Učni načrt predmeta

Predmet:
Senzorji in senzorske tehnologije
Course:
Sensors and Sensor Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-893
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Barbara Malič
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Slavko Bernik , doc. dr. David Dobnik , prof. dr. Aleksandra Lobnik , izr. prof. dr. Gregor Papa , izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek , prof. dr. Aleksander Zidanšek
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second-cycle studies in natural sciences or engineering or completed second-cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Senzorika: sprejemanje in odzivanje na signale iz okolja.

Karakteristike senzorjev: občutljivost, točnost, stabilnost, območje, ločljivost, selektivnost, drugo.

Senzorski materiali: prevodniki, polprevodniki, izolatorji, biološki materiali, tekočine, plini, plazma, drugo.

Principi pretvorbe signalov: kemijski, električni, magnetni, mehanski odmik, temperatura, toplota, sevanje, svetloba, biološki, drugo.

Skupine senzorjev: senzorji fizikalnih / kemijskih
veličin, biološki senzorji, senzorji sevanja, multisenzorji, senzorji za področje okolja in zdravja, drugo.

Elektronska vezja: obdelava senzorskega signala, električno napajanje, žično in brezžično povezovanje, drugo.

IKT: povezovanje senzorskih naprav v senzorska omrežja in v internet; internet stvari; prenos, shranjevanje in obdelava masovnih podatkov; drugo.

Senzorske tehnologije: materiali, izdelava, ohišenje.

Nanotehnologije v senzoriki.

Sensing: receiving and responding to external stimuli.

Sensor characteristics: sensitivity, accuracy, stability, range, resolution, selectivity, other.

Sensor materials: conductors, semiconductors, insulators, biological materials, liquid, gas, plasma, other.

Transduction principles: chemical, electric, magnetic, mechanical displacement, temperature, heat, radiation, light, biological, other.

Groups of sensors: sensors of physical /chemical quantities, biosensors, radiation sensors, multisensors, sensors for the environment and health, other.

Electronic circuits: sensor signal processing, power supply, wired and wireless connectivity, other.

ICT: connecting sensor devices in sensor networks and in the Internet; Internet of things; transfer, storage and processing of mass data; other.

Sensor technologies: materials, processing, packaging.

Nanotechnology enabled sensors.

Temeljna literatura in viri / Readings:

K. Kalantar-zadeh, Sensors, An Introductory Course, Springer, 2013, ISBN: 978-1-4899-9984-9.
J. Fraden, Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, Springer, 3rd ed., 2004, ISBN: 978-1-4939-0040-4.
J.G. Webster, H. Eren (eds.), Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook, CRC, 2014, ISBN: 978-1-4398-4883-8.
G. Rao, Optical Sensor Systems in Biotechnology Springer, 2010, ISBN: 978-3642034848.
O. Hersent, D. Boswarthick, O. Elloumi, The Internet of Things: Key Applications and Protocols, John Wiley & Sons Inc, 2012, ISBN: 978-1-1199-9435-0.

Ciljani izbor in razprava o aktualnih znanstvenih objavah, predvsem v revijah Science, Nature, Advanced
Functional Materials, Sensors, IEEE Internet of Things Journal / Targeted selection and discussion of
scientific publications, particularly from Science, Nature, Advanced Functional Materials, Sensors,
Biosensors, IEEE Internet of Things Journal, Trends in Plant Sciences, journals in the field of environmental
analytical chemistry, and environment and health science.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovami senzorskih tehnologij.
Študent bo poznal princip delovanja različnih vrst senzorjev, poznal bo omejitve ter prednosti oziroma pomanjkljivosti posameznih vrst senzorjev in njihovega povezovanja. Študent bo spoznal osnovne zahteve pri praktičnih aplikacijah senzorjev.

Cilj se navezuje na kompetence:
- obvladovanje metod in tehnik,
- sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
- sposobnost uporabe znanja v praksi in
- delno tudi razvoj integralnega načina mišljenja ter sposobnost za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij.

