Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz molekularne imunobiologije
Course:
Selected Topics in Molecular Immunobiology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3RD cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-894
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Nataša Kopitar Jerala
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski / angleški
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študij zajema naslednje teme:
- Celice imunskega sistema
- Naravna imunost
- Vnetja
- Prepoznavanje antigenov
- Pridobljena imunost
- Procesiranje antigenov
- Imunski odziv na infekcije

V majhni diskusijski skupini bomo kritično analizirali originalne članke. Članke bomo analizirali glede na ozadje, hipotezo, primerno uporabo eksperimentalnih metod ter objektivno interpretacijo rezultatov.

The subject comprises the following themes:
- Cells of immune system
- Innate immunity
- Inflammation
- Antigen Recognition
- Adaptive immunity
- Antigen processing
- Immune response to infection

Critical analysis of original research articles in an intensive small group discussion format. Papers will be analysed in terms of background, hypothesis, appropriate use of experimental methods and objective interpretation of results.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Učbeniki /Textbooks:
- Cellular and Molecular Immunology, 10th Edition - February 19, 2021 Abbas & Lichtman & Pillai, Saunders, ISBN: 9780323757485
- Janeway's Immunobiology,2016; Kenneth Murphy and Casey Weaver ;: ‎ Garland Science (March 22, 2016) ISBN-10 ‏ : ‎ 0815345518

Ključni članki /Key articles to study:

- Evavold C.L. and Kagan J.C. (2019). Inflammasomes: Threat-Assessment Organelles of the Innate Immune System, Immunity 51, 609-624.
- Hopfner KP and Hornung V (2020) Molecular mechanisms and cellular functions of cGAS-STING signalling, Nat Rev Mol Cell Biol . 2020 Sep;21(9):501-521.
doi: 10.1038/s41580-020-0244-x
- Paludan SR, Reinert LS, Hornung V, DNA-stimulated cell death: implications for host defence, inflammatory diseases and cancer Nat Rev Immunol . 2019 Mar;19(3):141-153. doi: 10.1038/s41577-018-0117-0.
- Broz, P., and Dixit, V.M. (2016). Inflammasomes: mechanism of assembly, regulation and signalling. Nat RevImmunol 16, 407-420.
- Deretic, V., Kimura, T., Timmins, G., Moseley, P., Chauhan, S., and Mandell, M. (2015). Immunologic manifestations of autophagy. The Journal of Clinical Investigation 125, 75-84.
- Ip, W.K.E., Hoshi, N., Shouval, D.S., Snapper, S., and Medzhitov, R. (2017). Anti-inflammatory effect of IL-10 mediated by metabolic reprogramming of macrophages. Science 356, 513-519.
- Shibutani, S.T., Saitoh, T., Nowag, H., Munz, C., and Yoshimori, T. (2015). Autophagy and autophagy-related proteins in the immune system. Nat Immunol 16, 1014-1024.
- Yang, J., Zhao, Y., and Shao, F. (2015). Non-canonical activation of inflammatory caspases by cytosolic LPS in innate immunity. Curr Opin Immunol 32, 78-83.
- Shiyu Xia 1 Zhibin Zhang , Venkat Giri Magupalli et al. (2021) Gasdermin D pore structure reveals preferential release of mature interleukin-1, Nature 2021 May;593(7860):607-611. doi: 10.1038/s41586-021-03478-3

- Zaradi hitrosti razvijajočega se področja so temeljni študijski viri objavljeni članki v zadnjih letih, predvsem v
revijah Science, Nature, Nature Immunology, Immunity, Nature Reviews in Immunology; (kopije člankov bodo
na voljo študentom). / Because of the fast pace of development in this field, the fundamental learning resources are the most recently published articles, particularly those in the journals Science, Nature, Nature Immunology, Immunity, Nature Reviews in Immunology; (copies of the articles will be available to students).

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je, da študentje razumejo osnove izbranih procesov, ki so ključni pri imunskem odzivu, in uporabljenih eksperimentalnih pristopov, ki omogočajo razumevanje teh mehanizmov. Študente bomo spodbujali, da sami zasnujejo eksperimente in kreativno delajo na rešitvah eksperimentalnih problemov.

