Učni načrt predmeta

Predmet:
Ekonomika in družba
Course:
Economics and Society
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-875
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Sodelavci / Lecturers:
izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik , prof. dr. Tjaša Redek , prof. dr. Peter Stanovnik
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij z drugih področi z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second level studies in natural sciences j or engineering or completed studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Lastnosti sodobnega sveta:
- globalizacija
- povezanost
- hitre spremembe
- negotovost in nestabilnost
- tehnološka singularnost

Okolje in koncept trajnostnega razvoja:
- naravni in človeški viri
- blagostanje in družbene razmere
- nova razvojna paradigma
- cilji trajnostnega razvoja
- indikatorji trajnostnega razvoja

Ekonomika za raziskovalce:
- trg, ponudba in povpraševanje
- davki in subvencije
- finančna analiza projektov (presoja investicij v pogojih gotovosti in negotovosti)

Features of the modern world:
- globalisation
- interdependence
- fast-changing
- uncertainty and instability
- technological singularity

Environment and the concept of sustainable development:
- natural and human resources
- well-being and social conditions
- new development paradigm
- sustainable development goals
- sustainable development indicators

Economics for researchers:
- Market, supply and demand
- Taxes and grants
- Financial analysis of projects (assessment of investments under conditions of certainty and uncertainty)

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrani novejši članki iz znanstvenih revij s tega področja in izbrana poglavja iz / Selected recent articles
from scientific journals in this field and selected chapters from:
- E. von Weizsaecker: Factor 5: Transforming the Global Economy through 80% Increase in Resource Productivity, Earthscan, UK and Droemer, Germany, 2009, ISBN 978-1-84407-591-1
- D. H. Meadows et al.: Limits to Growth The 30-Year Update, Chelsea Green Publ, 2004, ISBN: 9781931498586
- Y.N. Harari, 21 Lessons for the 21st Century, Random House, 2018, ISBN ‏978-0525512172
- H.M. Markowitz & K. Blay, Risk-Return Analysis: The Theory and Practice of Rational Investing, McGraw-Hill
Education, 2013, ISBN 978-0071817936
- OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017, OECD, ISBN 978-92-64-26881-4
- P. Swann, The Economics of Innovation, Edward Elgar, Cheltenham, 2009, ISBN 978-1848440272
- D. Audretsch et al., Concise Guide to Entrepreneurship, Technology and Innovation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Pripraviti študente za reševanje kritičnih izzivov trajnostnega razvoja na lokalnem in globalnem nivoju.

Splošne kompetence:
- sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- delno tudi razvoj integralnega načina mišljenja ter sposobnost za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij.

Predmetnospecifične kompetence:
- obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja s področja trajnostnega razvoja, ekonomike, nacionalnega in podjetniškega inovacijskega managementa.

To prepare the students for solving the critical challenges of sustainable development both at the local and global level.

General competences:
- ability to carry out independent as well as team R&D work,
- ability to use the knowledge in practice,
- and partially also to the development of an integral way of thinking and the ability to communicate with experts from other disciplines and fields.

Course specific competences:
- mastering of methods and techniques of scientific research work in the field of sustainable development, economics, national and business innovation management.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- Razumevanje koncepta trajnostnega razvoja
- Razumevanje sodobnih tehnoloških sprememb v mednarodnem okolju

Vrednotenje in sinteza:
- vzpostaviti model trajnostnega razvoja za izbran interdisciplinarni problem,
- ovrednotiti možne rešitve izbranega problema s stališča trajnostnega razvoja,
- sposobnost finančne analize projektov,
- vrednotenje in ocenjevanje nacionalnega R&R ter inovacijskega sistema,
- vzpostaviti sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju trajnostnega razvoja, ekonomike in inovacijskega managementa.

Knowledge and Understanding
- Understanding the concept of sustainable development
- Understanding contemporary technological changes in the global/international context

Evaluation and synthesis:
- Establish a sustainable development model for a selected interdisciplinary problem
- Evaluate possible solutions of a selected problem from the sustainable point of view
- Ability for financial assessment of projects
- Evaluate national R&D and innovation system
- Establish the ability to communicate in English in the field of sustainable development, economics and innovation management

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, konzultacije, praktično delo, individualno delo

Lectures, seminars, consultations, field work, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
30 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
30 %
Oral defense of seminar work
Ustni ali pisni izpit
40 %
Written or oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ABINA, Andreja, BATKOVIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, KIKAJ, Adem, KOVAČIČ LUKMAN, Rebeka, KURBUS, Maja, ZIDANŠEK, Aleksander. Decision support concept for improvement of sustainability-related competences. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 14, str. 8539-1-8539-21, ilustr. ISSN 2071-1050
2. JOZIČ, Primož, ZIDANŠEK, Aleksander, REPNIK, Robert. Fuel conservation for launch vehicles: Falcon Heavy case study. Energies. 2020, vol. 13, no. 3, str. 1-10. ISSN 1996-1073. DOI: 10.3390/en13030660. [COBISS.SI-ID 25125640]
3. ABINA, Andreja, CESTNIK, Bojan, KOVAČIČ LUKMAN, Rebeka, ZAVERNIK, Sara, OGRINC, Matevž, ZIDANŠEK, Aleksander. Transformation of the RESPO decision support system to higher education for monitoring sustainability-related competencies. Sustainability. Feb. 2023, vol. 15, iss. 4, [article no.] 3477, str. 1-18, ilustr. ISSN 2071-1050
4. BOLJKA, Lina, ČRNIVEC, Nina (avtor, urednik), GAMS, Matjaž (avtor, urednik), GLOBEVNIK, Lidija (avtor, urednik), PEJOVNIK, Stane (avtor, urednik), ZAPLOTNIK, Žiga (avtor, urednik), ZIDANŠEK, Aleksander (avtor, urednik) et al. Bela knjiga o strokovnem varovanju okolja. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2020. (160 str.). ISBN 978-961-264-184-9
5. SHVALYA, Vasyl, MODIC, Martina, SKUBIC, Cene, NADIŽAR, Nejc, ZAVAŠNIK, Janez, VENGUST, Damjan, ZIDANŠEK, Aleksander, ROZMAN, Damjana, CVELBAR, Uroš, et al. Bacterial DNA recognition by SERS active plasma-coupled nanogold. Nano letters. Dec. 2022, vol. 22, iss. 23, str. 9757-9765, ilustr. ISSN 1530-6992