Učni načrt predmeta

Predmet:
Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka
Course:
Role and Relevance of Animal Models in Understanding Tumor Progression
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-840
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Olga Vasiljeva
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Christoph Peters
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Angleščina, slovenščina / English, Slovenian
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Končan študij druge stopnje biokemije, biologije, medicine ali katerekoli druge naravoslovne smeri.

Second cycle degree in biochemistry, biology, medicine or any other natural sciences discipline.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študij zajema naslednje teme:
- Mehanizmi tumorske progresije in metastaz
- Značilnosti raka
- Koncept tumorskega mikrookolja
- Živalski modeli raka (transgene, xenografti)
- Vloga proteaz pri različnih stopnjah razvoja raka in pri interakcijah med tumorji in okoljem
- Metode študija raka

The subject comprises the following themes:
- Mechanisms of tumor progression and metastasis
- The hallmarks of cancer
- The concept of tumor microenvironment
- In vivo animal cancer models (transgenic, xenograft, PDX, humanized mice models)
- Role of proteases in different stages of tumor progression and in tumor-stroma interactions
- Cancer biology research methods

Temeljna literatura in viri / Readings:

- Nicolas Gengenbacher, Mahak Singhal & Hellmut G. Augustin, Preclinical mouse solid tumour models:
status quo, challenges and perspectives. Nature Reviews Cancer volume 17, pages 751-765 (2017).
- Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 144(5):646-74 (2011).
- Vasiljeva, O., et al., Tumor cell-derived and macrophage-derived cathepsin B promotes progression and
lung metastasis of mammary cancer. Cancer Res. 66, 5242-5250 (2006).
- Richmond A, Su Y. Mouse xenograft models vs GEM models for human cancer therapeutics. Dis Model
Mech. Sep-Oct;1(2-3):78-82 (2008).
- Laurence Zitvogel, Jonathan M. Pitt, Romain Daillère, Mark J. Smyth & Guido Kroemer. Mouse models in
oncoimmunology. Nature Reviews Cancer volume 16, pages 759-773 (2016).
- Sevenich L, Joyce JA. Pericellular proteolysis in cancer. Genes Dev. (21):2331-47 (2014).
- Marion de Jong, Jeroen Essers & Wytske M. van Weerden. Imaging preclinical tumour models: improving
translational power. Nature Reviews Cancer volume 14, pages 481-493 (2014).

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Namen predmeta je seznaniti študente z živalskim modeli raka ter mehanizmi tumorske progresije in metastaz in vloge proteoliznih encimov pri različnih stadijih maligne rasti.

Splošne kompetence:
- Študent bo spoznal metode in procedure, ki se uporabljajo na področju biologije raka, med katere spadajo in vivo metode (transgenski živalski modeli raka, eksperimentalni modeli metastaz), imunohistokemijske metode in ex vivo metode tumorske celične biologije (testi migracije in invazivnosti, proliferacije …),
- razvoj kritične in samokritične presoje,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
- kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju),
- seznanil se bo z multidisciplinarnim pristopom k reševanju znanstvenih problemov.

The aim of this course is to acquaint the students with the mechanisms of tumor progression and metastasis, animal cancer models to study it and the examples of research on impact of proteolytic enzymes at different stages of cancer.

General Competences:
- The student will get to know research methods and procedures used in the field of cancer biology, which comprise in vivo methods (transgenic animal cancer models, experimental metastasis models), immunohistochemistry and ex vivo methods of tumor cells biology (migration and invasion assay, proliferation, etc.).
- The student will develop critical thinking.
- The student will develop communication skills to present research achievement (in the international environment).
- Work in team (in international environment).
- He/she will gain insight in multidisciplinary approach to solve scientific problems.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent se bo seznanil s principi mehanizmov
razvoja raka in z vlogo proteaz pri teh procesih.
Poleg tega se bo seznanil s principi evalvacije funkcije posameznih genov z uporabo transgenskih živalskih modelov.

The student will learn the mechanisms of tumor
progression and metastasis and the roles of proteolytic enzymes in those processes. In addition, he/she will become familiar with the principles of specific gene function evaluation by use of transgenic animal models.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja (v primeru več od 5 študentov), iIndividualne konzultacije, seminarji (pregled literature), laboratorijsko delo (samo v primeru mentorstva)

Lectures (for 5 students or more), individual consultations, seminar work (overview of the literature), laboratory work (if supervising the student)

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
30 %
Seminar
Predlog raziskav
40 %
Term paper
Ustno preverjanje
30 %
Oral assessment
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Vasiljeva O, Papazoglou A, Krüger A, Brodoefel H, Korovin M, Deussing J, Augustin N, Nielsen BS, Almholt K, Bogyo M, Peters C, Reinheckel T. Tumor cell-derived and macrophage-derived cathepsin B promotes progression and lung metastasis of mammary cancer. Cancer Res. (2006) May 15;66(10):5242-5250.
2. Mikhaylov G, Klimpel D, Schaschke N, Mikac U, Vizovisek M, Fonovic M, Turk V, Turk B, and Vasiljeva O. Selective targeting of tumor and stromal cells by lipidated cathepsin B inhibitor-based nanocarriersystem. Angewandte Chemie (2014) 53(38):10077-81.
3. Završnik J, Butinar M, Prebanda MT, Krajnc A, Vidmar R, Fonović M, Grubb A, Turk V, Turk B, Vasiljeva O. Cystatin C deficiency suppresses tumor growth in a breast cancer model through decreased proliferation of tumor cells. Oncotarget. (2017) Apr 24;8(43):73793-73809.
4. Wong KR, Menendez E, Craik CS, Kavanaugh WM, Vasiljeva O. In vivo imaging of protease activity by Probody therapeutic activation. Biochimie. (2016) Mar;122:62-7.
5. Butinar M, Prebanda MT, Rajkovic J, Jeric J, Stoka V, Peters C, Reinheckel T, Kruger A, Turk V, Turk B, and Vasiljeva O. Stefin B deficiency reduces tumor growth via sensitisation of tumor cells to oxidative stress in a breast cancer model. Oncogene (2014) 33(26):3392-3400.