DOKTORSKI ŠTUDIJ

4 aktualni doktorski programi. Dostop do vrhunske raziskovalne opreme. Odlični mentorji in najboljši raziskovalci. Mednarodno raziskovalno okolje. Sodelovanje z industrijo. Visoka zaposljivost. Štipendije.

3

leta

6

semestrov

180

kreditnih točk

Študijski programi tretje stopnje

Nanoznanosti in nanotehnologije

Informacijske in komunikacijske tehnologije

Ekotehnologije

Senzorske tehnologije

Vpis

Pridobljeni naziv

  • doktor znanosti

  • doktorica znanosti

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
Diplomanti starih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 KT individualnega raziskovalnega dela.
 

  • študijski program druge stopnje,
  • enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 KT,
  • stari univerzitetni študijski program.

Diplomantom starih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se takšnemu kandidatu individualno določi obvezne dopolnilne izpite v obsegu do 24 KT tako, da pridobi celovita potrebna vstopna znanja. Ti izpiti se določijo iz nabora predmetov doktorskega študijskega programa. Vsota vseh zbranih kreditov iz obveznih dopolnilnih izpitov, individualnega raziskovalnega dela, seminarja za drugi in tretji letnik ter morebitnih izbirnih predmetov po lastnem izboru znaša 120 KT, tako da kandidat skupaj s 60 KT priznanih obveznosti zbere 180 KT.

Pogoji za dokončanje študija

Študent konča študij tretje stopnje, ko opravi naslednje obveznosti:

  • opravi vse obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih,
  • objavi oziroma ima sprejeti v objavo vsaj dve deli v mednarodnih znanstvenih publikacijah ali patenta, od tega vsaj eno v reviji, vključeni v SCI ali v Web of Science s faktorjem vpliva,
  • po izpolnitvi obveznosti iz prvih dveh točk uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren prispevek k znanstveni disciplini.

Šolnina

  • Šolnina za en letnik znaša 4.500 EUR. Šolnina pokriva stroške pedagoškega dela in organizacije.

Informativni dan

Datum informativnega dne bo objavljen pod rubriko Aktualno.

Vse informacije vam bomo z veseljem poslali tudi po e-pošti (info@mps.si).