Učni načrt predmeta

Predmet:
Industrijski seminar
Course:
Industrial Seminar
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Praktično delo v industriji, seminar / Practical work in industry, Seminar
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-877
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
5 125 20 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Spomenka Kobe
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Izpolnjeni pogoji za vpis na podiplomski študij.

Fulfilled criteria for enrollment to postgraduate studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Področja:
Robotski sistemi in komponente
Inteligentni sistemi vodenja
Pametna mehatronska orodja
Inteligentni laserski sistemi
Napredni senzorji
Pametni plazemski sistemi
Novi materiali
Pametne tovarne
Ekotehnologije

Pripadajoče tehnologije:
Robotika
Tehnologije vodenja
Tehnologije mehanike in elektrotehnike
Fotonika
Nanotehnologije
Plazemske tehnologije
Sodobne proizvodne tehnologije za materiale
Informacijske in komunikacijske tehnologije
Ravnanje z odpadki
Principi krožnega gospodarstva
Tehnike in nadzor kakovosti okolja

K tem področjem in pripadajočim tehnologijam se lahko dodajo še druga področja, glede na raziskovalno tematiko kandidatov.

Fields:
Robotics (systems and components)
Intelligent management systems
Smart mechatronics
Intelligent laser systems
Advanced sensors
Smart plasma systems
New materials
Smart factories
Eco technology

Related technologies:
Robotics
Management Technologies
Mechanics and Electronics
Photonics
Nanotechnologies
Plasma technologies
Advanced production technologies for materials
Information and communication technologies
Waste management
Principles of circular economy
Techniques for environmental quality control.

Other field and related technologies can be added to the above listed, depending on the research subject of the candidate.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbirni predmet Industrijski seminarje predmet, ki je vključen v vseh štirih smereh študija:
- Nanoznanosti in nanotehnologije
- Informacijske in komunikacijske tehnologije
- Ekotehnologije
- Senzorske tehnologije

Pri izvedbi izbirnega predmeta Industrijski seminar so v sodelovanje vključena predvsem podjetja, ki so soustanovitelji in partnerji šole: BSH, Nazarje; Domel, Železniki; ETI, Izlake; Gorenje, Velenje; HYB, Šentjernej; Kolektor Group, Idrija; LTH Ulitki, Škofja Loka; Premogovnik Velenje, Velenje; Salonit, Anhovo; Štore Steel, Štore; Talum, Kidričevo; Trimo, Trebnje; Unior, Zreče.
Našteta podjetja (partnerji MPŠ) imajo močno razvojno naravnanost in so pripravljena za neposredno sodelovanje v načrtnem razvijanju kadrov v sklopu inovacijskih projektov, v katere je umeščen podiplomski študij. Že do sedaj so pokazala usmerjenost v skupne napore za neposredno vključevanje dosežkov temeljnih raziskav v inovacijske projekte.
Sodelovanje pri Industrijskem seminarju ne izključuje tudi drugih slovenskih podjetij z enako naravnanostjo.
Študent opravi seminar, ki ga ocenijo trije člani komisije: vodja seminarja, mentor in industrijski mentor.
/
The Industrial Seminaris a course taken by choice; it is involved in all four programs:
- Nanoscience and Nanotechnologies
- Information and Communication Technologies
- Ecotechnologies
- Sensor Technologies

In this course the industrial partners who are also among the founders of the school will have the first priority.
These partners (companies) have:
- Strong developmental orientation of the enterprise,
- Readiness for direct cooperation in staff development planned inside innovation projects which are the basis for postgraduate studies,
- Preparedness for joint efforts in direct involvement of basic research in innovation projects.
Partners are: BSH, Nazarje; Domel, Železniki; ETI, Izlake; Gorenje, Velenje; HYB, Šentjernej; Kolektor Group, Idrija; LTH Ulitki, Škofja Loka; Premogovnik Velenje, Velenje; Salonit, Anhovo; Štore Steel, Štore; Talum, Kidričevo; Trimo, Trebnje; Unior, Zreče.
The involvements of other companies, showing readiness for the same conditions, to the Industrial seminar are also welcome.
At the end of the Industrial seminar student presents a Seminar, which is evaluated by the three Members of the Committee: the leader of the Industrial Seminar, the supervisor at the IPS and the supervisor from the industrial partner.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študentje v praksi spoznajo tehnologije z različnih področij svojega študija.
Delo študenta v industriji 2 do 3 mesece omogoči študentu pridobiti praktične izkušnje v industriji in razviti sposobnost, da samostojno (pod industrijskim mentorstvom) izpelje industrijsko nalogo in izdela poročilo.

