Učni načrt predmeta

Predmet:
Komuniciranje znanosti
Course:
Science Communication
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-912
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Saša Novak Krmpotič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski in/ali angleški/Slovenian or English
Vaje / Tutorial:
Slovenski in/ali angleški/Slovenian or English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Aktivna udeležba pri vseh petih predmetnih sklopih. Aktivno udeležbo potrdijo predavatelji ali koordinator.
40
Active participation in all five parts of the subjects, certified by the lecturers or by the coordinator of the subject.
Izdelek študenta, kot je povzetek, osnutek članka, osnutek projekta, posnetek predstavitve.
30
Student work, e.g. abstracts, draft manuscripts, draft projects, recording of a presentation.
Ustni zagovor izdelka
30
Oral defence of student work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Novak, Saša; Kocen, Matej; Šestan, Andreja; Galatanu, Andrei; Galatanu, Magdalena; Tarancón, Sandra; Tejado, Elena; Pastor, Jose Ygnacio; Jenuš, Petra; Beneficial effects of a WC addition in FAST-densified tungsten, Materials Science & Engineering. - ISSN 0921-5093. - Vol. 772, 1-8, 2020, COBISS.SI-ID: 32869927
2. Kako poustvariti Sonce: Novak, Saša; Štravs, Smilja Tip dela: 1.22 intervju Leto: 2021 Vir: Gea. - ISSN 0353-782X. - Letn. 31, str. 24-29 COBISS.SI-ID: 61512963
3. Znanstveni jezik je štirioglat Novak, Saša; Košmrlj, Tadej; Zaletelj, Uršula Tip dela: 3.11 radijski ali TV dogodek Leto: 2018 COBISS.SI-ID: 31956775
4. NOVAK, Saša. I am a scientist - and I talk about it!. Fusion in Europe, 2017, no. 2, str. 10-113
5. Znanost na cesti Novak, Saša; Žagar, Kristina; Turk, Boris Tip dela: 3.11 radijski ali TV dogodek Leto: 2017 COBISS.SI-ID: 31135783