Učni načrt predmeta

Predmet:
Osnove kemije materialov
Course:
Fundamentals of Materials Chemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja / 1 1
Nanosciences and nanotechnologijes, 2nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-264
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer
Sodelavci / Lecturers:
doc. dr. Boštjan Jančar
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje s področja naravoslovja ali tehnike ali zaključen študij prve stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. this course.

Completed first cycle studies in natural sciences or engineering or completed first level studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Predmet je razdeljen na naslednja poglavja:
- osnovni koncepti kristalne strukture trdnin,
- metode določanja kristalne strukture in identifikacije kristaliničnih faz,
- osnove defektov v kristalni strukturi,
- masni in električni transport v trdninah,
- fazni diagrami,
- mehanske, električne in magnetne lastnosti materialov.

The course is divided into following sections:
- fundamental concepts of crystal structure of solids,
- methods of crystal-structure determination and determination of crystalline phases,
- defects in crystals, basic concepts,
- mass and electrical transport in solids,
- phase diagrams,
- mechanical, electrical and magnetic properties of materials.

Temeljna literatura in viri / Readings:

A. R. West. Solid State Chemistry and Its Applications. John Wiley & Sons (2014). ISBN-13: 978-
1119942948.
C. Giacovazzo, H. L. Monaco, G. Artioli, et al. Fundamentals of Crystallography. Oxford University Press
(2011). ISBN-13: 978-0199573660.
G. Friedbacher, H. Bubert. Surface and Thin Film Analysis. Wiley-VCH (2011). ISBN: 978-3-527-32047-9.
C. Barry Carter, M. Grant Norton. Ceramic Materials: Science and Engineering. Springer (2013). ISBN: 978-
1-4614-3523-5.
V. Pecharsky, P. Zavalij. Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials.
Springer Science+Business Media (2009). ISBN-13: 978-0387095783.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je pridobiti pregled na področju kemije materialov.

The goal of this course is to give an overview in the field of chemistry of materials.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Razumevanje osnovnih kemijskih konceptov, ki se uporabljajo pri karakterizaciji materialov. Študentje naj bi razumeli osnove kristalne strukture trdnih snovi, osnove kemijskih reakcij v trdnem stanju, binarne in ternarne fazne diagrame ter osnovne principe, povezane z lastnostmi materialov.

Pridobljeno zanje bo študentom omogočilo povezati strukturne značilnosti materialov s specifičnimi mehanskimi, električnimi oz. magnetnimi lastnostmi.

Understanding of basic chemical principles utilized in characterization of materials. Students should understand basics of crystal structure of solids, basics of chemical reactions in the solid state, binary and ternary phase diagrams and basic principles regarding properties of materials.

The acquired knowledge will enable students to correlate materials structural properties with their specific mechanical, electrical or magnetic characteristics.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, konzultacije, individualno voden študij, seminar.

Interactive lectures, consultations, individual guided studies, seminar.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Predstavitev seminarske naloge
50 %
Seminar presentation
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SPREITZER, Matjaž, MEDEN, Anton, SUVOROV, Danilo. High-temperature solid-state reactions in the (1−x)Na0.5Bi0.5TiO3−xSrTiO3(1−x)Na0.5Bi0.5TiO3−xSrTiO3 system. Journal of the European ceramic society, ISSN 0955-2219. [Print ed.], [in press] 2017, 8 str., doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2017.09.043. [COBISS.SI-ID 30961959].
2. FELIX, Anderson A., BEZZON, Vinícius, ORLANDI, Marcelo O., VENGUST, Damjan, SPREITZER, Matjaž, LONGO, Elson, SUVOROV, Danilo, VARELA, José A. Role of oxygen on the phase stability and microstructure evolution of CaCu3Ti4O12CaCu3Ti4O12 ceramics. Journal of the European ceramic society, ISSN 0955- 2219. [Print ed.], 2017, vol. 37, no. 1, str. 129-136, doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2016.07.039. [COBISS.SIID 29680679].
3. DIAZ-FERNANDEZ, Daniel, SPREITZER, Matjaž, PARKELJ, Tjaša, KOVAČ, Janez, SUVOROV, Danilo. The importance of annealing and stages coverage on the epitaxial growth of complex oxides on silicon by pulsed laser deposition. RSC advances, ISSN 2046-2069, 2017, vol. 7, issue 40, str. 24709-24717, doi: 10.1039/C7RA02820B. [COBISS.SI-ID 30486055].
4. LI, Lei, SPREITZER, Matjaž, SUVOROV, Danilo. The microstructure, dielectric abnormalities, polar order and microwave dielectric properties of Ag(Nb1−xTax)O3 (x = 0-0.8) ceramics. Journal of the European ceramic society, ISSN 0955-2219. [Print ed.], 2016, vol. 36, no. 14, str. 3347-3354, doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2016.05.017. [COBISS.SI-ID 29547815].
5. JOVANOVIĆ, Zoran, SPREITZER, Matjaž, GABOR, Urška, SUVOROV, Danilo. Control of SrO buffer-layer formation on Si(001) using the pulsed-laser deposition technique. RSC advances, ISSN 2046-2069, 2016, vol. 6, issue 85, str. 82150-82156, doi: 10.1039/c6ra16311d. [COBISS.SI-ID 29705255].