The objective of the course is to introduce to students the basics of sensor technologies.
The student will understand the principles of operation of different sensors and their interconnection, he will recognize limitations, and advantages / disadvantages. The student will acquire knowledge on basic performance characteristics in various fields of sensor’s applications.

This objective is related to competences:
- mastering of methods and techniques of sensor technologies,
- ability to carry out independent as well as team R&D work,
- ability to use the knowledge in practice,
- and partially also to the development of an integral way of thinking and the ability to communicate with experts from other disciplines and fields.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent bo na osnovi pridobljenega znanja:
- izbral primeren tip senzorja za meritev določenega signala iz okolja,
- ocenil prednosti in slabosti posamezne vrste senzorjev,
- napovedal omejitve danega senzorja (občutljivost, točnost, ločljivost, selektivnost…),
- izbral primerno metodo zajemanja, prenosa in hranjenja podatkov,
- znal interpretirati rezultate meritve,
- vzpostavil sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju senzorskih tehnologij.

The student will:
- select a suitable sensor for a given stimulus,
- select the sensing material,
- judge the advantages / disadvantages of a given group of sensors,
- forecast limitations of given sensor (sensitivity, accuracy, resolution, selectivity…),
- select a suitable data acquisition, transfer and storage system,
- interpret the results of a measurement,
- establish the ability to communicate in English in the field of sensor technologies.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, seminar, delo v laboratoriju, konzultacije.

Interactive lectures, seminar, work in laboratory, consultations.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SARKAR, Ankita, ŠADL, Matej, JAZBEC, Anže, SNOJ, Luka, DRNOVŠEK, Silvo, ROJAC, Tadej, BRENNECKA, Geoff, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MALIČ, Barbara. Influence of neutron and gamma irradiation on the electrocaloric properties of Mn-doped 0.9 P b ( M g 1 / 3 N b 2 / 3 ) O 3 – 0.1 P b T i O 3 ceramics. JPhys energy. Oct. 2023, vol. 5, no. 4, [article no.] 045006, str. 1-12, ilustr. ISSN 2515-7655. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7655/acf61b, DOI: 10.1088/2515-7655/acf61b.
2. SONG, Longfei, GLINŠEK, Sebastjan, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, DRNOVŠEK, Silvo, ŠADL, Matej, MALIČ, Barbara, DEFAY, Emmanuel. Power-efficient piezoelectric haptic actuators with large deflection. Sensors and actuators. A, Physical. 2023, vol. 356, str. 114346-1-114346-6. ISSN 0924-4247. DOI: 10.1016/j.sna.2023.114346.
3. BRADEŠKO, Andraž, FULANOVIĆ, Lovro, VRABELJ, Marko, MATAVŽ, Aleksander, OTONIČAR, Mojca, KORUZA, Jurij, MALIČ, Barbara, ROJAC, Tadej. Multifunctional cantilevers as working elements in solid-state cooling devices. Actuators. [Online ed.]. 2021, vol. 10, no. 3, str. 58-1-58-13. ISSN 2076-0825. DOI: 10.3390/act10030058.
4. MAKAROVIČ, Kostja, BELAVIČ, Darko, VIDMAR, Matjaž, MALIČ, Barbara. A 3D LTCC-based ceramic microfluidic system with RF dielectric heating of liquids. Materials. 2021, vol. 14, no. 23, str. 7396-1-7396-8. ISSN 1996-1944. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136695, DOI: 10.3390/ma14237396.
5. URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, VRABELJ, Marko, OTONIČAR, Mojca, FULANOVIĆ, Lovro, ROŽIČ, Brigita, KUTNJAK, Zdravko, BOBNAR, Vid, MALIČ, Barbara. Influence of synthesis-related microstructural features on the electrocaloric effect for 0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3−0.1PbTiO3 ceramics. Crystals. 2021, vol. 11, str. 372-1-372-12. ISSN 2073-4352. DOI: 10.3390/cryst11040372