Učni načrt predmeta

Predmet:
Uvod v onesnaževanje okolja
Course:
Introduction to Environmental Pollution
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2 stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 2nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-865
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Ester Heath , izr. prof. dr. Tina Kosjek , izr. prof. dr. Sonja Lojen , prof. dr. Radmila Milačič , prof. dr. Nives Ogrinc , prof. dr. Janez Ščančar
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed first level studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Predmet obsega naslednje:
- viri onesnaževal v okolju,
- razumevanje in prepoznavanje onesnaževanja biosfere, hidrosfere, litosfere in atmosfere,
- prepoznavanje, karakterizacija in remediacija kontaminiranih območij (poudarek na toksičnih kemijskih elementih, naravnih in umetnih radionuklidih ter organskih onesnaževalih),
- načrtovanje nadzornih meritev (monitoring),
- uporaba zakonodaje in normativov pri reševanju izbranih okoljskih problemov,
- primeri bodo prilagojeni ciljem in vsebini raziskovalnega projekta podiplomca.

The subject includes the following:
- sources of pollutants in the environment,
- understanding and recognizing pollution of biosphere, hydrosphere, lithosphere and atmosphere,
- identification, characterization and remediation of contaminated sites (emphasis on toxic chemical elements, natural and artificial radionuclides and organic pollutants),
- planning environmental monitoring,
- application of legislation and norms in solving selected environmental problems,
- examples will be tailored to the goals and content of the postgraduate research project.

Temeljna literatura in viri / Readings:

- The Science of Environmental Pollution, ISBN 9781032016832, 464 Pages 66 B/W Illustrations
Published June 17, 2021 by CRC Press
- J. Riewerts, The elements of environmental pollution, Routledge, NY, 2015.
- G.I. Sunahara, A.Y. Renoux, C. Thallen, C.L. Gaudet, A. Pilon (eds.). Environmental Analysis of
Contaminated Sites. New York: Wiley&Sons (2001), 465 p., ISBN 0-471-98669-0.
- Izbrane informacije bodo podiplomci zajeli iz mednarodnih informacijskih sistemov / Selected
information will be taken by postgraduates from international information systems."

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Glavni cilj predmeta je doseči usposobljenost in čim večjo percepcijsko širino študentov pri obvladovanju in razumevanju onesnaževanja okolja, predvsem pri reševanju praktičnih problemov.

Študent bo ob zaključku sposoben:
- razumeti temeljne značilnosti onesnaževanja okolja,
- orisati rešitve za sanacijo degradiranih in onesnaženih okolij,
- razumeti orodja za nadzor kakovosti okolja.

The main objective of the course is to achieve the qualification and maximum perception of students in the management and understanding of environmental pollution, especially in solving practical problems.

The student will be able to:
- Understand the basic characteristics of pollution of the environment,
- Design solutions for the rehabilitation of degraded and contaminated environments,
- Understand environmental quality control tools.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- prepoznavanje in klasifikacija onesnaževal v okolju,
- razumevanje osnovnih fizikalnih in biogeokemijskih procesov v okolju (biosfera, atmosfera, litosfera, hidrosfera),
- prepoznavanje in razumevanje postopkov za odstranjevanje onesnaževal iz industrijskih virov in remediacije starih bremen,
- razumevanje in načrtovanje nadzornih meritev v okolju,
- okoljska zakonodaja (nacionalna, evropska, svetovna).

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
- uporaba domače in tuje literature,
- pridobivanje sposobnosti celovitega razumevanja okoljskega onesnaževanja,
- vključevanje znanja v gradnjo hipotez za reševanje problemov, ciljano k temi
magistrskega dela,
- sposobnost razumevanja okoljske zakonodaje.

Knowledge and Understanding:
- Identification and classification of pollutants in the environment,
- Understanding the basic physical and biogeochemical processes in the environment (biosphere, atmospheric, lithosphere, hydrosphere),
- Identification and understanding of waste streams from industrial sources and remediation of legacy sites,
- Understanding and planning control measurements in the environment,
- Environmental legislation (national, European, global).

Transferable / Key Skills and other attributes:
- Use of national and international literature,
- Acquiring the capability of a comprehensive understanding of environmental pollution,
- Incorporation of knowledge into the construction of hypotheses for problem solving, thematically linked to the postgraduate thesis,
- Ability to understand environmental legislation.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Sistematična predavanja:
- razgovor,
- reševanje problemov,
- eksperimentalno delo.

Terensko delo:
- praktični primeri.

Systematic lectures:
- conversation,
- problem solving,
- experimental work.

Fieldwork:
- practical examples.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom.
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. COSSA, Daniel, HORVAT, Milena, et al. Mediterranean mercury assessment 2022 : An Updated budget, health consequences, and research perspectives. Environmental science & technology. [Print ed.]. [in press] 2022, 23 str. ISSN 0013-936X. DOI: 10.1021/acs.est.1c03044.
2. HORVAT, Milena, DEGENEK, Nina, LIPEJ, Lovrenc, SNOJ TRATNIK, Janja, FAGANELI, Jadran. Trophic transfer and accumulation of mercury in ray species in coastal waters affected by historic mercury mining (Gulf of Trieste, northern Adriatic Sea). Environmental science and pollution research international, ISSN 0944- 1344. [Print ed.], 2014, vol. 21, issue 6, str. 4163-4176.
3. TKALEC, Žiga, HORVAT, Milena, et al., Contaminants of emerging concern in urine: a review of analytical methods for determining diisocyanates, benzotriazoles, benzothiazoles, 4-methylbenzylidene camphor, isothiazolinones, fragrances, and non-phthalate plasticizers. Environmental science and pollution research. 2023, august, 1-33 str., ilustr. ISSN 1614-7499. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-023-29070-y, DOI: doi.org/10.1007/s11356-023-29070-y.
4. RUNKEL, A., HORVAT, Milena, et al. Exposure of men and lactating women to environmental phenols, phthalates, and DINCH. Chemosphere. [Print ed.]. 2021, vol. 286, part 3, str. 131858-1-131858-13. ISSN 0045-6535. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.131858.GA, Ingrid, FAGANELI, Jadran. Mercury transformations in a coastal water column (Gulf of Trieste, northern Adriatic Sea). Marine Chemistry. [Print ed.]. 2018, vol. 200, str. 57-67. ISSN 0304-4203. http://dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2018.01.001, DOI: 10.1016/j.marchem.2018.01.001.
5. BASU, Niladri, BASTIANSZ, Ashley, DÓREA, José G., FUJIMURA, Masatake, HORVAT, Milena, SHROFF, Emelyn, WEIHE, Pal, ZASTENSKAYA, Irina. Our evolved understanding of the human health risks of mercury. Ambio. May 2023, vol. 52, iss. 5, str. 877-896, ilustr. ISSN 1654-7209. https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-023-01831-6, DOI: 10.1007/s13280-023-01831-6.