MAGISTRSKI ŠTUDIJ

Dvoletni študij druge stopnje kandidate izobražuje za raziskovalno in razvojno delo na domačih in mednarodnih raziskovalnih ter razvojnih projektih.

2

leti

4

semestri

120

kreditnih točk

Programi druge stopnje

Nanoznanosti in nanotehnologije

Informacijske in komunikacijske tehnologije

Ekotehnologije

Vpis

Pridobljeni naziv

 • magister ... (navedba strokovnega področja)
 • magistrica ... (navedba strokovnega področja)

Vpisni pogoji

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju.

Več

Predvideno število vpisnih mest za posamezen študijski letnik:

 • Nanoznanosti in nanotehnologije: 15
 • Informacijske in komunikacijske tehnologije: 15
 • Ekotehnologija: 15

V primeru omejitve vpisa bo študijska komisija pripravila seznam sprejetih kandidatov na podlagi naslednjih meril:

 • študijski uspeh,
 • uspeh pri izbirnem izpitu, ki vključuje tudi oceno morebitnih nagrad in priznanj, za zaposlene kandidate delovnih izkušenj in priporočil zaposlovalcev, objavljenih in izvedenih del. 
Skrij

Seznam sprejetih kandidatov odobri Senat MPŠ v skladu z vsakoletnim razpisom za vpis.

Pogoji za dokončanje študija

Kandidat konča študij druge stopnje, ko opravi naslednje obveznosti:

 • opravi vse obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih,
 • praviloma objavi oziroma ima  sprejeto v objavo vsaj eno delo v mednarodnih znanstvenih  ali  strokovnih publikacijah oziroma  ima patent  ali uspešen prenos v proizvodnjo, ki se nanaša na magistrsko delo,
 • po izpolnitvi obveznosti iz prvih dveh točk uspešno zagovarja magistrsko delo. Magistrsko delo mora biti samostojno in izvirno delo s področja študijskega programa.

Šolnina

 • Šolnina za en letnik znaša 3.960 EUR. Šolnina pokriva stroške pedagoškega dela in organizacije.
 • Možnost pridobitve štipendije. Razpis je v celoti dostopen tukaj.

Informativni dan

Datum Informativnega dne bo objavljen naknadno na spletni strani.

Vse informacije vam bomo z veseljem poslali tudi po e-pošti (info@mps.si).