Učni načrt predmeta

Predmet:
Vizualizacija podatkov
Course:
Data Visualization
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Informacijske in komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Information and Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-908
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
20 5 125 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Tea Tušar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. E. Medvet, M. Virgolin, M. Castelli, P. Bosman, I. Gonçalves and T. Tušar. Unveiling evolutionary algorithm representation with DU maps. Genetic programming and evolvable machines, 19(3):351-389, 2018
2. T. Tušar and B. Filipič. Visualization of Pareto front approximations in evolutionary multiobjective optimization: A critical review and the prosection method. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 19(2):225-245, 2015
3. T. Tušar and B. Filipič. Visualizing exact and approximated 3D empirical attainment functions. Mathematical Problems in Engineering, 2014: Article ID 569346, 18 pages, 2014
4. T. Tušar. Interaktivna vizualizacija proračuna Republike Slovenije s Sankeyevim diagramom (Interactive visualization of the Slovenian budget with the Sankey diagram). Human-Computer Interaction in Information Society, Information Society, IS 2020, volume H., pp. 9-12, 2020
5. B. Filipič and T. Tušar. A taxonomy of methods for visualizing Pareto front approximations. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2018, pp. 649-656, 2018