Učni načrt predmeta

Predmet:
Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo
Course:
Project: Individual Research/Project Work
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, 2. stopnja / 2 3
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, 2nd cycle / 2 3
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-880
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 570 20

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje.

Completed first-cycle studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Projektno / raziskovalno delo je s področja študijskega programa kandidata in poteka pod vodstvom mentorja oziroma mentorske skupine. Namenjeno je pripravi strokovnih ali znanstvenih objav in magistrskega dela.

Project / research work from the field of the candidate’s study programme is conducted under the leadership of a supervisor or group of supervisors. It is intended for preparation of professional or scientific publications and master thesis.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Zaradi hitrega razvoja področij študija temeljne študijske vire določi mentor individualno. / Because of the fast development of the study areas the fundamental learning resources are defined individually by the supervisor.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Kandidati se usposobijo za obvladovanje sodobnih specifičnih strokovnih ali raziskovalnih metod in tehnik na področju svojega magistrskega študija.

Candidates are trained to master up-to-date specific professional or research methods and techniques in the field of their master studies.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Predmet uvaja študenta na samostojno strokovno/raziskovalno delo.

Predmet usposablja študenta za pisanje strokovnih in znanstvenih objav s svojega študijskega področja.

The course prepares the student for independent professional/research work.

The course prepares the students for writing professional or scientific publications from their research field.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Konzultacije, individualno raziskovalno delo.

Consultations, individual research work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Študent v sodelovanju z mentorjem pripravi poročilo na obrazcu Poročilo o individualnem raziskovalnem delu, ki se nahaja med gradivi. V poročilu opiše raziskovalne probleme, s katerimi se je v tem obdobju ukvarjal, dosežene rezultate in morebitne publikacije. Oriše tudi smernice za nadaljnje delo. Poročilo pregleda in odobri mentor. Poročilo se odda v tajništvo MPŠ v pisni in elektronski obliki na info@mps.si.
100 %
Candidates, in collaboration with their supervisors, shall also prepare a report. The form for the report is available at Materials. In the report they describe their professional or research problems, important results and possible publications in the reporting period as well as the direction for future work. The report is examined and approved by the supervisor. Each report is submitted to IPS Secretariat in written and electronic form to info@mps.si.
Pogoj: Opravljen Seminar II.
Condition: Completed Seminar II.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Nosilci predmeta so predstojniki študijskega progama, sodelavci so mentorji, ki so uveljavljeni visokošolski učitelji oz. raziskovalci. Reference vsakega od 3 predstojnikov so podane v nadaljevanju. / The course leaders are heads of programmes and are assisted by supervisor is an established university teachers or senior researchers. References of each of 3 heads of programmes follow.
2. JARC, Giacomo, MATHENGATTIL, Shahla Yasmin, MIHAILOVIĆ, Dragan, PRELOVŠEK, Peter, FAUSTI, Daniele, et al. Cavity-mediated thermal control of metal-to-insulator transition in 1T−TaS2. Nature. [Online ed.]. 19 Oct. 2023, vol. 622, iss. 7983, str. 487-492, ilustr. ISSN 1476-4687
3. TODA, Yasunori, TSUCHIYA, Satoshi, YAMANE, Keisaku, MORITA, Ryuji, ODA, Migaku, KUROSAWA, Tohru, MERTELJ, Tomaž, MIHAILOVIĆ, Dragan. Optical vortex induced spatio-temporally modulated superconductivity in a high−Tc cuprate. Optics express. May 2023, vol 31, iss. 11, str. 17537-17546, ilustr. ISSN 1094-4087
4. LUČIĆ, Mavro, MIKAC, Nevenka, VDOVIĆ, Neda, BAČIĆ, Niko, DINIS, Pedro, MILAČIČ, Radmila. Distinguishing between natural and anthropogenic sources of potentially toxic elements in sedimentary materials along the Sava River (Slovenia, Croatia). Applied geochemistry. [Print ed.]. 2023, vol. 151, str. 105619-1-105619-11. ISSN 0883-2927
5. ŠKRLJ, Blaž, KRALJ, Jan, KONC, Janez, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, LAVRAČ, Nada. Deep node ranking for neuro-symbolic structural node embedding and classification. International journal of intelligent systems. [Print ed.]. 2022, vol. 37, iss. 1, str. 914-943, ilustr. ISSN 0884-8173