PREDMETI

Toksikologija v industriji

5

Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Metka Filipič
Programi
  • EKO3

Cilji

Seznaniti študente z osnovami toksikologije za potrebe različne kemijske industrije. Študenti bodo pridobili temeljna znanja o osnovnih toksikoloških principih, seznanili se bodo s standardnimi testnimi sistemi za ugotavljanje toksičnosti, kot tudi z novimi molekularno biološkimi pristopi. V okviru praktičnega dela se bodo seznanili z nekaterimi testnimi sistemi ter z uporabo različnih toksikoloških podatkov pri ocenjevanju nevarnosti in tveganj za ljudi in okolje.

Študenti bodo pridobili znanje, ki jim bo omogočalo osnovno razumevanje toksikologije, potrebno pri zagotavljanju kemijske varnosti v industriji in za izvajanje predpisov, ki se nanašajo na kemijsko varnost; pridobivati toksikološke podatke ter razumeti in kritično oceniti toksikološke ter epidemiološke podatke. Seznanili se bodo z uporabo teh znanj pri zaznavanju in ocenjevanju tveganj zaradi izpostavljenosti toksičnim snovem.

Vsebina

1. Uvod v toksikologijo: osnovni koncepti nevarnosti in toksičnosti, povezava med dozo in učinki - zdravila, strupi in nutrienti, naravne in sintetične kemikalije, homeostaza preprečevanje zastrupitev.

2. Dejavniki, ki vplivajo na tveganje za zastrupitve: kako snovi krožijo v okolju, odvisnost dejanske izpostavljenosti od vrste izpostavljenosti, odvisnost toksičnih učinkov od interakcij kemikalije v telesu (toksikokinetika, toksikodinamika), učinki na organe, posebni učinki (karcinogeneza, mutageneza, reproduktivna toksičnost, imunotoksičnost) in njihovi molekularni mehanizmi, učinki kombiniranih izpostavljenosti, razlike med akutnimi in kroničnimi izpostavljenostmi.

3. Viri in uporaba toksikoloških podatkov: tosikološki testi (in vivo, in vitro, toksikogenomika) interpretacija podatkov, ocena nevarnosti, monitoring izpostavljenosti

4. Vrste kemikalij, ki vplivajo na zdravje: topila, kovine, kisline in baze, pesticidi, prah, hlapi in plini

5. Praktično delo z izbranimi toksikološkimi metodami in praktična uporaba toksikoloških podatkov za oceno nevarnosti kemikalij.

Obveznosti

Seminarska naloga in ustni ali pisni izpit.

Preverjanje znanja

Seminarska naloga (50%)
Ustni ali pisni izpit (50%)

Literatura in reference

Več

Literatura

J.H. Duffus, G.J. Worth editors. Fundamental toxicology for chemists. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK 1996.

C.D. Klaasen editor. Casarett and Doull’s Toxicology: 6th edition, McGraw-Hill, 2001 (izbrana poglavja)

J. Timbrell. Principles of Biochemical Toxicology: 3rd edition, CRC Press, 2000

Reference

VIEGAS, Olga, ŽEGURA, Bojana, PEZDIRC, Marko, NOVAK, Matjaž, FERREIRA, Isabel, PINHO, Olivia, FILIPIČ, Metka. Protective effects of xanthohumol against the genotoxicity of heterocyclic aromatic amines MeIQx and PhIP in bacteria and in human hepatoma (HepG2) cells. Food chem. toxicol., 2012, vol. 50, issues 3-4, str. 949-955, doi: 10.1016/j.fct.2011.11.031. [COBISS.SI-ID 2470223], [JCR]

FILIPIČ, Metka. Mechanisms of cadmium induced genomic instability. Mutat. res.. [Print ed.], 2011, 26 str., [in press]. http://dx.doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2011.09.002, doi: 10.1016/j.mrfmmm.2011.09.002. [COBISS.SI-ID 2430543], [JCR]

PETKOVIĆ, Jana, KÜZMA, Tadeja, RADE, Katja, NOVAK, Saša, FILIPIČ, Metka. Pre-irradiation of anatase TiO2 particles with UV enhances their cytotoxic and genotoxic potential in human hepatoma HepG2 cells. J. hazard. mater. [Print ed.], 2011, vol. 196, str. 145-152. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.09.004, doi: 10.1016/j.jhazmat.2011.09.004. [COBISS.SI-ID 2430031], [JCR]
Skrij