PREDMETI

Seznam predmetov

Predmet Profesor KT
Okoljski biomonitoring prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Biorobotika prof. dr. Jan Babič 5 KT
Proteomika prof. dr. Marko Fonović 5 KT
Digitalna forenzika II doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Internetno povezovanje vgrajenih naprav prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci prof. dr. Janez Ščančar 10 KT
Biokeramični materiali prof. dr. Tomaž Kosmač 5 KT
Evolucijski algoritmi prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Izbrana poglavja iz zelene kemije doc. dr. Tomaž Skapin 5 KT
Doktorska disertacija mentor 30 KT
Gorivne celice prof. dr. Ingrid Milošev 5 KT
Osnove fizike materialov prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 KT
Sončna energija, geotermalna energija, ekonomija vodika prof. dr. Peter Novak 5 KT
Osnove kemije materialov doc. dr. Matjaž Spreitzer 10 KT
Seminar I prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Mehanika kompozitnih materialov prof. dr. Arkady S. Voloshin 5 KT
Vakuumistika doc. dr. Janez Kovač 5 KT
Mehanika živih tkiv prof. dr. Krishnaswamy Ravi-Chandar 5 KT
Nanomehanika in časovno odvisni materiali prof. dr. Wolfgang G. Knauss 5 KT
Poslovna inteligenca II prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Upravljanje informacijskih sistemov prof. dr. Vladislav Rajkovič 5 KT
Tehnologije semantičnega spleta prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Ne-Newtonske tekočine prof. dr. Ken Walters 5 KT
Humanoidna in servisna robotika doc. dr. Bojan Nemec 10 KT
Seminar II prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Priložnostna in brezžična senzorska omrežja prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Kemija okoljskih sistemov prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Reologija prof. dr. Ken Walters 5 KT
Struktura, dinamika in zvijanje proteinov z NMR prof. dr. Jonathan P. Waltho 5 KT
Teorija viskoelastičnosti prof. dr. Wolfgang G. Knauss 5 KT
Višja mehanika trdnih nanomaterialov prof. dr. Otto S. Brueller 5 KT
Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov prof. dr. Vid Bobnar 5 KT
Izbrana poglavja iz robotike prof. dr. Jadran Lenarčič 10 KT
Ekonomika za raziskovalce prof. dr. Sašo Polanec 3 KT
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi doc. dr. Anton Biasizzo 10 KT
Zlom in utrujanje materialov prof. dr. Krishnaswamy Ravi-Chandar 5 KT
Heterogena telekomunikacijska omrežja prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo doc. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
Individualno raziskovalno delo 3 mentor 20 KT
Informacijska varnost in ekonomija tveganj doc. dr. Rok Bojanc 5 KT
Analiza senzorskih podatkov prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Analizne metode s hitrimi ioni prof. dr. Primož Pelicon 5 KT
EPR spektroskopija nanomaterialov prof. dr. Janez Štrancar 5 KT
Senzorji v procesnem vodenju prof. dr. Juš Kocijan 5 KT
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Inteligentni sistemi in agenti prof. dr. Matjaž Gams 10 KT
Celični senzorji v toksikologiji prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi doc. dr. Sabina Markelj 5 KT
Inteligentni sistemi vodenja robotov doc. dr. Leon Žlajpah 5 KT
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo doc. dr. Matjaž Kavčič 5 KT
Elektrokemijski senzorji doc. dr. Kristina Žužek Rožman 5 KT
Elektromagnetni senzorji prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Interakcija človek-računalnik II prof. dr. Franc Novak 5 KT
Funkcionalni polimerni materiali v tehnologiji senzorjev dr. Adolf Jesih 5 KT
Meritve nanodelcev v zraku prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov prof. dr. Ingrid Milošev 5 KT
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju prof. dr. Dejan Dinevski 5 KT
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov doc. dr. Griša Močnik 5 KT
Optični kemijski senzorji prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Evolucijska genomika prof. dr. Dušan Kordiš 5 KT
Fizika materialov prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 KT
Od okolja do nevronskih mrež doc. dr. Meta Virant-Doberlet 5 KT
Internetna omrežja prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Fizika nanomaterialov prof. dr. Dragan Mihailović 10 KT
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov prof. dr. Boris Orel 5 KT
