Učni načrt predmeta

Predmet:
Doktorska disertacija
Course:
Doctoral Dissertation
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije / Informacijske in komunikacijske tehnologije / Ekotehnologije / Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 3 6
Nanosciences and Nanotechnologies / Information and Communication Technologies / Ecotechnologies / Sensor Technologies, 3rd cycle / 3 6
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-853
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 870 30

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
mentor
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Kandidat pripravi in odda doktorsko disertacijona način,predpisan v Pravilniku o magistrskem in doktorskem študiju
100 %
Candidates prepare and submit their dissertation as prescribed by the Regulations for master and doctoral studies
Predmet je opravljen, ko senat pozitivno oceni in odobri disertacijo
The course is completed when the Senate positively evaluates and approves the dissertation
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Predmet vodijo mentorji, ki so uveljavljeni visokošolski učitelji ali raziskovalci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja mladim raziskovalcem. / The supervisor is an established university teacher or senior researcher who fulfills criteria for supervision of young researchers.
2.
3.
4.
5.