Učni načrt predmeta

Predmet:
Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije
Course:
Introduction to Nanosciences and Nanotechnologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 2nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-889
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Andreja Benčan Golob
Sodelavci / Lecturers:
izr. prof. dr. Tomaž Apih , prof. dr. Vid Bobnar , prof. dr. Maja Remškar , izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek , izr. prof. dr. Miha Čekada
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje s področja naravoslovja ali tehnike ali zaključen študij prve stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. of this course.

Completed first cycle studies in natural sciences or engineering or completed first cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študenti bodo poslušali izbrana predavanja s področja nanoznanosti in nanotehnologije ter o novejših analitskih tehnikah s tega področja, ki se uporabljajo na IJS in v sodelujočih raziskovalnih skupinah.

Poleg uvoda o lastnostih nanomaterialov in nanotehnologij bo poudarek predavanj na:
- metodah za pripravo in karakterizacijo materialov z nano dimenzijami (kot na primer fizikalne metode priprave tankih plasti),
- strukturnih metodah (kot na primer metode elektronske mikroskopije, jedrska magnetna resonanca),
- električnih in elektro-mehanskih lastnostih od lokalnega do makroskopskega nivoja (mikroskopija na atomsko silo z različnimi moduli, dielektrična spektroskopija).

Students will interact with researchers from the field of nanosciences and nanotechnologies. They will also learn novel analytic techniques from this field, which are used at JSI and participating research groups.

In addition to the introduction of nanomaterials and nanotechnologies, the focus will be on:
- methods for the preparation and characterization of materials with nano dimensions (for example the physical methods for the preparation of thin layers),
- structural methods (such as methods of electronic microscopy, nuclear magnetic resonance),
- electric and electro-mechanical properties from local to macroscopic level (atomic force microscopy with different modules, dielectric spectroscopy).

Temeljna literatura in viri / Readings:

Handbook of Nanotechnology, Editor: Bhushan Bharat, Springer 2010.
S. Kalinin, A. Gruverman, Scanning probe microscopy, Electrical and electromechanical phenomena at the
nanoscale, Springer, 2007.
Modern Magnetic Resonance, Editor: G. A. Webb, 2nd edition, Springer 2018.

Izbrani članki predvsem v revijah Nature Materials, Advanced Functional Materials, Acta materialia, Journal
of applied physics, Journal of materials chemistry in pregledni članki. /
Targeted selection of papers from Nature Materials, Advanced Functional Materials, Acta materialia,
Journal of applied physics, Journal of materials chemistry and review papers.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študente z aktualnimi problemi in najnovejšimi dosežki na področju nanoznanosti in nanotehnologij.

Kompetence:
- obvladovanje izbranih raziskovalnih metod,
- sposobnost samostojnega raziskovalnega dela,
- sposobnost uporabe znanj pri reševanju konkretnih problemov.

The goal of this course is to give an overview of the major directions of research and the latest achievements in the field of nanosciences and nanotechnologies.

Competencies:
- mastering selected research methods,
- ability to carry out independent research work,
- ability to use the knowledge in practice.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent bo na osnovi pridobljenega znanja:
- znal izbrati in napovedal omejitve posameznih
metod,
- interpretiral dobljene rezultate analiz na
izbranih primerih,
- izdelal seminar o izbrani metodi v angleškem
jeziku.

The student will:
- select a suitable method and forecast the
experimental limitations,
- interpret the results of analysis,
- prepare the seminar about the selected method
in English.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, laboratorijsko delo, individualno voden študij

Interactive lectures, laboratory work, individual guided studies

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga, ki vsebuje zagovor reševanja izbranega primera
100 %
Seminar which inlcudes the case-study with defence
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. . BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MAKAROVIČ, Maja, KOMELJ, Matej, ROJAC, Tadej. Domain-wall pinning and defect ordering in BiFeO3 probed on the atomic and nanoscale. Nature communications, ISSN 2041-1723, 2020, vol. 11, str. 1762-1-1762-8, doi: 10.1038/s41467-020-15595-0. [COBISS.SI-ID 33296423]
2. CONDURACHE, Oana, DRAŽIĆ, Goran, ROJAC, Tadej, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, DKHIL, Brahim, BRADEŠKO, Andraž, DAMJANOVIĆ, Dragan, BENČAN, Andreja. Atomic-level response of the domain walls in bismuth ferrite in a subcoercive-field regime. Nano letters, ISSN 1530-6992, Jan. 2023, vol. 23, iss. 2, str. 750-756, ilustr., doi: 10.1021/acs.nanolett.2c02857. [COBISS.SI-ID 133050115]
3. ŠADL, Matej, CONDURACHE, Oana, BENČAN, Andreja, DRAGOMIR, Mirela, PRAH, Uroš, MALIČ, Barbara, DELUCA, Marco, ECKSTEIN, Udo, HAUSMANN, Daniel, KHANSUR, Neamul Hayet, WEBBER, Kyle Grant, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana. Energy-storage-efficient 0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3−0.1PbTiO3 thick films integrated directly onto stainless steel. Acta materialia, ISSN 1359-6454. [Print ed.], Dec. 2021, vol. 221, str. 117403-1-117403-11, ilustr., doi: 10.1016/j.actamat.2021.117403. [COBISS.SI-ID 81773059]
4. ŽIBERNA, Katarina, ŠADL, Matej, DRNOVŠEK, Aljaž, DRAŽIĆ, Goran, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, BENČAN, Andreja. Influence of thermal treatment on the cross-sectional properties of aerosol-deposited Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 thick films. Crystals, ISSN 2073-4352, Mar. 2023, vol. 13, iss. 3, [article no.] 536, str. 1-10, ilustr. https://www.mdpi.com/2073-4352/13/3/536, doi: 10.3390/cryst13030536. [COBISS.SI-ID 146071811]
5. BENČAN, Andreja, OVEISI, Emad, HASHEMIZADEH, Sina, VEERAPANDIYAN, Vignaswaran K., HOSHINA, Takuya, ROJAC, Tadej, DELUCA, Marco, DRAŽIĆ, Goran, DAMJANOVIĆ, Dragan. Atomic scale symmetry and polar nanoclusters in the paraelectric phase of ferroelectric materials. Nature communications. 2021, vol. 12, no. 1, str. 3509-1-3509-9, DOI: 10.1038/s41467-021-23600-3. [COBISS.SI-ID 65810179]