PREDMETI

Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov

3

Kreditne točke

Predavatelji
 • prof. dr. Lojze Ude
Programi
 • ST3
 • IKT2
 • NANO2
 • EKO
 • IKT3
 • NANO3
 • NANO
 • MEDIJI
 • EKO2
 • EKO3

Cilji

Strokovnjak naj bi na podlagi podiplomskega študija na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefan pridobil znanja, ki bi mu omogočala na podlagi obvladovanja posameznih strokovnih področij (uvajanje in razvijanje intenzivnih tehnologij) reševati probleme tudi z interdisciplinarnimi pristopi, s povezovanjem ožjih strokovnih znanj z ekonomskimi, socialnimi, kulturnimi, pa tudi pravnimi vidiki, ki se zastavljajo ob obravnavanju ključnih razvojnih vprašanj.

Vsebina

Udeleženci podiplomske šole naj bi glede na vsebino posameznih fleksibilnih programov pridobili poglobljena strokovna znanja zlasti iz naslednjih pravnih področij:
Statusno gospodarsko pravo (organizacija gospodarskih subjektov, njihovo upravljanje in povezovanje, zlasti z internacionalnimi korporacijami).
Pravo gospodarskih pravnih poslov (sklepanje pogodb, njihovo izpolnjevanje in spreminjanje, posamezni gospodarski pravni posli).
Pravo intelektualne lastnine (avtorsko pravo, pravo industrijske lastnine – izumi in tehnične izboljšave, patenti, vzorci in modeli, blagovna znamka, označba krajevnega porekla blaga, nelojalna konkurenca.
Reševanje poslovnih sporov s posebnim ozirom na mednarodno procesno pravo:
o mednarodno zasebno in mednarodno procesno pravo;
o reševanje gospodarskih sporov;
o alternativno reševanje gospodarskih sporov;
o arbitrarno reševanje gospodarskih sporov.

Obveznosti

Izdelava pozitivno ocenjene seminarske naloge in uspešen ustni zagovor.

Preverjanje znanja

Preverjanje znanja bo v obliki seminarskih nalog in ustnega izpita.

Literatura in reference

Več

Literatura

· Zabel, B. Tržno pravo, Ljubljana, 2000.
· Gottwald, R. Internationales Schiedsgericht, Regenburg, 1998

Reference

UDE, Lojze. Sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pravnik (Ljublj.), 1992, letn. 47, št. 9/10, str. 365-374
UDE, Lojze. Razvoj civilnega prava na Slovenskem. Zb. znan. razpr. - Prav. fak. Univ. Edvarda Kardelja Ljublj., 1995, letn. 55, str. 303-316
UDE, Lojze, WEDAM-LUKIĆ, Dragica. Arbitražno reševanje sporov. V: KONČAR, Polonca (ur.), RIJAVEC, Vesna. Strategija razvoja pravnega sistema RS do leta 2010, Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih in delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Pravna fakulteta, 1999, f. 75-109
UDE, Lojze. Gospodarska in socialna razmerja. V: KAUČIČ, Igor (ur.). Nova ustavna ureditev Slovenije: zbornik razprav. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 1992, str. 104-113
Skrij