Učni načrt predmeta

Predmet:
Proteazni degradom v napredovanju raka
Course:
Protease Degradome in Cancer Progression
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanoscience and nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-895
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Tamara Lah Turnšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni zagovor seminarske naloge
70 %
Oral defence of seminar work
Sodelovanje pri pripravah člankov ali seminarske naloge
30 %
Participation in preparation of scientific articles of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Podergajs, N., Motaln, H., Rajčević, U., Verbovšek, U., Koršič, M., Obad, N., … Turnšek, T. L. (2015). Transmembrane protein CD9 is glioblastoma biomarker, relevant for maintenance of glioblastoma stem cells.
2. Breznik, B., Motaln, H., Vittori, M., Rotter, A., & Lah, T. (2017). Mesenchymal stem cells differentially affect the invasion of distinct glioblastoma cell lines. http://doi.org/10.18632/oncotarget.16041.
3. Primon, M., Huszthy, P. C., Motaln, H., Talasila, K. M., Miletic, H., Atai, N. A., … Lah Turnšek, T. (2017). Cathepsin L silencing increases As 2 O 3 toxicity in malignantly transformed pilocytic astrocytoma MPA58 cells by activating caspases 3/7. Experimental Cell Research, 356(1), 64–73. http://doi.org/10.1016/j.yexcr.2017.04.013.
4. Verbovšek, U., Van Noorden, C. J. F., & Lah, T. T. (2015). Complexity of cancer protease biology: Cathepsin K expression and function in cancer progression. Seminars in Cancer Biology. http://doi.org/10.1016/j.semcancer.2015.08.010.
5. Molina, E. S., Pillat, M. M., Moura-Neto, V., Lah, T. T., & Ulrich, H. (2014). Glioblastoma stem-like cells: approaches for isolation and characterization. Journal of Cancer Stem Cell Research, 1(1), 1. http://doi.org/10.14343/JCSCR.2014.2e1007.