Students get practical knowledge of technology from the area of their study on industrial level.
The practical work in industry for 2 to 3 months gives the student hands-on experience in the industrial workplace, and measures his/her ability to complete a formal written engineering report (with the support of industrial supervisor.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Na koncu industrijske prakse študent komisiji odda seminar, ki ga zagovarja.

At the end of the practical work in the industry the student submit a written Seminar and defends it in front of the committee.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Študentje spoznajo tehnologije z različnih področij svojega študija v praksi.

a) Študentje iz industrije bi v okviru tega predmeta opravili praktično nalogo v podjetju, iz katerega izhajajo, kar bi obsegalo strokovno-raziskovalno predstavitev problema, predlog rešitve in končno izvedbo.

b) Študentje, ki v okviru svojega študija raziskujejo določeno aplikativno tematiko, bi opravili delovno prakso v industriji in na osnovi te prakse predstavili problem iz proizvodnje, predlog rešitve in praktične rezultate.

Students get practical knowledge in industry on different areas of their study.

a) Students from the industry can perform a task (practical exercise) in the company where they are employed. The task encompasses presentation of a R&D problem, the solution to the problem, and the final execution.

b) Students who are involved in an applied research problem connected to the industrial partner present the problem from the production, suggest the solution to the problem, perform the task, and give practical solution.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KORENT, Matic, TANG, Xin, SEPEHRI-AMIN, H., HIOKI, K., ŽAGAR, Kristina, KOBE, Spomenka, OHKUBO, T., HONO, K. Significant coercivity enhancement of hot-deformed bulk magnets by two-step diffusion process using a minimal amount of Dy. Scripta materialia, ISSN 1359-6462, 2021, vol. 205, str. 114207-1-114207-5, doi: 10.1016/j.scriptamat.2021.114207
2. KOBE, Spomenka, ŽAGAR, Kristina, PODMILJŠAK, Benjamin, ŠTURM, Sašo, BURKHARDT, Carlo. New sustainable processing of RE-based magnetic materials (Invited talk). V: REPM 2021, The 26th International Workshop on Rare Earth and Future Permanent Magnets and their Applications (REPM2021) : virtual meeting, June 7-10, 2021. https://sites.udel.edu/repm2021/.
3. ŽAGAR, Kristina, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, KOMELJ, Matej, SODERŽNIK, Marko, KOBE, Spomenka, MARKOLI, Boštjan, ŠTURM, Sašo, et al. Microstructural insights into the coercivity enhancement of grain-boundary-diffusion-processed Tb-treated Nd-Fe-B sintered magnets beyond the core-shell formation mechanism. Journal of alloys and compounds, ISSN 0925-8388. [Print ed.], 2021, vol. 864, str. 158915-1-158915-12, ilustr., doi: 10.1016/j.jallcom.2021.158915
4. TOMŠE, Tomaž, TREMELLING, Darren, KESSLER, Reto, CHRISTEN, Thomas, DUBOIS, Jean-Marie, KOBE, Spomenka, JAĆIMOVIĆ, Jaćim, et al. Multicomponent permanent magnets for enhanced electrical device efficiency. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853. [Print ed.], 2020, vol. 494, str. 165750-1-165750-8, doi: 10.1016/j.jmmm.2019.165750.
5. SUPPANZ, Michael, KOBE, Spomenka, SAJE, Boris, et al. In%situ alignment of 3D printed anisotropic hard magnets. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2022, vol. 12, no. 1, str. 17590-1-17590-7, doi: 10.1038/s41598-022-20669-8.