Učni načrt predmeta

Predmet:
Spektroskopija in mikroskopija
Course:
Spectroscopy and Microscopy
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja 1 2
Nanosciences and Nanotechnologies, 2nd cycle 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-269
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Miran Čeh
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Vid Bobnar , prof. dr. Goran Dražić , prof. dr. Sašo Šturm
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje s področja naravoslovja ali tehnike ali zaključen študij prve stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta.

Completed first-cycle studies in natural sciences or engineering or completed first-cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uvod: elektronska struktura, magnetne lastnosti, simetrije v trdni snovi, interakcija svetloba-snov, interakcija elektroni-snov, osnove elektronske optike, nastanek slike v SEM in TEM.

Spektroskopske tehnike: infrardeča spektroskopija, meritve reflektivnosti, infrardeča spektroskopija fononov, Fourier transform spektroskopija, elipsometrija, Ramanovo in Reyleighovo sipanje, ultrahitre časovno-ločljive tehnike, jedrska magnetna resonanca, elektronska spinska resonanca, mionska spinska rotacija, nevtronsko sipanje (elastično in neelastično).

Mikroskopske tehnike: vrstična elektronska
mikroskopija (SEM), presevna elektronska
mikroskopija (TEM, CTEM, HRTEM), elektronska
difrakcija (SAD, mikrodifrakcija), vrstična presevna
elektronska mikroskopija (STEM, HAADF-STEM),
energijsko-disperzijska spektroskopija rentgenskih žarkov (EDXS), tipalna mikroskopija (SPM), vrstična tunelska mikroskopija (STM ) in mikroskopija na atomsko silo (AFM).

Introduction: Electronic structure, Magnetic properties, Symmetry in solids, Light-matter interaction, Electron-matter interaction, Electron optics, Image formation in SEM and in TEM.

Spectroscopic techniques: Spectroscopy in the Infrared, Reflectivity measurements, Infrared Spectroscopy of Phonons, Fourier Transform Spectroscopy, Ellipsometry, Raman and Reyleigh Scattering, Ultrafast real-time techniques, Nuclear Magnetic Resonance, Electron Spin Resonance, Muon-Spin-Rotation, Neutron Scattering (elastic and inelastic).

Microscopic techniques: Scanning electron
microscopy (SEM), Transmission electron
microscopy (TEM, CTEM, HRTEM), Electron
diffraction (SAD, micro-diffraction), Scanning
transmission electron microscopy (STEM, HAADFSTEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), Scanning probe microscopy (SPM), Scanning tunnelling microscopy (STM), atomic force microscopy (AFM).

Temeljna literatura in viri / Readings:

1. Spektroskopija:
Charles Kittel, “Introduction to Solid State Physics”.
H. Kuzmanny, “Solid-State Spectroscopy: An Introduction”.
G. Grüner and M. Dressel, “Electrodynamics of Solids: Optical Properties of Electrons in Matter”.
Donald A. McQuarrie and John D. Simon, “Physical Chemistry – A molecular approach”.
Amon Yariv, " Optical Electronics in Modern Communications".
David Jiles, " Magnetism and Magnetic Materials", W. Demtröder, Laser spectroscopy, 2nd. Ed.

2. Mikroskopija:
J. I. Goldstein et al., Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, Plenum Press, 1992.
D. B. Williams, C. B. Carter, Transmission Electron Microscopy, Plenum Press, 1996.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih problemov
in najnovejših dosežkov na področju spektroskopije
in mikroskopije.

The goal of this course is to give an overview of the
major directions of research and the latest
achievements in the field of nanomaterial synthesis
via interaction with high-level researchers from this
field.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študentje bodo dobili pregled o spektroskopskih in mikroskopskih tehnikah za študij elektronskih in magnetnih lastnosti trdnih snovi ter za študij
strukture in kemijske sestave materialov na mikro-, nano- in atomarnem nivoju. Seznanili se bodo s širokim spektrom eksperimentalnih tehnik, ki so dostopne na Institutu “Jožef Stefan”.

Students will gain an overview of spectroscopic and microscopic techniques for studying electronic and magnetic properties of solid state systems and to characterize structure and chemical composition of solid materials on micro-, nano- and atomic scale. They will get acquainted with a broad range of experimental techniques that are available at the Jožef Stefan Institute.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, naloge, konzultacije, individualno voden študij

Interactive lectures, coursework, consultations, individual guided studies

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Naloge
20 %
Coursework
Ustni izpit
80 %
Oral examination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. A. Šestan, L. Sreekala, S. Markelj, M. Keleman, J. Zavašnik, C. Liebscher, G. Dehm, T. Hickel, M. Čeh, S. Novak, P. Jenuš, Non-uniform He bubble formation in W/W2CW/W2C composite : experimental and ab-initio study. Acta materialia, 2022, p. 15
2. Ž. Marinko, L. Suhadolnik, Z. Samardžija, J. Kovač, M. Čeh, The influence of a surface treatment of metallic titanium on the photocatalytic properties of TiO2 Nanotubes grown by anodic oxidation, Catalysts, 2021, vol. 10, no. 7, 803-1-803-16
3. X. Chen, T. Yang, Q. Zhang, L.Q. Chen, V. Bobnar, C. Rahn, Q. M. Zhang, Topological structure enhanced nanostructure of high temperature polymer exhibiting more than ten times enhancement of dipolar response, Nano Energy 88, 106226 (2021)
4. L. Kelhar, J. Bezjak, M. Maček, J. Zavašnik, S. Šturm, P. Koželj, S. Kobe, J.M. Dubois, The role of Fe and Cu additions on the structural, thermal and magnetic properties of amorphous Al-Ce-Fe-Cu alloys, Journal of non-crystalline solids, 2017, 9.
5. A. Matavž, A. Bradeško, T. Rojac, B. Malič, V. Bobnar, Self-assembled porous ferroelectric thin films with a greatly enhanced piezoelectric response, Applied Materials Today 16, 83 (2019)