ti

Postopki modificiranja površin:
- mehansko modificiranje,
- toplotno modificiranje,
- toplotno-kemijsko modificiranje.

Postopki za prekrivanje površin:
- toplotno prekrivanje,
- mehansko prekrivanje,
- toplotno-mehansko prekrivanje,
- kemično prekrivanje,
- elektrokemično prekrivanje,
- prekrivanje v parni fazi.

Mejni postopki:
- ionska implantacija,
- anodna oksidacija,
- toplotno-kemično difuzijsko prekrivanje.

Tribološki kontakt:
- torni in obrabni mehanizmi
- karakterizacija kontaktnih površin
- elastičen in plastičen tribološki kontakt
- napetostna analiza kontakta
- Izboljšanje triboloških lastnosti kontaktnih površin

Phases and Structures:
- Perlite, ferite, cementite and austenite, martesite and bainite.

Transformation on heating:
- Transformation,
- Heat treatments to produce ferrite and pearlite,
- Hardness and Hardenability,
- Austenite in Steels.

Tempering of Steels

Special Heat Treatments and Deep Cryogenic Treatment:
- Stainless Steels,
- Tool and HSS Steels,
- Cast Irons.

Heat Treatment of non ferrous alloys Al, Cu, Mg,
Ni and Ti

Modification of surfaces:
- Mechanical modification,
- Surface hardening,
- Thermo-chemical modification.

Surface deposition processes:
- Heat deposition,
- Mechanical deposition,
- Thermo-mechanical deposition,
- Chemical deposition,
- Electrochemical deposition,
- Vapour deposition.

Boundary Processes:
- Ion Implantation,
- Anodic oxidation,
- Thermo-chemical diffusion deposition.

Tribological contact
- friction and wear mechanisms
- characterization of contact surfaces
- elastic and plastic tribological contact
- contact stress-strain analysis
- improvement of tribological properties of contact surfaces

Temeljna literatura in viri / Readings:

- George E. Totten. Steel Heat Treatment, 2007, http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-
content/uploads/2016/11/Steel-HT-Handbook-Full.pdf
- H.K.D.H. Bhaeshia, Steels, Microstructure and Properties, Third edition 2006 Butterworth-Heinemann,
Oxford OX2 8DP, UK.
- Peter Panjan, Miha Čekada, Zaščita orodij s trdimi PVD-prevlekami, IJS, 2005.
- https://www.elsevier.com/books/coatings-tribology/holmberg/978-0-444-52750-9"

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je usposobiti študenta za znanstveno raziskovalno in razvojno delo na področju tehnologij toplotne obdelave in inženiringa površin kovinskih materialov.

Cilj se navezuje na kompetence:
modeliranja procesov in proizvodnega managementa, pridobljeno znanje bo omogočilo uporabo znanstvenih metod za reševanje kompleksnih znanstveno-raziskovalnih nalog, vodenja razvojnih in raziskovalnih programov, kot tudi za razvoj in uporabo novih tehnologij s ciljem revitalizacije in modernizacije proizvodnje. Sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo, sposobnost uporabe znanja v praksi in delno tudi razvoj integralnega načina mišljenja ter sposobnost za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij.

The objective of the course is to train a student for R&D in the field of technologies of heat treatment and surface engineering of metallic materials, for selected applications.

This objective is related to competences: modelling of processes and production management, gained knowledge will allow using scientific methods for solving complex scientific and research tasks, guidance of developmental and of research programmes, as also for development and use of new technology with the goal of revitalization and modernization of production, ability to carry out independent as well as team R&D work, ability to use the knowledge in practice, and partially also to the development of an integral way of thinking and the ability to communicate with experts from other disciplines and fields.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Usposobiti študente za razumevanje,
načrtovanje in izvedbo postopkov toplotne
obdelave, pri katerih kovinske dele namerno
izpostavimo temperaturno-časovnem ciklusu,
da dosežemo želeno mikrostrukturo in s tem
želene mehanske, fizikalne in kemijske lastnosti;
- usposobiti študente za razumevanje in
načrtovanje ter izvajanje postopkov inženiringa
površin, ki temeljijo na novih spoznanjih v
okviru fizike trdne snovi in termodinamike
procesov, na razvoju senzorjev in na razvoju in
uporabi matematičnih modelov in programske
opreme za vodenje procesov;
- veliko število obstoječih postopkov toplotne
obdelave, modificiranja in prekrivanja površin,
ki jih koristimo s ciljem povečati odpornost proti
obrabi in trajni dinamični trdnosti strojnih
elementov in orodij, se vse bolj uveljavlja v
industrijski praksi, pojavljajo pa se tudi novih
postopki;
- vsak od postopkov je specifičen, tako z vidika
podobnosti mehanizmov in pogojev obrabe kot
tudi z vidika uporabnosti obdelovanih
materialov in tehnoloških posebnosti uporabe.
Zato je pravilni izbor postopka vedno povezan
s celovito analizo vseh vplivnih dejavnikov;
- doktorand bo usposobljen za delo: v
raziskovalnih laboratorijih za materiale, na
inštitutih in centrih za razvoj proizvodov in
tehnologije v industriji;
- kot predavatelj na fakultetah in srednjih šolah, v
proizvodnji, v oddelkih za karakterizacijo
materialov v kontroli kakovosti v industriji;
- kot podjetnik v ustanavljanju in vodenju
podjetja, temelječega na znanju;
- aktivno in kritično spremljanje razvoja novih
metod uporabe materialov na področju
avtomobilizma, energije in ekologije.

