Učni načrt predmeta

Predmet:
Priprava patentne prijave
Course:
Preparation of Patent Application
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-879
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Miran Mozetič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Znanje, ki je ekvivalentno izobrazbi druge stopnje ali univerzitetni izobrazbi s področja naravoslovja ali tehnologije.

Knowledge, which is equivalent to a second level or university degree from natural sciences or technology.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Kaj je patent?
- Uvod v patentno zakonodajo.
- Katero znanje je smiselno patentirati.
- Oblika in vsebina patentne prijave.
- Pregled stanja.
- Patentni zahtevki.
- Prijavni obrazci za slovenski in svetovni patent.
- Patentni zastopniki.
- Patentni ocenjevalci.
- Patenti po posameznih državah.
- Vaje iz priprave patentne prijave.

- What is a patent?
- Introduction to patent legislation.
- What knowledge should be patented.
- The form and content of patent.
- State of the art.
- Patent claims.
- Forms for Slovenian and international patent.
- Patent attorneys.
- Patent examiners.
- Patents in individual countries.
- Exercises from preparation of patent application.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Books:
Lodewijk Pessers, The Inventiveness Requirement in Patent Law. An Exploration of its Foundations and
Functioning, Kluwer Law International, 2016, ISBN 9789041167316.
Sabine Kruspig, Claudia Schwarz, Legal Protection for Computer-Implemented Inventions. A Practical
Guide to Software-Related Patents, Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-9041152299.
David Gougen, Patent it Yourself, 18th Edition, Nolo Publishing, Washington 2016, ISBN 978-
1413322576.

Other sources:
Urad za intelektualno lastnino RS (http://www.uil-sipo.si/) in reference, ki izhajajo iz te spletne
strani (The Slovenian Intellectual Property Office and references thereafter).
Evropski patentni urad (http://www.epo.org/ ) in reference, ki izhajajo iz te spletne strani (European
Patent Office and references thereafter).
Baze podatkov esp@cenet, DEPATISnet, WIPO Resources, PCT Gazette, USPTO Databases (Data bases).

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Vpeljati študente v osnove:
- patentne zakonodaje v Sloveniji in tujini,
posebej v EU in ZDA,
- načinov pregleda relevantnih patentov iz
mednarodnih baz podatkov,
- prepoznavanja elementov patentabilnosti
znanstvenih izsledkov,
- pisanja patentnih prijav,
- načinov za pripravo patentne prijave od
osnovne zamisli do pridobitve patenta,
- seznanijo se tudi z zaščito patentnih pravic po
posameznih državah.

Kompetence:
- presoditi patentabilnost rezultatov
znanstvenega dela,
- izbrati rezultate znanstvenega dela, ki se
vključijo v patentno prijavo,
- napovedati patentabilnost znanstvenih
izsledkov,
- razlikovati med splošno dostopnimi
znanstvenimi deli in rezultati, ki jih je moč
tržiti,
- sestaviti kompletno patentno prijavo in jo
poslati na patentni urad.

To introduce students to the basics of:
- patent law in Slovenia and abroad, in particular
EU countries and USA,
- searching for relevant patents using
international databases,
- recognition of patentable elements in their
scientific achievements,
- writing patent applications,
- methods for writing patent applications from
original idea to submission,
- protection of intellectual rights in relevant
countries.

Competences:
- judging of scientific results patentability,
- selecting the scientific results to be included in a patent application,
- forecasting patentability of specific scientific
discoveries,
- distinguishing between public accessible
scientific results and those suitable for
protection by a patent application,
- writing a complete patent application and
submission to a patent office.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent se nauči pripraviti celovito patentno
prijavo, ki je primerna za vložitev na patentni urad:
- sestavi kompletno besedilo patentne prijave,
- izdela slike po standardu, ki velja za patentne
prijave,
- sestavi pregled stanja po standardih, ki veljajo za patentne prijave,
- sestavi neodvisne in odvisne patentne zahtevke,
- pravilno izpolni formularje za oddajo patentne prijave,
- vloži patentno prijavo.

A student learns how to prepare a patent
application and actually prepares an application
suitable for submission to a patent office:
- assemble complete text of the patent
application,
- prepares figures according to the patent standards,
- assemble the state-of-the art according to the patent standards,
- prepares independent and dependent patent claims,
- correctly fills the forms necessary for submission to a patent office
- filles the patent application.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Poučevanje je interaktivno. Profesor s predavanji razloži, zakaj in kako pripraviti ustrezno patentno prijavo. Vsak študent poroča o svojih inovativnih rezultatih, razred pa razvije ustrezne patentne zahtevke in razpravlja o vsebini prijave. Posamezni študent pripravi osnutek patentne prijave, ki se izpili do stopnje, ko je primerna za vložitev na patentni urad. Vsebina določene patentne prijave se šteje za skrivnost, profesor in ostali študentje pa niso soavtorji vložene prijave.

Teaching is interactive. The professor first gives lectures on why and how to prepare a patent application. Each student reports about his/her innovative results and the class develops appropriate claims and discuss the content of the application. The draft application is prepared by an individual student and the application is fine-tuned until suitable for submission. The subject of a particular patent application will remain secret and neither the professor nor other students are co-authors.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustna predstavitev tematike raziskav posameznega študenta
20 %
Oral presentation of a student's research task
Seminarska naloga
40 %
Seminar
Ustni zagovor seminarske naloge
40 %
Oral justification of the seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, CVELBAR, Uroš, VESEL, Alenka. Method and device for detection and measuring the density of neutral atoms of hydrogen, oxygen or nitrogen: European patent EP 3 146 327 B1, granted 2019-11-06. Munich: European Patent Office, 2019.
2. ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran, PRIMC, Gregor, VESEL, Alenka, HORI, Masaru. Methods for forming carbon nanostructured materials = Verfahren zur Herstellung von Kohlenstoffnanostrukturierten Materialien = Procédés de formation de matériaux nanostructurés au carbone : European patent specification EP 3 802 418 B1, 2022-06-08. Munich: European Patent Office, 2022. 20 str., ilustr.
3. KOLAR, Metod, VESEL, Alenka, MODIC, Martina, JUNKAR, Ita, STANA-KLEINSCHEK, Karin, MOZETIČ, Miran. Method for immobilization of heparin on a polymeric material = Verfahren zur immobilisierung eines Polymermaterials = Procédé pour l'immobilisation de l'héparine sur un matériau polymère : European patent specification EP 2997984 B1, 2020-06-03. Munich: European Patent Office, 2020. 17 str., ilustr.
4. JUNKAR, Ita, ZAPLOTNIK, Rok, BENČINA, Metka, MOZETIČ, Miran. Method for treatment medical devices made from nickel - titanium (NiTi) alloys : European patent specification EP 3 636 294 B1, 2021-11-17 = Verfahren zur Behandlung von medizinischen Vorrichtungen aus Nickel-Titan (NiTi)-Legierungen = Procédé de traitement de dispositifs médicaux en alliages de nickel-titane (NiTi). Munich: European Patent Office, 2021. 19 f., ilustr. https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063798852/publication/EP3636294B1?q=pn%3DEP3636294B1.
5. VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor, RECEK, Nina. Method of increasing the hydrophilicity of a surface of an object of polymer containing fluorine atoms : patent EP 3757155B1. Müchen: European Patent Office, 2022. 30 str., 3 str. pril., ilustr.