Učni načrt predmeta

Predmet:
Komuniciranje znanosti
Course:
Science Communication
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-912
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Saša Novak Krmpotič
Sodelavci / Lecturers:
doc. dr. Kristina Žagar Soderžnik
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski in/ali angleški/Slovenian or English
Vaje / Tutorial:
Slovenski in/ali angleški/Slovenian or English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje.

Completed second-cycle studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Predmetni sklop obravnava dve področji komuniciranja znanosti:
1. Poljudno komuniciranje znanosti
2. Strokovno poročanje in prijava projekta
Ad.1: V modulu “Poljudno komuniciranje znanosti” se slušatelji seznanijo z osnovnimi pristopi k podajanju znanstvenih vsebin na poljuden način in pomenom komuniciranja z laično javnostjo. Obravnavani so klasični in novi mediji. Slušatelji dobijo smernice za pisanje poljudnoznanstvenih člankov in predavanj, podajanje izjav pred mikrofonom ter nastope pred kamero. Izpopolnijo se tudi pri uporabi družbenih omrežij v komuniciranju znanosti. Predstavljen je pristop k pisanju člankov v dnevnem časopisju, nasveti za pripravo na nastop v radijskih in televizijskih prispevkih, intervjujih in oddajah na temo znanosti ter nasveti, kako pripraviti dober znanstveni pič. Predstavljene so tudi pasti in napake v poljudnem poročanju o znanosti. Delo poteka v obliki delavnic, pri katerih sodelujejo znanstvene novinarke oz. novinarji, na voljo je možnost obiska radijskega studia in vaje pred mikrofonom. Domače delo predvideva pisne izdelke ali posnetke, ki jih slušatelji predložijo v oceno.
Ad.2: V modulu “Strokovno poročanje in prijava projekta” je poudarek na pripravi znanstvenega članka in govornega prispevka na strokovni konferenci, spoznajo pa se tudi z osnovami priprave projektne prijave.
Slušatelji se izpopolnijo v pripravi dobrega povzetka in naslova znanstvenega prispevka. V modulu sta predstavljena vidika avtorjev znanstvenega članka in recenzentov oz. urednikov revije, poudarjena je znanstvena integriteta. Slušatelji dobijo nasvete, kako se lotiti priprave prezentacije in govornega prispevka ter kako se spopasti s tremo pred nastopom. Pouk poteka v obliki delavnic, ki vključujejo številne vaje, v katerih slušatelji izpopolnijo svoje pisne in govorne veščine. Domače delo predvideva pisne izdelke ali posnetke, ki jih slušatelji predložijo v oceno.

TThe present subject set deals with two areas of science communication:
1. Popular science communication
2. Professional reporting and project application
Ad.1: In the module "Communication of science to the public" the students become familiar with the importance of communication with the lay public and with the basic approaches to deliver scientific content in a simplified (popular) manner. Classical and new media are discussed. Students are given guidelines for writing popular science articles, lectures or scientific pitch. They get guidelines on how to put social networks into good use to widely communicate science. The students improve their ability to write articles in a daily newspaper and magazines. They get suggestions on how to prepare for radio and television interviews or shows. Pitfalls and errors in popular science reporting are also discussed. The work takes place in the form of workshops in which scientific journalists are involved, there is also an opportunity to visit the radio studio and practice in front of the microphone. Homework involves written products or recordings that students submit for assessment.
Ad.2: In the module "Professional reporting and project application" the emphasis is on the preparation of a scientific article and talk at a professional conference. The students become familiar with the process of project application. The students improve their ability to prepare a good summary and title of a scientific paper. The aspects of the authors of the scientific article and the reviewers are presented. Scientific integrity is emphasized. The students get suggestions on how to prepare conference presentation and talk, as well as how to perform on the stage in the best possible way. The lessons take place in the form of workshops, which include many exercises in which the students improve their writing and speaking skills. Homework involves written products or recordings that students submit for assessment.

Temeljna literatura in viri / Readings:

• Virginia Gewin , How to write a first-class paper, 28 Nature, February 2018 (https://goo.gl/AFrMUa)
• Science Research Writing For Non-Native Speakers Of English: A Guide for Non-Native Speakers of English, Glasman-Deal, Hilary
• Scientific Writing: The Reader's and Writer's Guide 2.0: The Expanded Edition with Writing Diagnosis Tool on DVD for Mac and PC, Jean-Luc Lebrun
• R. Wheller, Proposal writing, 2011: https://goo.gl/mrx712 (March 2018)

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Predmetni sklop »Komuniciranje znanosti« je namenjen magistrskim in doktorskim študentom MPŠ, odprt pa je tudi za udeležbo zunanjih slušateljev.
V modulu »Poljudno komuniciranje znanosti« se bodo udeleženci spoznali s pomenom definiranja ciljne publike, cilji komuniciranja, z načini, kako poljudno, torej zanimivo in razumljivo, predstaviti svoje znanstveno delo. Pridobili bodo tudi veščino, kako poljudnost uravnotežiti s strokovnostjo. Na delavnicah se bodo spoznali tudi z osnovami javnega nastopanja, lahko pa se bodo preizkusili tudi v veščinah poljudnega poročanja v različnih vrstah medijev.
V modulu »Znanstveno poročanje in prijava projekta« se slušatelji spoznajo s postopki priprave znanstvenega članka ali govornega prispevka in s pripravo projektne prijave.

