Učni načrt predmeta

Predmet:
Mehka snov in mehki nanokompoziti
Course:
Soft Matter and Soft Nanocomposites
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije , 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-885
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Samo Kralj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral examination
Naloge ali projekt
50 %
Coursework or project
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KURIOZ, Pavlo, KRALJ, Marko, MURRAY, Bryce S., ROSENBLATT, Charles, KRALJ, Samo. Nematic topological defects positionally controlled by geometry and external fields. Beilstein journal of nanotechnology, 2018, vol. 9, str. 109-118, https://www.beilstein-journals.org/bjnano/content/pdf/2190-4286-9-13.pdf, doi: 10.3762/bjnano.9.13.
2. HARKAI, Saša, AMBROŽIČ, Milan, KRALJ, Samo. Impact of diffusion limited aggregates of impurities on nematic ordering. Physica. A, Statistical mechanics and its applications, 2017, vol. 467, str. 249-256, doi: 10.1016/j.physa.2016.10.001.
3. KRALJ, Samo, MURRAY, Bryce S., ROSENBLATT, Charles. Decomposition of strongly charged topological defects. Physical review. E, 2017, vol. 95, iss. 4, str. 042702-1-042702-9, doi: 10.1103/PhysRevE.95.042702.
4. STARZONEK, Szymon, RZOSKA, Sylwester, DROZD-RZOSKA, Aleksandra, CZUPRYŃSKI, Krzysztof, KRALJ, Samo. Impact of ferroelectric and superparaelectric nanoparticles on phase transitions and dynamics in nematic liquid crystals. Physical review. E, 2017, vol. 96, iss. 2, str. 022705-1-022705-7, doi: 10.1103/PhysRevE.96.022705.
5. MESAREC, Luka, GÓŹDŹ, Wojciech, IGLIČ, Aleš, KRALJ, Samo. Effective topological charge cancelation mechanism. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2016, vol. 6, art. no. 27117, str. 1-9, http://www.nature.com/articles/srep27117, doi: 10.1038/srep27117.