Učni načrt predmeta

Predmet:
Uvod v krožno gospodarstvo
Course:
Introduction to Circular Economy
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja 1 2
Ecotechnologies, 2nd cycle 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-868
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Peter Glavič , prof. dr. Milena Horvat
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje.

Completed first level studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Zakaj krožno gospodarstvo?
- Uveljavitev trajnostnega razvoja v praksi,
- razklopitev rasti od naravnih virov.

Podlage:
- cilji trajnostnega razvoja,
- modro in delitveno gospodarstvo,
- 4. industrijska revolucija,
- pravno okolje EU.

Ravnanje z naravnimi viri:
- meje rasti,
- kritični materiali,
- koncepti krožnega gospodarstva,
- verige vrednosti,
- zakonodajno okolje EU,
- cilji zmanjševanja odpadkov,
- hierarhija ravnanja z odpadki,
- gospodinjski odpadki,
- elektronski in električni odpad,
- analiza življenjskega cikla,
- odpadki v industriji.

Učinkovitost rabe virov:
- zmanjšanje, recikliranje, ponovna uporaba,
- ohranitev, podaljšanje, delitev,
- spodbujanje učinkovitosti sistema z odkrivanjem in preoblikovanjem negativnih zunanjih učinkov,
- tehnološke priložnosti: IKT, bločne verige,
- konvergenca IKT, nano-, eko- in bio-tehnologij.

Nove razvojne paradigme:
- trajnostna družba znanja,
- družba 5.0.

Why circular economy?
- Practical implementation of sustainable development,
- Decoupling growth from natural resources.

Foundations:
- Sustainable Development Goals (SDG),
- Blue and sharing economy,
- 4th industrial revolution,
- EU regulatory environment.

Natural resource management:
- Limits to growth,
- Critical materials,
- Concepts of circular economy,
- Value chains,
- EU regulatory environment,
- Waste targets and hierarchy,
- Municipal waste,
- Electronic and electrical waste,
- Life Cycle Assesment,
- Industrial waste.

Resource efficiency:
- Reduce, recycle, reuse,
- Maintain, prolong, share,
- Foster system effectiveness by revealing and redesigning negative externalities,
- Technological opportunities: ICT, blockchain,
- Convergence of ICT, nano, eco and biotechnologies.

New developmental paragidms:
- Sustainable knowledge society,
- Society 5.0.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrani novejši članki iz znanstvenih revij s tega področja in izbrana poglavja iz / Selected recent articles
from scientific journals in this field and selected chapters from:
E. von Weizsaecker: Factor 5: Transforming the Global Economy through 80% Increase in Resource
Productivity, Earthscan, UK and Droemer, Germany, 2009, ISBN 978-1-84407-591-1.
K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 2017, ISBN 978-1524758868.
K. Webster, The Circular Economy: A Wealth of Flows: 2nd Edition, Ellen MacArthur Foundation Publishing,
2016.
P. Lacy & J. Rutqvist, Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage, Palgrave Macmillan, 2015,
ISBN 978-1137530684.
C. Weetman, A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chains: Repair, Remake, Redesign,
Rethink, Kogan Page, 2016, ISBN 978-0749476755.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Pripraviti študente za reševanje kritičnih izzivov krožnega gospodarstva na lokalnem in globalnem nivoju.

Splošne kompetence:
- sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- delno tudi razvoj integralnega načina mišljenja ter sposobnost za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij.

Predmetnospecifične kompetence:
- obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja s področja krožnega gospodarstva.

To prepare the students for solving the critical challenges of circular economy both at the local and global level.

General competences:
- ability to carry out independent as well as team R&D work,
- ability to use the knowledge in practice,
- and partially also to the development of an integral way of thinking and the ability to
communicate with experts from other disciplines and fields.

Course specific competences:
- mastering of methods and techniques of scientific research work in the field of circular economy.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
• Razumevanje koncepta krožnega gospodarstva.

Vrednotenje in sinteza:
• sposobnost analize projektov krožnega
gospodarstva,
• vzpostaviti sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju krožnega gospodarstva.

Knowledge and understanding:
• Understanding the concept of circular economy.

Evaluation and synthesis:
• Ability for assessment of circular economy
projects,
• Establish the ability to communicate in English in the field of circular economy.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, konzultacije, individualno
delo

Lectures, seminars, consultancy, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ABINA, Andreja, CESTNIK, Bojan, KOVAČIČ LUKMAN, Rebeka, ZAVERNIK, Sara, OGRINC, Matevž, ZIDANŠEK, Aleksander. Transformation of the RESPO decision support system to higher education for monitoring sustainability-related competencies. Sustainability. Feb. 2023, vol. 15, iss. 4, [article no.] 3477, str. 1-18, ilustr. ISSN 2071-1050
2. ABINA, Andreja, PUC, Uroš, ZIDANŠEK, Aleksander. Challenges and opportunities of terahertz technology in construction and demolition waste management. Journal of environmental management. 2022, vol. 315, str. 115118-1-115118-8, ilustr. ISSN 0301-4797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.115118
3. VASUDEVAN, Aswathy, SHVALYA, Vasyl, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, JUROV, Andrea, SANTHOSH, Neelakandan Marath, ZIDANŠEK, Aleksander, CVELBAR, Uroš. From faceted nanoparticles to nanostructured Thin Film by Plasma-Jet Redox Reaction of Ionic Gold. Journal of alloys and compounds. [Print ed.]. Dec. 2022, vol. 928, [article no.] 167155, str. 1-11, ilustr. ISSN 0925-8388. DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.167155
4. ABINA, Andreja, BATKOVIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, KIKAJ, Adem, KOVAČIČ LUKMAN, Rebeka, KURBUS, Maja, ZIDANŠEK, Aleksander. Decision support concept for improvement of sustainability-related competences. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 14, str. 8539-1-8539-21, ilustr. ISSN 2071-1050
5. SHVALYA, Vasyl, MODIC, Martina, SKUBIC, Cene, NADIŽAR, Nejc, ZAVAŠNIK, Janez, VENGUST, Damjan, ZIDANŠEK, Aleksander, ROZMAN, Damjana, CVELBAR, Uroš, et al. Bacterial DNA recognition by SERS active plasma-coupled nanogold. Nano letters. Dec. 2022, vol. 22, iss. 23, str. 9757-9765, ilustr. ISSN 1530-6992