Internetne aplikacije in upravljanje prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 KT
In vitro manipulacija matičnih celic prof. dr. Tamara Lah Turnšek 5 KT
Radioekologija prof. dr. Peter Stegnar 5 KT
Izbrana poglavja iz biofizike prof. dr. Gojmir Lahajnar 5 KT
Izbrana poglavja iz imunobiologije doc. dr. Nataša Kopitar Jerala 5 KT
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju prof. dr. Radmila Milačič 5 KT
Koloidna kemija okolja prof. dr. Nives Ogrinc 5 KT
Računalniška ustvarjalnost doc. dr. Martin Žnidaršič 5 KT
Meroslovje v senzorskih tehnologijah prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Materiali in ekologija doc. dr. Srečo Davor Škapin 5 KT
Izbrana poglavja iz analizne kemije prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 KT
Izbrana poglavja iz biotehnologije prof. dr. Jana Žel 5 KT
Izbrana poglavja iz sinteze proteinov prof. dr. Nenad Ban 5 KT
Karakterizacija kovinskih materialov prof. dr. Monika Jenko 5 KT
Seminar II prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Kognitivne znanosti prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Senzorji v interakciji človek računalnik prof. dr. Franc Novak 5 KT
Matematično modeliranje kompleksnih sistemov prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Komercializacija tehnologij prof. dr. Borut Likar 5 KT
Komunikacijska omrežja naslednje generacije prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Senzorji v robotiki in biokibernetiki prof. dr. Jan Babič 5 KT
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov doc. dr. Klemen Bučar 5 KT
Karakterizacija sestave in strukture prof. dr. Iztok Arčon 5 KT
Telekomunikacijski sistemi prof. dr. Gorazd Kandus 20 KT
Fizika v biologiji prof. dr. Janez Štrancar 10 KT
Mediji in tehnologije nove ekonomije prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 KT
Izbrana poglavja iz nanoznanosti in nanotehnologij I doc. dr. Andreja Benčan Golob 10 KT
Senzorska omrežja prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Metode programskega inženirstva doc. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 KT
Radiokemija prof. dr. Ljudmila Benedik 5 KT
Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja doc. dr. Tanja Arh 5 KT
Kemija materialov doc. dr. Matjaž Spreitzer 10 KT
Uvod v procesno varnost prof. dr. Marko Gerbec 5 KT
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 KT
Kemijska in prehranska toksikologija prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Digitalna forenzika doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe doc. dr. Aleš Lapanje 5 KT
Modeliranje dinamičnih sistemov doc. dr. Damir Vrančić 5 KT
Načrtovanje brezžičnih omrežij prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Sintetska biologija in biosenzorika prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 KT
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce doc. dr. Matjaž Vencelj 5 KT
Uporaba fluorescence za zaznavanje fotobiontov prof. dr. Bojan Sedmak 5 KT
Kognitivni radio in omreženje prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Izbrana poglavja iz nanoznanosti in nanotehnologij II doc. dr. Andreja Benčan Golob 10 KT
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Individualno raziskovalno delo 2 mentor 50 KT
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah doc. dr. Roman Novak 5 KT
Klasični in kvantni kaos prof. dr. Marko Robnik 5 KT
Analiza senzorskih podatkov (KOPIJA) prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Internetna omrežja in tehnologije prof. dr. Borka Jerman-Blažič 20 KT
Seminar I prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Kvantitativne analize nukleinskih kislin prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali doc. dr. Andreja Benčan Golob 5 KT
Napredne jezikovne tehnologije prof. dr. Tomaž Erjavec 5 KT
Napredne računalniške strukture in sistemi prof. dr. Gregor Papa 10 KT
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Računalniške strukture in sistemi prof. dr. Gregor Papa 20 KT
Biologija matičnih celic (NANO3) prof. dr. Tamara Lah Turnšek 6 KT
Seminar II prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Seminar I prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje prof. dr. Peter Glavič 10 KT
Seminar II prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin doc. dr. Tadej Rojac 10 KT
Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov prof. dr. Tomaž Apih 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki prof. dr. Matjaž Omladič 5 KT
