Učni načrt predmeta

Predmet:
Vakuumistika
Course:
Vacuum Science and Technology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-839
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Janez Kovač
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Angleški / English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
25 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. G. Žerjav, M.S. Arshad, P. Djinović, I. Junkar, J. Kovač, J. Zavašnik, A. Pintar, Improved electron-hole separation and migration in anatase TiO2 nanorod/reduced graphene oxide composites and their influence on photocatalytic performance, Nanoscale, 2017, vol. 9, iss. 13, str. 4578-4592.
2. U. Tiringer, J. Kovač, I. Milošev, Effects of mechanical and chemical pre-treatments on the morphology and composition of surfaces of aluminium alloys 7075-T6 and 2024-T3, Corrosion science, 2017, vol. 119, str. 46-59.
3. H. Puliyalil, G. Filipič, J. Kovač, M. Mozetič, S. Thomas, U. Cvelbar, Tackling chemical etching and its mechanisms of polyphenolic composites in various reactive low temperature plasmas, RSC advances, 2016, vol. 6, iss. 97, str. 95120-95128.
4. A.Vesel, A. Drenik, K. Eleršič, M. Mozetič, J. Kovač, T. Gyergyek, J. Stöckel, J. Varju, R. Panek, M. Balat- Pichelin, Oxidation of Inconel 625 superalloy upon treatment with oxygen or hydrogen plasma at high temperature, Applied Surface Science, vol. 305, 674-682.
5. Miran Mozetič et al., Recent advances in vacuum sciences and applications, J. Phys. D: Appl. Phys. 47 (2014) 153001.