Učni načrt predmeta

Predmet:
Doktorska disertacija
Course:
Doctoral Dissertation
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije / Informacijske in komunikacijske tehnologije / Ekotehnologije / Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 3 6
Nanosciences and Nanotechnologies / Information and Communication Technologies / Ecotechnologies / Sensor Technologies, 3rd cycle / 3 6
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-853
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 870 30

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje, vključenost v raziskovalno delo in obvladovanje raziskovalnega področja.

Completed second-cycle study program, participation in research work, and mastering the research field.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Raziskovalno delo je s področja študijskega programa kandidata in poteka pod vodstvom mentorja oziroma mentorske skupine. Namenjeno je pripravi doktorske disertacije.

Research work from the field of the candidate’s study programme is conducted under the leadership of a supervisor or group of supervisors. It is intended for preparation of the doctoral dissertation.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Zaradi hitrega razvoja področij študija temeljne študijske vire določi mentor individualno. / Because of the fast development of the study areas the fundamental learning resources are defined individually by the supervisor.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Kandidati se usposobijo za obvladovanje sodobnih specifičnih raziskovalnih metod in tehnik na področju svojega doktorskega študija na nivoju, ki omogoča pripravo doktorske disertacije kot samostojnega in izvirnega znanstvenega dela.
Kandidat pripravi doktorsko disertacijo v takšni obliki, da zadošča strogim kriterijem kakovosti šole in je sprejemljiv za študijsko komisijo in senat.

Candidates are trained to master up-to-date specific research methods and techniques in the field of their doctoral studies at the level that allows for preparation of doctoral dissertation as an independent and original scientific research work.
The candidate prepares the Doctoral Dissertation in such a form that it fulfills strict criteria of the school and is acceptable for the study commission and the Senate.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Predmet gradi na sposobnostih, pridobljenih pri predmetih Individualno raziskovalno delo 1, Individualno raziskovalno delo 2in Individualno raziskovalno delo 3.

Študent pripravi doktorsko disertacijo kot samostojno in izvirno znanstveno delo.

The course builds on outcomes obtained at Individual Research Work 1, Individual Research Work 2, and Individual Research Work 3.

The student prepares the doctoral dissertation as an independent and original scientific research work.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Konzultacije, individualno raziskovalno delo

Consultations, individual research work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Kandidat pripravi in odda doktorsko disertacijona način,predpisan v Pravilniku o magistrskem in doktorskem študiju
100 %
Candidates prepare and submit their dissertation as prescribed by the Regulations for master and doctoral studies
Predmet je opravljen, ko senat pozitivno oceni in odobri disertacijo
The course is completed when the Senate positively evaluates and approves the dissertation
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Nosilci predmeta so predstojniki študijskega progama, sodelavci so mentorji, ki so uveljavljeni visokošolski učitelji oz. raziskovalci. Reference vsakega od 4 predstojnikov so podane v nadaljevanju. / The course leaders are heads of programmes and are assisted by supervisor is an established university teachers or senior researchers. References of each of 4 heads of programmes follow.
2. JARC, Giacomo, MATHENGATTIL, Shahla Yasmin, MIHAILOVIĆ, Dragan, PRELOVŠEK, Peter, FAUSTI, Daniele, et al. Cavity-mediated thermal control of metal-to-insulator transition in 1T−TaS2. Nature. [Online ed.]. 19 Oct. 2023, vol. 622, iss. 7983, str. 487-492, ilustr. ISSN 1476-4687
3. LUČIĆ, Mavro, MIKAC, Nevenka, VDOVIĆ, Neda, BAČIĆ, Niko, DINIS, Pedro, MILAČIČ, Radmila. Distinguishing between natural and anthropogenic sources of potentially toxic elements in sedimentary materials along the Sava River (Slovenia, Croatia). Applied geochemistry. [Print ed.]. 2023, vol. 151, str. 105619-1-105619-11. ISSN 0883-2927
4. SARKAR, Ankita, ŠADL, Matej, JAZBEC, Anže, SNOJ, Luka, DRNOVŠEK, Silvo, ROJAC, Tadej, BRENNECKA, Geoff, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MALIČ, Barbara. Influence of neutron and gamma irradiation on the electrocaloric properties of Mn-doped 0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.1PbTiO3 ceramics. JPhys energy. Oct. 2023, vol. 5, no. 4, [article no.] 045006, str. 1-12, ilustr. ISSN 2515-7655
5. ŠKRLJ, Blaž, KRALJ, Jan, KONC, Janez, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, LAVRAČ, Nada. Deep node ranking for neuro-symbolic structural node embedding and classification. International journal of intelligent systems. [Print ed.]. 2022, vol. 37, iss. 1, str. 914-943, ilustr. ISSN 0884-8173