Učni načrt predmeta

Predmet:
Osnove fizike nanomaterialov
Course:
Fundamentals of Physics of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja / 1 2
Nanosciences and nanotechnologijes, 2nd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-270
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Dragan Mihailović
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Christoph Gadermaier , prof. dr. Andras Kiš , prof. dr. Hans Kuzmany
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje s področja naravoslovja ali tehnike ali zaključen študij prve stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta.

Completed first-cycle studies in natural sciences or engineering or completed first-cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

1. Uvod v nanofiziko
2. Nanomagnetizem
3. Nizkodimenzionalni sistemi in materiali s spinskim redom ali urejanjem naboja
4. Ogljikove nanostrukture
5. Nanožice: osnovne lastnosti in uporaba
6. Fazna separacija in funkcionalne lastnosti fazno separiranih sistemov
7. Bio-nanofizika

1. Introduction to nanophysics
2. Nanomagnetism
3. Low-dimensional charge and spin ordered materials
4. Carbon nanostructures
5. Nanowires: basic properties and applications
6. Phase separation on the nanoscale and functional properties of phase separated systems
7. Bio-nanophysics

Temeljna literatura in viri / Readings:

Moderni pregledni članki iz nanotehnologije in novejša literatura. / Recent review papers in
nanotechnology and recent literature.

Classical text:
C. Kittel “Introduction to Solid State Physics”, 8th edition (Wiley 2005), particularly chapters
on nantotechnology and nanomaterials (18 and 19).
Nanomagnetism: Applications and Perspectives, Claude Fermon (Editor), Marcel Van de Voorde (Editor) ISBN: 978-3-527-33985-3 (2017) or equivalent.
Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes by M. S. Dresselhaus (Editor), G. Dresselhaus (Editor), P. C.
Eklund (Editor) Academic Press; ISBN: 0122218205; (1996).
Nanoelectronics and information technology, Reiner Waser (Ed.) (Wiley, 2005)."

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih problemov in najnovejših dosežkov na področju fizike nanomaterialov, pri katerem študenti razvijejo razumevanje različnih pojavov v nizkodimenzionalnih strukturah in njihovi uporabi v nanotehnologiji.

The goal of this course is to give an overview of the
major directions of research and the latest achievements in the field of physics of nanomaterials, giving the students an understanding on diverse physical phenomena present in low-dimensional structures and their applications in nanotechnology.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
Študenti obvladajo najnovejše dosežke v fiziki nanomaterialov in nanosistemov kot temelj za raziskovalno delo na področju fizike nanomaterialov, nanotehnologije in nanoelektronike. Študenti bodo obvladovali:
- fiziko nizkodimenzionalnih sistemov,
- fiziko omejenih sistemov,
- fiziko nanostruktur,
- osnove meritev nizkodimenzionalnih sistemov.

Študenti se bodo seznanili tudi s primeri uporabe fizikalnih pojavov v nanotehnologiji.

Knowledge and understanding:
Students will master the latest advances in the rapidly developing field of physics of nanomaterials and nanosystems and nanoelectronics. They will become proficient in:
- physics in low-dimensional systems,
- physics of confined structures,
- physics of nanostructures,
- fundamentals of measurements in low
dimensional systems.

Students will also learn about a number of examples of the use of nanophyical phenomena in applications in nanotechnology.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, seminar, individualno voden študij.

Interactive lectures, seminar, individual tutorials.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ocena zagovora seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Evaluation of the defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. STOJCHEVSKA, Ljupka, VASKIVSKYI, Igor, MERTELJ, Tomaž, KUŠAR, Primož, SVETIN, Damjan, BRAZOVSKII, Serguei, MIHAILOVIĆ, Dragan. Ultrafast switching to a stable hidden quantum state in an electronic crystal. Science, ISSN 0036-8075, 2014, vol. 344, no. 6180, str. 177-180, doi: 10.1126/science.1241591.
2. MADAN, Ivan, KUROSAWA, T., TODA, Y., ODA, Migaku, MERTELJ, Tomaž, KUŠAR, Primož, MIHAILOVIĆ, Dragan. Separating pairing from quantum phase coherence dynamics above the superconducting transition by femtosecond spectroscopy. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2014, vol. 4, str. 05656-1- 05656-5. http://www.nature.com/srep/2014/140711/srep05656/pdf/srep05656.pdf, doi: 10.1038/srep05656.
3. NARYMBETOV, Bakhyt, OMERZU, Aleš, KABANOV, Viktor V., TOKUMOTO, Madoka, KOBAYASHI, Hayato, MIHAILOVIĆ, Dragan. Origin of ferromagnetic exchange interactions in a fullerene-organic compound. Nature, ISSN 0028-0836, 2000, vol. 407, str. 883-885.
4. YUSUPOV, Roman V., MERTELJ, Tomaž, KABANOV, Viktor V., BRAZOVSKII, Serguei, KUŠAR, Primož, CHU, Jiun-Haw, FISHER, Ian R., MIHAILOVIĆ, Dragan. Coherent dynamics of macroscopic electronic order through a symmetry breaking transition. Nature physics, ISSN 1745-2473, 2010, vol. 6, no. 9, str. 681-684.
5. REMŠKAR, Maja, MRZEL, Aleš, ŠKRABA, Zora, JESIH, Adolf, ČEH, Miran, DEMŠAR, Jure, SADELMANN, Pierre, LÉVY, Francis, MIHAILOVIĆ, Dragan. Self-assembly of subnanometer-diameter single-wall MoS[sub]2 nanotubes. Science, ISSN 0036-8075, 2001, vol. 292, str. 479-481.