Objective of the course is that students understand the mechanistic basis of selected processes that are central to the immune response and the experimental approaches used to elucidate these mechanisms. Students will be encouraged to design the experiments and to creatively work on the solutions of experimental problems.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
Študentje se bodo naučili razumeti mehanizme izbranih procesov, ki so ključni pri imunskem odzivu, in eksperimentalne pristope, ki so bili uporabljeni, pri pojasnitvi delovanja le-teh.

Splošni rezultati:
- Študent bo obvladal raziskovalne metode, postopke in procese v molekularni in celični imunologiji.
- Študent se bo naučil kritično obravnavati primarno literaturo.
- Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju.
- Kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju).
- Seznanil se bo z multidisciplinarnim pristopom k reševanju znanstvenih problemov.

Predmetnospecifični rezultati:
- Predmet pripravlja študente za delo na temeljnih in aplikativnih raziskavah.
- Pridobljeno znanje pa je uporabno tudi v biotehnologiji in farmacevtski industriji.
- Daje molekularne osnove za razumevanje bolezni – povezava z medicino.

Knowledge and Understanding
The student will learn to understand the mechanistic basis of selected processes that are central to the immune response and the experimental approaches used to elucidate these mechanisms.

General Outcomes:
- The student will master research methods, procedures and processes in molecular and cellular immunology.
- The student will learn how to critically evaluate primary literature .
- The student will develop communications skills to present research achievement in the international environment.
- Work in team (in international environment).
- He/she will gain insight in multidisciplinary approach to solve scientific problems.

Course Specific Outcomes:
- This course prepares students to work in basic and applied research projects.
- The knowledge is important for biotechnology and pharmaceutical industry.
- It provides a molecular understanding of some diseases – related to medicine.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

- Predavanja
- Individualne konzultacije
- Seminarji (pregled literature)
- Laboratorijsko delo (samo v primeru mentorstva)

- Lectures
- Individual consultations
- Seminar work (overview of the literature)
- Laboratory work (if supervising the student)

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar
Ustno preverjanje
50
Oral assessment
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SELKRIG, Joel, KOPITAR-JERALA, Nataša, TURK, Boris, et al. Spatiotemporal proteomics uncovers cathepsin-dependent macrophage cell death during Salmonella infection. Nature microbiology, ISSN 2058-5276, 2020, vol. 5, no. 9, str. 1119%1133, doi: 10.1038/s41564-020-0736-7. [COBISS.SI-ID 24208643]
2. BIASIZZO, Monika, TRSTENJAK-PREBANDA, Mojca, DOLINAR, Klemen, PIRKMAJER, Sergej, ZAVRŠNIK, Janja, TURK, Boris, KOPITAR-JERALA, Nataša. Cystatin C deficiency increases LPS-induced sepsis and NLRP3 inflammasome activation in mice. Cells, ISSN 2073-4409, 2021, vol. 10, iss. 8, str. 1-18, ilustr. https://www.mdpi.com/2073-4409/10/8/2071, doi: 10.3390/cells10082071. [COBISS.SI-ID 72910851],
3. TRSTENJAK-PREBANDA, Mojca, ZAVRŠNIK, Janja, TURK, Boris, KOPITAR-JERALA, Nataša. Upregulation of mitochondrial redox sensitive proteins in LPS-treated stefin B-deficient macrophages. Cells, ISSN 2073-4409, 2019, vol. 8, no. 12, str. 1476-1-1476-13.
4. BIASIZZO, Monika, KOPITAR-JERALA, Nataša. Interplay between NLRP3 inflammasome and autophagy. Frontiers in immunology, ISSN 1664-3224, 2020, vol. 11, str. 591803-1-591803-14, doi: 10.3389/fimmu.2020.591803. [COBISS.SI-ID 34284803]
5. TRSTENJAK-PREBANDA, Mojca, MATJAN-ŠTEFIN, Petra, TURK, Boris, KOPITAR-JERALA, Nataša. Altered expression of peroxiredoxins in mouse model of progressive myoclonus epilepsy upon LPS-induced neuroinflammation. Antioxidants, ISSN 2076-3921, 2021, vol. 10, no. 3, str. 357-1-357-11, doi: 10.3390/antiox10030357. [COBISS.SI-ID 53380099],