Operacijski sistemi doc. dr. Roman Novak 5 KT
Seminar III prof. dr. Marina Dermastia 10 KT
Napredne obdelave materialov prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Hidrologija in okolje prof. dr. Sonja Lojen 5 KT
Fizika okolja prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 KT
Računalniški vid prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Osnove analizne kemije prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 KT
Spektroskopija in mikroskopija prof. dr. Miran Čeh 10 KT
Plinski senzorji prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Mehanizem in biološke implikacije agregacije proteinov prof. dr. Eva Žerovnik 10 KT
Teorija kondenzirane snovi prof. dr. Viktor Kabanov 10 KT
Samoorganizacija materije prof. dr. Bosiljka Tadić 5 KT
Mehka snov prof. dr. Samo Kralj 5 KT
Osnove fizike nanomaterialov prof. dr. Dragan Mihailović 10 KT
Mikroskopija nanomaterialov prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Analiza in predikcija 3D struktur proteinov prof. dr. Andrej Šali 5 KT
Mikroskopske in mikroanalizne metode prof. dr. Miran Čeh 10 KT
Bio-slikanje prof. dr. Cornelis Johannes Forrendinis Van Noorden 5 KT
Načrtovanje učinkovin na osnovi molekulskega in QSAR modeliranja prof. dr. Marjana Novič 5 KT
Nanobiofizika prof. dr. Janez Štrancar 5 KT
Biologija matičnih celic prof. dr. Tanja Dominko 5 KT
Nanodelci, koloidna in površinska kemija prof. dr. Darja Lisjak 5 KT
Biomolekularne simulacije doc. dr. Janez Mavri 5 KT
Seminar I prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Nanovarnost prof. dr. Maja Remškar 5 KT
Napredni kovinski materiali prof. dr. Monika Jenko 10 KT
Osnove sinteze nanomaterialov prof. dr. Barbara Malič 10 KT
Numerično modeliranje v nanoznanostih prof. dr. Bosiljka Tadić 5 KT
Seminar II prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Od kristalov do 3D strukture makromolekul prof. dr. Dušan Turk 10 KT
Seminar III prof. dr. Zvonko Trontelj 10 KT
Sinteza nanomaterialov prof. dr. Barbara Malič 10 KT
Površine in mejne plasti dr. Erik Zupanič 5 KT
Procesiranje in nanomagnetizem prof. dr. Spomenka Kobe 10 KT
Jezikovne tehnologije prof. dr. Tomaž Erjavec 10 KT
Programirana celična smrt prof. ddr. Boris Turk 10 KT
Podatkovna skladišča prof. dr. Bojan Cestnik 5 KT
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Tehnika varstva okolja prof. dr. Peter Glavič 10 KT
Ihtiologija z ribiško biologijo prof. dr. Lovrenc Lipej 5 KT
Podpora pri odločanju prof. dr. Marko Bohanec 5 KT
Interakcija človek-računalnik prof. dr. Franc Novak 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov doc. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 KT
Družba, narava in okolje doc. dr. Tomaž Grušovnik 5 KT
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih doc. dr. Al Vrezec 5 KT
Magistrska diplomska naloga mentor 20 KT
Plazemska nanoznanost prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Proteinski toksini - karakterizacija in uporaba v celični biologiji prof. dr. Igor Križaj 10 KT
Izbrana poglavja iz anorganske kemije prof. dr. Boris Žemva 5 KT
Podatkovno in tekstovno rudarjenje prof. dr. Nada Lavrač 20 KT
Osnove ekologije in ekotoksikologije prof. dr. Janez Ščančar 10 KT
Ambientalna inteligenca prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije prof. dr. Miran Mozetič 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1 mentor 20 KT
Menedžment tehnologije in inovacij prof. dr. Borut Likar 10 KT
Metabolomika v živilih prof. dr. Urška Vrhovšek 5 KT
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije prof. dr. Dunja Mladenić 5 KT
Modeliranje v okolju prof. dr. Rudolf Rajar 5 KT
Brezžične komunikacije prof. dr. Gorazd Kandus 10 KT
Poslovna inteligenca I prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost prof. dr. Sašo Džeroski 10 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Računska sistemska biologija prof. dr. Kristina Gruden 5 KT
Razširjanje radijskih valov in antene prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Varnost v internetnih tehnologijah doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Robotski vid prof. dr. Aleš Ude 5 KT
Seminar I prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Simulacije telekomunikacijskih sistemov prof. dr. Aleš Švigelj 5 KT
Sistem varovanja kritične infrastrukture doc. dr. Rok Bojanc 5 KT
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju prof. dr. Marko Bohanec 10 KT
