Učni načrt predmeta

Predmet:
Tehnika za trajnostni razvoj
Course:
Sustainable Engineering
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 2nd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-866
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Peter Glavič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Vpis v 1. semester 2. stopnje. Znanje, ki je ekvivalentno izobrazbi prve stopnje ali visoki strokovni izobrazbi s področja naravoslovja ali tehnologije. engineering or technology.

Inscription into the 1st semester of the master degree. Knowledge, which is equivalent to a first level or professional degree from a natural science,

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Cilji trajnostnega razvoja,
- 12 načel trajnostne tehnike,
- ekonomski in družbeni temelj trajnosti,
- minimiranje odpadkov, ničelni odpadki, termodinamska metoda minimiranja porabe energije, snovi in voda (analiza uščipa, učinkovitost virov),
- virsko učinkovita in čistejša proizvodnja,
- kritične surovine, industrijska ekologija, krožno gospodarstvo,
- poznavanje in uveljavljanje ekotehnoloških zahtev za izbrane procese in opremo,
- zasnova in kritična analiza masnih in energijskih bilanc procesov,
- primerjalna analiza parametrov za ekonomsko oceno procesov, merjenje trajnostnega razvoja,
- ekološki odtis in ogljikov odtis.

- Sustainable development goals,
- 12 principles of sustainable engineering,
- Economic and social pillar of sustainability,
- Minimizing wastes, zero Thermodynamic method of minimizing the consumption of energy, materials and water (pinch analysis, resource efficiency),
- Resource efficient and cleaner production,
- Critical raw materials, industrial ecology, circular economy,
- Knowledge and enforcement of ecotechnological requirements for the selected processes and equipment,
- Concept and critical analysis of the mass and energy balances of processes,
- Comparative analysis of parameters for economic assessment of processes, and sustainability metrics,
- Ecological Footprint, and Carbon Footprint.

Temeljna literatura in viri / Readings:

• D. T. Allen, D. R. Shonnard, Sustainable Engineering: Concepts, Design and Case Studies, Prentice Hall, 223 str., 2012.
• T. E. Graedel, B. R. Allenby, Industrial Ecology and Sustainable Engineering, Pearson, 403 str., 2010.
• B. R. Bakshi, Sustainable Engineering: Principles and Practice, 1st Ed., Cambridge University Press, 472 str., 2019.
• R. Constanza et al., An Introduction to Ecological Economics, CRC Press, Taylor & Francis, 356 str., 2014.
• Towards the Circular Economy, 1-3, Ellen McArthur Foundation, 2013–2014, glej/see: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications.
• D. F. X. Mathaisel, J. M. Manary, N. H. Criscimagna, Engineering for Sustainability, 518 str., 2012.
• J. Kauffman, K. M. Lee (Eds), Handbook of Sustainable Engineering, Springe Reference, 1285 str., 2013.
• Kubiszewski et al., Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress, Ecological Economics, 93 (2013) 57–68.
• J. Fresner e tal., Promoting resource efficiency in small and medium sized enterprises, UNEP, 2010
• Ad hoc Working Group, Report on critical raw materials for the EU, European Commission, 2014.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Splošne kompetence:
- obvladanje izbranih raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
- razvoj kritične in samokritične presoje,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- kooperativnost, delo v skupini,
- industrijska relevantnost.

General Competences:
- Master selected research methods, procedures and processes,
- Develop critical thinking and self-assessment,
- Knowledge transfer into practice,
- Cooperation and group work ability,
- Industrial relevance.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- razumevanje predmetnega področja,
- predmet pripravlja študente za delo na predmetnem področju.

- The student will understand this field of research,
- The course prepares students to work in this field of work.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predstavitev seminarske naloge in ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta ter predstavi njihovo vključevanje v svoj nabor drugih predmetov. K predstavitvi seminarske naloge so vabljeni vsi sodelavci pri predmetu.

Seminar and oral exam, in which the candidate demonstrates his/her knowledge and understanding of the essential course content, and presents how this new knowledge can be included in his/her selection of courses – in front of the course students.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Predstavitev seminarske naloge
60 %
Seminar work presentation
Ustni zagovor
40 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. P. Glavič, Updated Principles of Sustainable Engineering, Processes, 10/5, 870, 1–24. 2022. https://doi.org/10.3390/pr10050870.
2. R. K. Lukman, V. Omahne, L.T.e Sheikh, P. Glavič, Integrating Sustainability into Logistics Oriented Education in Europe, Sustainability, 2021, 13, 1667, 1–4. doi.org/10.3390/su13041667.
3. P. Glavič, Novak Pintarič, Z., Bogataj, M., Process Design and Sustainable Development – a European Perspective, Processes, 2021, 9/1, 148 (23 str.), doi 10.3390/pr9010148.
4. P. Glavič, Review of the International Systems of Quantities and Units Usage, Standards, 2021,1, 2–16. https://doi.org/10.3390/standards1010002.
5. P. Glavič, Identifying Key Issues of Education for Sustainable Development, Sustainability, 2020, 12, 6500, 118. doi.org/10.3390/su12166500.