- Tto educate students for understanding and
planning and conducting of processes of heat
treatment at which metallic parts intentionally
emphasize temperature-time cycle, that we
achieve desired microstructure and mechanical,
physical and chemical characteristics wanted
with this;
- to educate students for understanding and
planning and implementing of processes of
surface engineering that based upon on new
findings in frame of solid-state physics and of
thermodynamics of processes, on development
of sensors and on development and uses of
mathematical models and software for direction
of processes;
- namely, extensive number of existent
procedures of heat treatment, modifications and
coverings of surfaces, which them serve with
goal to increase resistance against wear out and
fatigue strength of machine elements and of
tools, all are asserting oneself more in industrial
practice, and new procedures also occur;
- each of procedures is specific so from point of
view of similarity of mechanisms and of
conditions of wear out, as also from point of
view of usability of treated materials and of
technological specialities of use. That is why
correct selection of procedure is connected with
complete analysis of all influential factors always;
- doctor of this direction is trained for work: in
research laboratories for materials, on
institutes and centres for development of
products and technology in industry, as
lecturer on faculties and secondary schools;
- in production, in departments for
characterization of materials in control of
quality in industry, as entrepreneur in
establishing and direction of company based on
knowledge;
- actively and critically monitoring the
development of new methods of using materials
in the automotive, energy and ecology field.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Uvodna predstavitev.
Seminarsko skupinsko delo.
Vključevanje v projekte za razvoj sposobnosti uporabe opreme.
Uporaba raziskovalne opreme v reševanju izbranega problema, obdelava izmerjenih signalov, analiza rezultatov, priprava seminarske predstavitve.

Introductory presentation.
Seminar team work.
Participation in projects for the development of ability to use research equipment.
Solving selected problem with research equipment, analysis of measured signals, analysis of results, preparation of the seminar presentation.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PODGORNIK, Bojan. Adhesive Wear Failures. V: BECKER, William T. (ur.), SHIPLEY, Roch Joseph (ur.). ASM handbook. Vol. 11, Failure analysis and prevention. 5th printing. Materials Park: ASM International. 2021, str., ilustr. ISBN 0-87170-704-7, ISBN 987-0-87170-704-8. DOI: 10.31399/asm.hb.v11.a0006791. [COBISS.SI-ID 43933187]
2. PODGORNIK, Bojan, SEDLAČEK, Marko, ŠETINA, Barbara, ČEKADA, Miha. High temperature friction and galling properties of nanolayered (Cr,V)N coatings and effect of V content. Surface & coatings technology. [Print ed.]. 2022, vol. 465, article 129594, str. 1-12. ISSN 0257-8972. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897223003699?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.surfcoat.2023.129594. [COBISS.SI-ID 152647939]
3. PODGORNIK, Bojan, ŠINKO, Mario, GODEC, Matjaž. Dependence of the wear resistance of additive-manufactured maraging steel on the build direction and heat treatment. Additive manufacturing. [Spletna izd.]. oct. 2021, vol. 46, str. 1-10, ilustr. ISSN 2214-7810. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860421002888?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.addma.2021.102123. [COBISS.SI-ID 74971139]
4. PODGORNIK, Bojan, SEDLAČEK, Marko, ŽUŽEK, Borut, GUŠTIN, Agnieszka. Properties of tool steels and their importance when used in a coated system. Coatings. Apr. 2020, vol. 10, iss. 3, f. 1-17, ilustr. ISSN 2079-6412. https://www.mdpi.com/2079-6412/10/3/265, DOI: 10.3390/coatings10030265. [COBISS.SI-ID 1585578]
5. JOVIČEVIĆ KLUG, Patricia, TEGG, Levi, KLUG JOVIČEVIĆ, Matic, PARMAR, Rahul, AMATI, Matteo, GREGORATTI, Luca, ALMÁSY, László, CAIRNEY, Julie M., PODGORNIK, Bojan. Understanding carbide evolution and surface chemistry during deep cryogenic treatment in high-alloyed ferrous alloy. Applied Surface Science. [Print ed.]. 2023, vol. 610, article 155497, str. 1-13, ilustr. ISSN 0169-4332. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433222030252?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.155497. [COBISS.SI-ID 127670275]