Učni načrt predmeta

Predmet:
Osnove sinteze nanomaterialov
Course:
Fundamentals of Synthesis of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja / 1 2
Nanosciences and nanotechnologijes, 2nd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-266
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Barbara Malič
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Tadej Rojac , izr. prof. dr. Miha Čekada
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje s področja naravoslovja ali tehnike ali zaključen študij prve stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta.

Completed first-cycle studies in natural sciences or engineering or completed first-cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Splošno o nanomaterialih:
- razmerje površina/volumen,
- termodinamske osnove,
- delitve nanomaterialov po dimenzionalnosti in po metodah sinteze.

Sinteza nanodelcev v raztopini:
- termodinamske osnove nukleacije in rasti nanodelcev,
- koloidne metode sinteze,
- alkoksidna sol-gel sinteza nanodelcev (SFB postopek),
- sežigalna sinteza,
- sinteza z ultrazvočno aktivacijo.

Priprava plasti iz parne faze:
- vakuum, vakuumska tehnologija,
- naprševanje,
- naparevanje, epitaksija z molekularnim snopom,
- laserska depozicija.

Priprava plasti iz raztopin:
- sinteza plasti iz raztopin (sol-gel),
- oprema.

Kserogeli, aerogeli.

Metode karakterizacije nanomaterialov.

General introduction:
- surface/volume ratio,
- thermodynimcs,
- grouping of nanomaterials according to dimensionality and synthetic approach.

Synthesis of nanoparticles in solution:
- thermodynamics of nucleation and growth,
- colloidal methods of synthesis of nanparticles,
- alkoxide sol-gel synthesis (SFB),
- combustion synthesis,
- ultasonic synthesis.

Vapour phase deposition of thin films:
- vacuum science and technology,
- sputtering,
- evaporation, molecular beam epitaxy,
- laser ablation.

Solution deposition of thin films:
- sol-gel, chemical solution deposition,
- equipment.

Xerogels, aerogels.

Methods of characterization of nanomaterials.

Temeljna literatura in viri / Readings:

G. Cao, Nanostructures and Nanomaterials, Imperial College Press, London, 2004.
T. Schneller, R. Waser, M. Kosec, D. Payne (Eds.), Chemical solution deposition of functional oxide thin
films, Springer, Wien, 2013.
S.D.Hoath (ed.), Fundamentals of Inkjet Printing, The Science of Inkjet and Droplets, Wiley, Weinheim,
2016.

Ciljani izbor in razprava o aktualnih znanstvenih objavah, predvsem v revijah Science, Nature (Nature
Nanotechnology, Nature Materials), Advanced Functional Materials, Chemistry of Materials, ACS Nano. /
Targeted selection and discussion of scientific publications, particularly from Science, Nature (Nature
Nanotechnology, Nature Materials), Advanced Functional Materials, Chemistry of Materials, ACS Nano.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študente z različnimi
metodami sinteze nanomaterialov. Študent bo znal izbrati primerno metodo sinteze izbranega nanomateriala, poznal bo eksperimentalne omejitve ter prednosti oziroma slabosti posamezne metode.

Cilj se navezuje na kompetence:
- obvladovanje metod in tehnik sinteze nanomaterialov,
- sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
- sposobnost uporabe znanja v praksi, in
- delno tudi razvoj integralnega načina mišljenja ter sposobnost za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij.

The objective of the course is to introduce to
students methods of synthesis of nanomaterials.
The student will be able to select a suitable method of synthesis of a given nanomaterial, he will recognize experimental limitations, and advantages/disadvantages of a selected method.

This objective is related to competences:
- mastering of methods and techniques of synthesis of nanomaterials,
- ability to carry out independent as well as team
R&D work,
- ability to use the knowledge in practice,
- and partially also to the development of an integral way of thinking and the ability to communicate with experts from other disciplines and fields.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent bo:
- obvladal principe različnih metod sinteze nanomaterialov,
- razumel mehanizme metod sinteze nanomaterialov,
- izbral primerno sintezno metodo sinteze glede na eksperimentalne omejitve,
- uporabil primerno metodo karakterizacije,
- interpretiral rezultate karakterizacije,
- vzpostavil sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju sinteze nanomaterialov.

The student will:
- master the principles of different methods of synthesis of nanomaterials,
- understand the mechanisms of different methods of synthesis of nanomaterials,
- select a suitable method of synthesis for a given nanomaterial considering experimental limitations,
- use a suitable method of characterization,
- interpret results of characterization,
- establish the ability to communicate in English in the field of synthesis of nanomaterials.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, seminar, delo v laboratoriju, konzultacije.

Interactive lectures, seminar, work in laboratory, consultations.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
30 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
30 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Ustni izpit
40 %
Oral examination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KONSAGO, Sabi William, ŽIBERNA, Katarina, KMET, Brigita, BENČAN, Andreja, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MALIČ, Barbara. Chemical solution deposition of barium titanate thin films with ethylene glycol as solvent for barium acetate. Molecules. 2022, vol. 27, no. 12, str. 3753-1-3753-17. ISSN 1420-3049. DOI: 10.3390/molecules27123753.
2. MALIČ, Barbara, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, PRAH, Uroš, FULANOVIĆ, Lovro, KABAKOV, Peter, ZHANG, Shujun. Processing issues with inorganic electrocaloric materials and structures. V: KHOLKIN, Andrei L. (ur.). The electrocaloric effect : materials and applications. Cambride (Ma.); Oxford: Woodhead: Elsevier, cop. 2023. Str. 111-141, ilustr. Woodhead Publishing series in electronic and optical materials. ISBN 978-0-12-821648-4, ISBN 978-0-12-821647-7.
3. VRABELJ, Tanja, MATAVŽ, Aleksander, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, BOBNAR, Vid, MALIČ, Barbara. The effect of calcium zirconate modifications on the microstructure and functional properties of sodium niobate thin films prepared by chemical solution deposition. Journal of the European ceramic society. [Print ed.]. 2019, vol. 39, no. 7, str. 2325-2330. ISSN 0955-2219. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2019.02.014.
4. MATAVŽ, Aleksander, BENČAN, Andreja, KOVAČ, Janez, CHUNG, Ching-Chang, JONES, Jacob L., TROLIER-MCKINSTRY, Susan, MALIČ, Barbara, BOBNAR, Vid. Additive manufacturing of ferroelectric-oxide thin-film multilayer devices. ACS applied materials & interfaces. 2019, vol. 11, no. 48, str. 45155-45160. ISSN 1944-8244. DOI: 10.1021/acsami.9b17912.
5. DRAGOMIR, Mirela, OTONIČAR, Mojca, VRABELJ, Marko, FULANOVIĆ, Lovro, DRNOVŠEK, Silvo, ROJAC, Tadej, MALIČ, Barbara. Seeding effects on the mechanochemical synthesis of 0.9 P b ( M g 1 / 3 N b 2 / 3 ) O 3 0.1 P b T i O 3 . Journal of the European ceramic society. [Print ed.]. 2019, vol. 39, no. 5, str. 1837-1845. ISSN 0955-2219. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2018.12.021.