Učni načrt predmeta

Predmet:
Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov
Course:
Interplay Between Crystal Structure and Material’s Sensing Properties
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-892
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Andreja Benčan Golob
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Goran Dražić
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim znanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second level studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Povezava med kristalno strukturo, napakami kristalne strukture in lastnostmi materialov.

Pregled metod za študij kristalnih napak (kot na primer elektronska mikroskopija na atomskih ravni, elektronska difrakcija, spektroskopija izgub energije elektronov).

Podrobna predstavitev izbranih sodobnih senzorjev s stališča materialov, njihove kristalne strukture in kristalnih napak (kot na primer volumenski, plastni materiali, 2D heterostrukturni materiali).

Interplay between the crystal structure, the defects of the crystal structure and the properties of materials.

Review of methods for crystal defects study (for example, electron microscopy at atomic level, electron diffraction, electron energy loss spectroscopy).

Detailed presentation of selected advanced sensors from the materials crystal structure and crystal defects point of view (for example, bulk, layered materials, 2D heterostructure materials).

Temeljna literatura in viri / Readings:

Crystal, defects and microstructures, Modeling Across Scales, R. Philips, Cambridge, 2004.
The science and engineering of materials, 6th edition, D. R. Askeland, P. P. Fulay, W.J. Wright, Cengage,
2011.

Izbrani članki predvsem v revijah Nature Materials, Advanced Functional Materials, Progress in Materials
Science, Chemistry of Materials, Acta materialia, Sensors and Actuators, Journal of the American Ceramic
Society, Journal of European Ceramic Society in pregledni članki. / Targeted selection of papers from Nature Materials, Advanced Functional Materials, Progress in Materials Science, Chemistry of Materials, Acta materialia, Sensors and Actuators, Journal of the American Ceramic Society, Journal of the European Ceramic Society and review articles.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študenti razlikujejo najnovejše senzorske materiale
s stališča kristalnih značilnostih in metode karakterizacije kristalne strukture in kristalnih napak na atomski ravni.

Kompetence:
- povezovati kristalno strukturo in prisotnost
strukturnih napak s specifičnimi lastnostmi
senzorskih materialov,
- sposobnost za samostojno raziskovalno delo,
- sposobnost uporabe znanj v praksi.

Students distinguish the latest sensor materials from crystal characteristics point of view of and the
methods of characterization of crystal structure and
defects at atomic level.

Competences:
- ability to link the crystal structure and the presence of structural defects with specific properties of sensor materials,
- ability to carry out independent research work,
- ability to use the knowledge in practice.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent bo na osnovi pridobljenega znanja:
- obvladal osnovne tipe kristalnih struktur in
napak materialov,
- izbral primerno metodo karakterizacije kristalnih napak in napovedal njene eksperimentalne omejitve,
- znal interpretirati rezultate analiz,
- znal povezovati znanja o kristalni strukturi,
kristalnih napakah z lastnostmi senzorskih
materialov na primeru reševanja konkretnega primera v okviru doktorskega študija.

The student will:
- master knowledge of crystal structure types and defects in materials,
- select suitable methods of crystal defects
characterization and forecast its experimental limitations,
- interpret the results of analysis,
- be able to correlate knowledge about crystal structure, crystal defects with properties of sensor material to solve a case-study related to the PhD research.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, individualno voden študij, ki vključuje reševanje izbranega primera in predstavitev rezultatov v obliki seminarske naloge.

Interactive lectures, individually guided study which includes a casestudy and presentation of results as a seminar.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar
Zagovor seminarske naloge
50 %
Defence of seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MAKAROVIČ, Maja, KOMELJ, Matej, ROJAC, Tadej. Domain-wall pinning and defect ordering in BiFeO3 probed on the atomic and nanoscale. Nature communications, ISSN 2041-1723, 2020, vol. 11, str. 1762-1-1762-8, doi: 10.1038/s41467-020-15595-0. [COBISS.SI-ID 33296423]
2. BENČAN, Andreja, OVEISI, Emad, HASHEMIZADEH, Sina, VEERAPANDIYAN, Vignaswaran K., HOSHINA, Takuya, ROJAC, Tadej, DELUCA, Marco, DRAŽIĆ, Goran, DAMJANOVIĆ, Dragan. Atomic scale symmetry and polar nanoclusters in the paraelectric phase of ferroelectric materials. Nature communications. 2021, vol. 12, no. 1, str. 3509-1-3509-9, DOI: 10.1038/s41467-021-23600-3. [COBISS.SI-ID 65810179]
3. CONDURACHE, Oana, DRAŽIĆ, Goran, ROJAC, Tadej, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, DKHIL, Brahim, BRADEŠKO, Andraž, DAMJANOVIĆ, Dragan, BENČAN, Andreja. Atomic-level response of the domain walls in bismuth ferrite in a subcoercive-field regime. Nano letters, ISSN 1530-6992, Jan. 2023, vol. 23, iss. 2, str. 750-756, ilustr., doi: 10.1021/acs.nanolett.2c02857. [COBISS.SI-ID 133050115]
4. CONDURACHE, Oana, DRAŽIĆ, Goran, BENČAN, Andreja. Voltage-driven ferroelectric domain dynamics in (K,Na)NbO3 investigated by in situ transmission electron microscopy. Applied physics letters, ISSN 1077-3118. [Spletna izd.], 15 May 2023, vol. 122, iss. 20, [article no.] 202902, str. 202902-1-202902-7, ilustr. https://pubs.aip.org/aip/apl/article/122/20/202902/2890518/Voltage-driven-ferroelectric-domain-dynamics-in-K, doi: 10.1063/5.0149949. [COBISS.SI-ID 152240643]
5. ŽIBERNA, Katarina, ŠADL, Matej, DRNOVŠEK, Aljaž, DRAŽIĆ, Goran, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, BENČAN, Andreja. Influence of thermal treatment on the cross-sectional properties of aerosol-deposited Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 thick films. Crystals, ISSN 2073-4352, Mar. 2023, vol. 13, iss. 3, [article no.] 536, str. 1-10, ilustr. https://www.mdpi.com/2073-4352/13/3/536, doi: 10.3390/cryst13030536. [COBISS.SI-ID 146071811]