The subject set "Science Communication" is aimed at masters and doctoral students IPS and is open also to the participation of other students.
In the module, "Popular Science Communication" they will learn about the importance of defining the target audience, communication objectives, the ways to present their scientific work in popular, so interesting and understandable way. They will acquire the skill of how to balance popular and professional stiles. The workshops will also be acquainted with the basics of public speaking and reporting.
In the module, "Scientific Reporting and Project Proposal" the students will get familiar with the steps of preparing a scientific paper or oral presentation as well as the preparation of project applications.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Sposobnost pisnega poljudnega poročanja o znanosti
- Sposobnost ustnega poljudnega poročanja o znanosti (npr. intervju)
- Sposobnost poljudnega poročanja o znanosti pred kamero
- Sposobnost priprave osnutka znanstvenega članka
- Sposobnost priprave govornega prispevka
- Poznavanje postopka in priprave projektne prijave

- Ability to written popular reporting of science
- Ability to oral popular reporting of science (e.g. interview)
- Ability to popular reporting of science in front of a camera
- Ability to prepare a draft of a scientific article
- Ability to prepare oral presentations
- Knowledge of the process and the preparation of project applications

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

- Uvodno predavanje
- Modula 1 in 2: Predavanja in delavnice potekajo strnjeno v kratkem časovnem obdobju. Pouk poteka interaktivno, študentje so stalno aktivno vključeni v pouk. Po končanem modulu pripravijo in izročijo pisne izdelke oziroma posnetke ter predstavijo svoje izdelke: povzetek, osnutek članka, osnutek projekta, posnetek predstavitve ipd.
- Zaključni pogovor o pridobljenih veščinah in odprtih vprašanjih.
- Konzultacije oz. pomoč pri pripravi prispevkov so študentom na voljo skozi celo šolsko leto oz. celo študijsko obdobje.

- Introductory lecture
- Modules 1 and 2: Workshops are clustered within a short period of time. High degree of interactivity, the students actively participate in the workshop.
After completing the module, they prepare and deliver written products or recordings and present their work, such as summary, draft paper and project, presentation, etc.
- Final discussion about acquired skills and open questions.
- Consultations or assistance in preparing papers is available to students throughout the school year and entire academic period.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Aktivna udeležba pri vseh petih predmetnih sklopih. Aktivno udeležbo potrdijo predavatelji ali koordinator.
40
Active participation in all five parts of the subjects, certified by the lecturers or by the coordinator of the subject.
Izdelek študenta, kot je povzetek, osnutek članka, osnutek projekta, posnetek predstavitve.
30
Student work, e.g. abstracts, draft manuscripts, draft projects, recording of a presentation.
Ustni zagovor izdelka
30
Oral defence of student work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. NOVAK, Saša (intervjuvanec). Komunikatorica znanosti Saša Novak: Znanost smo želeli pripeljati iz slonokoščenih stolpov med ljudi. STA znanost. 22. maj 2023, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 2536-1422. http://znanost.sta.si/3173131/komunikatorica-znanosti-sasa-novak-znanost-smo-zeleli-pripeljati-iz-slonokoscenih-stolpov-med-ljudi. [COBISS.SI-ID 157204995]
2. Kako poustvariti Sonce: Novak, Saša; Štravs, Smilja Tip dela: 1.22 intervju Leto: 2021 Vir: Gea. - ISSN 0353-782X. - Letn. 31, str. 24-29 COBISS.SI-ID: 61512963
3. Priznanje "Komunikatorica znanosti l.2022", ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fondacija
4. NOVAK, Saša. Znanost (naj) se predstavi. MQ : revija Združenja manager. 2021, št. 49, str. 62-63. ISSN 1854-7117. [COBISS.SI-ID 95681283]
5. NOVAK, Saša (intervjuvanec). V znanosti je potrebna tudi velika predanost. Delo.si. [Spletna izd.]. 12. jan. 2023, 1 spletni vir, fotogr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/znanoteh/v-znanosti-je-potrebna-tudi-velika-predanost/. [COBISS.SI-ID 138887171]