Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz molekularne imunobiologije
Course:
Selected Topics in Molecular Immunobiology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3RD cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-894
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Nataša Kopitar Jerala
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski / angleški
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar
Ustno preverjanje
50
Oral assessment
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SELKRIG, Joel, KOPITAR-JERALA, Nataša, TURK, Boris, et al. Spatiotemporal proteomics uncovers cathepsin-dependent macrophage cell death during Salmonella infection. Nature microbiology, ISSN 2058-5276, 2020, vol. 5, no. 9, str. 1119%1133, doi: 10.1038/s41564-020-0736-7. [COBISS.SI-ID 24208643]
2. BIASIZZO, Monika, TRSTENJAK-PREBANDA, Mojca, DOLINAR, Klemen, PIRKMAJER, Sergej, ZAVRŠNIK, Janja, TURK, Boris, KOPITAR-JERALA, Nataša. Cystatin C deficiency increases LPS-induced sepsis and NLRP3 inflammasome activation in mice. Cells, ISSN 2073-4409, 2021, vol. 10, iss. 8, str. 1-18, ilustr. https://www.mdpi.com/2073-4409/10/8/2071, doi: 10.3390/cells10082071. [COBISS.SI-ID 72910851],
3. TRSTENJAK-PREBANDA, Mojca, ZAVRŠNIK, Janja, TURK, Boris, KOPITAR-JERALA, Nataša. Upregulation of mitochondrial redox sensitive proteins in LPS-treated stefin B-deficient macrophages. Cells, ISSN 2073-4409, 2019, vol. 8, no. 12, str. 1476-1-1476-13.
4. BIASIZZO, Monika, KOPITAR-JERALA, Nataša. Interplay between NLRP3 inflammasome and autophagy. Frontiers in immunology, ISSN 1664-3224, 2020, vol. 11, str. 591803-1-591803-14, doi: 10.3389/fimmu.2020.591803. [COBISS.SI-ID 34284803]
5. TRSTENJAK-PREBANDA, Mojca, MATJAN-ŠTEFIN, Petra, TURK, Boris, KOPITAR-JERALA, Nataša. Altered expression of peroxiredoxins in mouse model of progressive myoclonus epilepsy upon LPS-induced neuroinflammation. Antioxidants, ISSN 2076-3921, 2021, vol. 10, no. 3, str. 357-1-357-11, doi: 10.3390/antiox10030357. [COBISS.SI-ID 53380099],