Sledljivost in pristnost živil prof. dr. Nives Ogrinc 10 KT
Snovanje računalniških sistemov doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Snovanje vgradnih sistemov doc. dr. Anton Biasizzo 5 KT
Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme prof. dr. Gregor Papa 5 KT
Sodobne tehnologije vodenja sistemov prof. dr. Đani Juričić 10 KT
Naravni viri kemikalij in materialov prof. dr. Jernej Iskra 5 KT
Spletne tehnologije in programski jeziki doc. dr. Martin Žnidaršič 5 KT
Stohastične optimizacijske metode prof. dr. Bogdan Filipič 10 KT
Strateške presoje vplivov na okolje doc. dr. Branko Kontić 5 KT
Proteinsko in celično inženirstvo prof. dr. Jože Pungerčar 10 KT
Več-antenski sistemi prof. dr. Tomaž Javornik 5 KT
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje prof. dr. Bogdan Filipič 5 KT
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih prof. dr. Mihael Mohorčič 5 KT
Varnost informacijskih sistemov doc. dr. Tomaž Klobučar 10 KT
Vodenje sistemov in obdelava signalov prof. dr. Đani Juričić 5 KT
Vodenje, modeliranje in simulacija robotskih sistemov doc. dr. Leon Žlajpah 5 KT
Vgradni sistemi doc. dr. Anton Biasizzo 10 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami doc. dr. Tomaž Klobučar 5 KT
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov prof. dr. Sašo Džeroski 5 KT
Odzivi na stres v morskem okolju doc. dr. Andreja Ramšak 5 KT
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov doc. dr. Alenka Vesel 5 KT
Organska analiza prof. dr. Ester Heath 5 KT
Organska kemija za trajnostni razvoj prof. dr. Stojan Stavber 5 KT
Radioaktivni odpadki prof. dr. Borut Smodiš 5 KT
Orodja za nadzor kakovosti okolja prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Rentgenska strukturna analiza doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 KT
Seminar I prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar II prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Seminar III prof. dr. Milena Horvat 10 KT
Proteoliza prof. dr. Vito Turk 10 KT
Seminar II prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Seminar III prof. dr. Nada Lavrač 10 KT
Seminar I prof. dr. Marko Debeljak 10 KT
Proteolizni encimi in njihovi inhibitorji v diagnozi in terapiji raka prof. dr. Tamara Lah Turnšek 5 KT
Stabilnost, zvijanje in agregacija proteinov prof. dr. Eva Žerovnik 10 KT
Tehnologije oblikovanja nanoprahov prof. dr. Tomaž Kosmač 5 KT
Tekoči kristali prof. dr. Samo Kralj 5 KT
Teorija nanomaterialov prof. dr. Viktor Kabanov 10 KT
Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov prof. dr. Vojteh Leskovšek 5 KT
Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka prof. dr. Olga Vasiljeva 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 KT
Osnove zelene kemije prof. dr. Stojan Stavber 5 KT
Ekoremediacijske tehnologije prof. dr. Daniel Vrhovšek 5 KT
Izbrana poglavja iz onesnaževanja okolja prof. dr. Milena Horvat 5 KT
Speciacija elementov v industriji prof. dr. Radmila Milačič 5 KT
Projekt 1: Individualno raziskovalno/projektno delo mentor 10 KT
Projekt 2: Individualno raziskovalno/projektno delo mentor 20 KT
Razvojni menedžment tehnologij prof. dr. Alojz Sočan 5 KT
Senzorski sistemi prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 KT
Sodobne tehnologije za obdelavo polimernih kompozitov prof. dr. Uroš Cvelbar 5 KT
Toksikologija v industriji prof. dr. Metka Filipič 5 KT
Učinkovitost proizvodnje in rabe energije v gospodarstvu prof. dr. Aviel Verbruggen 5 KT
Komunikacija v bioloških sistemih in njena uporaba pri bioracionalni kontroli škodljivih organizmov prof. dr. Andrej Čokl 5 KT
Masovno pojavljanje strupenega fitoplanktona v okolju prof. dr. Bojan Sedmak 5 KT
Populacije in populacijski monitoring prof. dr. Davorin Tome 5 KT
Spremljanje sprememb v biodiverziteti in ekofiziologiji podzemnih organizmov prof. dr. Anton Brancelj 5 KT
Omrežni inteligentni sistemi in agenti prof. dr. Matjaž Gams 10 KT
Izbrana poglavja iz diskretne matematike prof. dr. Sandi Klavžar 5 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo prof. dr. Gorazd Kandus 3 KT
Ambientalna inteligenca (KOPIJA) prof. dr. Matjaž Gams 5 KT
Inovacijski management dr. Peter Stanovnik 3 KT
Koncept trajnostnega razvoja prof. dr. Ivo Šlaus 3 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov prof. dr. Lojze Ude 3 KT
Priprava patentne prijave prof. dr. Miran Mozetič 3 KT