Učni načrt predmeta

Predmet:
Slikanje z magnetno resonanco
Course:
Magnetic Resonance Imaging
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-888
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Igor Serša
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SNOJ, Žiga, SERŠA, Igor, MATIČIČ, Urša, CVETKO, Erika, OMEJEC, Gregor. Nerve fascicle depiction at MR microscopy and high-frequency US with anatomic verification. Radiology. 2021, vol. 297, no. 3, str. 672-674.
2. SERŠA, Igor. Electric current detection based on the MR signal magnitude decay. Magnetic resonance in medicine. 2022, vol. 88, no. 3, str. 1282-1291.
3. SERŠA, Igor. Magnetic resonance microscopy of samples with translational symmetry with FOVs smaller than sample size. Scientific reports. 2021, vol. 11, 541-1-541-12.
4. SERŠA, Igor. Sequential diffusion spectra as a tool for studying time-dependent translational molecular dynamics : a cement hydration study. Molecules, 2020, vol. 25, no. 1, str. 68-1-68-15.
5. SERŠA, Igor, MIKAC, Urška. A study of MR signal reception from a model for a battery cell. Journal of magnetic resonance, 2018, vol. 294, str. 7-15.